Pelal wo jô Ja 19

1Cêgê kwôlê bi wo hen menba, en toy tôô ôm môɲ tôô kwônê ɓiɲé iyôŋ si derômaraŋ kôl iyôŋ ba: «Aléluya, ayêŋge kibi Emen wona wôsa ôbi a gôliɲ naɲ na men, ôbi dé heramê men, ôbi na ôbi néé a men. 2Men, jerê kwôlê wori na kwoɲ tiri men, na naɲ tô geréri a men a ôbi na ré jôriɲ kwôlê sa hendi yiɲare toɲ têriɲ to mêne ɓiɲé ka sa terare a nà naɲ jé lêre bi wo iyôŋgi hen, ôbi a, Emen né di bare wô deré wo hende na duu manê kari hen.» 3Menba, tôô hende to hen hô kôl iyôŋ ba: «Aléluya, ayêŋge kibi Emen, wôsa gusô tay iyére to dami hende to uwoɲ hen na, a gusulé na hen iyôŋ kwôy naɲ kwini.» 4Menba, surɲê ka tôre wôô kibi pôrbu hen naɲ ari ɗé Emen ka pôrbu a men hen cibji gubarji tumô Emen wo mô sa gagay kenare a hen aɲ heramiri kôl iyôŋ ba: «Amên, bi yi hen iyôŋ. Aléluya, ayêŋge kibi Emen.» 5Menba, tôô kwôni ôm si kini gagay kenare wo Emen kôl iyôŋ ba: «Ayêŋge kibi Emen wona kenbay manê kari kêm men, kenbay ka damné naɲ ka beray kêm ka ken kemnaɲ tini hen.» 6Menba, en hô toy tôô kwônê ɓiɲé hen hô ôm môɲ néé kam ka dami ka bôy iyôŋ men, môɲ enê emen wo pôɲ ôm gururu hen iyôŋ aɲ kôl iyôŋ ba: «Aléluya, ayêŋge kibi Emen wôsa Kelma Emen wona woɲ ôbi ibé iyêrê hen gel emê iyére tori. 7Iyôŋ ba, na sêŋge peré men, na lêŋge yi derê men, na heramêŋgeri a men, wôsa kemnêŋ na wulê wo Kema Kwormo a gôriɲ iyére naɲ iyore to na ɲan yere gemni hen. 8Aɲ bay buru geré bi ré dôbe bargay ka sél terij aɲ eŋné bid bid hen.» Bargay bay ka hen na, na aŋga dôri ka ɓiɲé ka Emen li hen. 9Menba, mana wo derômaraŋ wo pôni kôlen iyôŋ ba: «Li bô magtubu a kôl iyôŋ ba: ‹Ɓiɲé ka bay uwôgeji bi ré era kini gerê iyére to Kema Kwormo hende to hen na, yirji a sa dôrji.› » Men, ôbi hô kôlen iyôŋ ba, kwôlo ɗiré kôlen hen na, ré na kwôlê woɲ tiri wo Emen bi a ré kelê hen. 10Kiriɲa en toy hen iyôŋ menba, en cubu guban tumôri a bi ené tibri menba, ôbi kôlen iyôŋ ba: «Tebe Emen, ɗiba, ju teben nôbi ré wôsa nôbi kôba, ena mana wo Emen môɲ jôbi naɲ yênêm ka ɗebu geraŋ sa kwôlo Jésu na yêge sari hen men.» Na tu kwôlê bi wo hen a na biɲ bay kibi Emen néérji hen a men. 11Derômaraŋ bôliɲ menba, en gel henda wo bôri ɗebu ya kwôni wo mô sari a hen na, bay uwôgeri ôbi bôô pôn men, gawra woɲ tiri a men. Na kwôni wo jô kwôlê men, li kumbul naɲ kini a men. 12Tiri eŋné môɲ kôli tare iyôŋ men, tôbe jabga woɲ kenare kwône sari a men, bay ɗi hini wo kwôni hôn né hen aɲ na ôbi pôn nêŋ hari a henê hen sari a men, 13ôbi dôbe bargay ka dami ka bay dôbe a bô kwôbe a men, aɲ hini ôm «Kwôlo Emen» a men. 14Aɲ bay kumbul ka derômaraŋ ka tôbe bargay ka lêy ka bôserê kaŋ kaŋ dayji sa yêndê ka bôserê aɲ ôriɲ tôri a. 15Men, yebere to dii si kibri a aɲ na naɲ yebere hende to hen, a ôbi ré sêɲ tô yê ɓiɲé hen men, ôbi a emêji naɲ tôô to dami men, ôbi a ɗirêji môɲ bay ɗôriɲ yê gurô uwôriɲ kamni wô liɲ care iyôŋ. Ôbi bi wo hen iyôŋ a gelé wo bô Emen woɲ ôbi ibé iyêrê hen ré tari damaŋ sarji a. 16Bay ɗi hini yi bargay kari a men, bilɲéri a a men, kôl iyôŋ ba: «Dami wo damné men, Dami wo kilmé a men.» 17Menba, en hô gel mana wo derômaraŋ wo ɗaŋgi ɗebu sa tare a aɲ uwôgera ciré kêm ka uwôŋge ta derômaraŋ a hen aɲ kôlji naɲ tôri to dami kôl iyôŋ ba: «Eraŋge ken sa ôm geserê wo dami wo Emen li hen. 18Eraŋge ken sa ôm temay kilmé men, temay bay kumbul naɲ bay sarji men, temay yêndê naɲ bay ɗayêrji men, temay ɓiɲé kêm men, temay kam iyére men, temay limé men, temay ɓiɲé ka damné naɲ temay ka beray a men.» 19Menba, en gel tanare to habiɲ to geliɲ naɲ cerew hende to hen naɲ kilmé ka sa terare a nà dayrê asgarɲê kaji bi ciré liɲ kumbul naɲ kwo mô sa henda wo bôri a hen naɲ asgarɲê kari. 20Menba, kwo mô sa henda wo bôri a hen naɲ asgarɲê kari bôyji tanare to habiɲ hende to hen naɲ ôbi kibi Emen woɲ ôbi benare hen. Ôbi na li giɲê ture a aɲ na lamiɲ ɓiɲé ka ari talê ka tanare hende to hen yirji a hen men, na liji aɲ bay tebe ari jibé ka geliɲ naɲ tu hen a men hen. Kiriɲa bay bôyji tanare hende to hen naɲ ôbi kibi Emen woɲ ôbi benare hen a men na, bay biji geɲ bô tare a. Tare hende to hen yi môɲ kam cér iyôŋ men, uwoy damaŋ mega puder toɲ tay bunu to luriɲ hen iyôŋ a men. 21Asgarɲê ka tanare to habiɲ hende to hen na, kwo mô sa henda wo bôri a hen derji kaŋ kô naɲ yebere to si kibri a hen. Aɲ ciré kêm sa daɲ ôm temayriji uwiyrê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\