Pelal wo jô Ja 2

1Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Epês, kôli iyôŋ ba: ‹Kwôlo na na, na kwôlo si kibi kwo ɓu têbêŋne to jurgem kôbri woɲ gusurô a hen men, ô perê jelgare to erêŋgêre jurgem to bay li naɲ lôr hen a men.› » 2Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn jé lêrem men, merênê wo ju merên sa jé wom bi wo hen a men, ulê bôô wom sara hen a men. Men, en hôn wo bay lê habrê na, jeré gey naɲ ci sara ré men, ɓiɲé ka kôl ciré na bay jé kaɲê hen na, ju kôbe jé lêreji menba, ju hôn wo bay ré na bay benare ɗéɲ iyôŋ. 3Men, ju geliɲ gusiɲ aɲ lêŋniɲ tô a wô san kôba, yem ilem sara ré. 4Niɲba, aŋga en kaɲ naɲ ju na, na wôsa ju puren môɲ kwo tumô ré. 5Erem sa jé lêrem wo tumô a aɲ ju gel herê wo ju hô cêgê hen. Iyôŋ ba, haw hen na, ju ɗi jé lêren wo haw hen baa aɲ ju li kwo tumô hen hôriɲ ɗi. A hena jeré kaɲ ba, na hera sa derê jelgare toɲ teré lampa tom hen ôrgiɲ. 6Niɲba, aŋga en denem sara na, na wô kaɲê wo ju kaɲ jé lê bay tô Nikwolas mega wo nôbi kôba, en kaɲ hen iyôŋ men.» 7«Kwo maari ya ba, bi toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.» «Kwo ay joor ba, na ayê tôô biri bi ré ôm yê gurô woɲ merê tu geɲ wo mô derô yagê wo Emen a hen.» 8Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Smirn kôli iyôŋ ba: ‹Na kwôlo si kibi kwo na kwo tumô men, kwoɲ gerɲé men, kwo na ma aɲ mô tu geɲ hôriɲ hen.› » 9Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn gusiɲ to ju geliɲ hen men, en hôn nimré tom a men. Hen iyôŋ hari kôba, ju na ôbi uɲé. Men, en hôn kwôlo habiɲ wo bay kôl gengiɲ sam hen a men. Ɓiɲé bay ka kôl kwôlo habiɲ gengiɲ sam hen na, bay bô yirji mega ciré na Jubɲê niɲba, bay na iyéy daɲare to Sidan. 10Era baa tumô a hen na, já geliɲ gusiɲ niɲba, ju sun né wôsa Sidan a perê ka pôni perêrŋge a hen bê a daŋgay a bi ɗiré séliɲ bôrŋge men, bay a geléŋge gusiɲ sa môj, niɲba, ju bi bôm san a kwôy ju maɲ dema ené bem jabga woɲ gelê wo naɲ kwini hen tô.» 11«Kwo maari ré ya ba, bi toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.» «Kwo ay joor ba, a maɲ temare toɲ têê wôô ré niɲ.» 12Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Pêrgam, na kwôlo si kibi kwo ɓu yebere to dami to dii kôbri a hen.» 13Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn wo kiriɲ ka jeré môriɲ ya hen na, na kiriɲ ka Sidan ôm iyére ya. Wôsa wulê wo bay deriɲ Antipas woɲ ôbi bôô pôn woɲ ôbi derê kwôlen iyére toŋge a kiriɲ ka Sidan ômiɲ iyére ya hen kôba, ju ɓu bôm iyêre ɗiba, ju kaɲen né. 14Niɲba, aŋga en kaɲ naɲ ju na, na wôsa ju ɗi ɓiɲé ka pôni perêrŋge a hen biɲ naɲ ari gelé ka Balam wo na geliɲ Balak gwosoy lamê kam Israyêl bi ré ômiɲ tanare to bay tibiɲ kamrê hen men, bi bay ré yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen a men. 15Ɓiɲé ka pôni perêrŋge a hen kôba, li na mega hen iyôŋ men. Wôsa bay biɲ naɲ ari gelé ka bay tô Nikwolas gel hen. 16Iyôŋ ba, haw hen ken ɗi jé lêreŋge bi wo iyôŋgi hen baa niɲ, réba na era uɲéŋge hen ya sa sêɲ naɲ ɓiɲé bay ka hen naɲ yebere to si keben a hen.» 17«Kwo maari ya ba, bi toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.» «Aɲ kwo ay joor ba, na biri kwô wo bay uwôgeri man wo yi kini uwôbêri a hen men, na biri jerew wo bôri wo hini wo kôrbi yi ya hen men. Hini bi wo hen na, kwôni woɲ ôbi uɲéri hen a henê mera.» 18Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Tiyatir, na kwôlo si kibi Kema Emen wo tiri eŋné mega tare iyôŋ hen men, têri jeraɲnê môɲ musure to ɓusu iyôŋ hen a men.» 19Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn jé lêrem kêm men, peré wo ju puren hen men, bê wo ju bi bôm san a hen men, lê wo ju li naɲ ɓiɲé hen men, ulê bôô wom a men. Aɲ jé wo ju li haw hen na, ɗê kwo na ju li tumô hen. 20Niɲba, aŋga en kaɲem na, na wô wo ju ɗi Jéjabêl to kôl teré na hende kibi Emen hen lam bay jé kaɲê aɲ bay yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ men, bay ôm tanare to bay tibiɲ kamrê hen a men. 21En ɗere kiriɲ dê bi ré ɗi jé lêre wo iyôŋgi bi wo hen baa, niɲba, hende kaɲ belé cêgere biɲ jé lêre wo habiɲ bi wo hen. 22Ôbi a, ené dere naɲ ômɲare aɲ hende naɲ bay biɲare naɲ tu bay ka hen, hena bay ré ɗi jé lêreji bi wo hen baa ré men, toy kwôlê keben a ré a men na, bay a geliɲ gusiɲ damaŋ. 23Men, na bé kamne a ma aɲ églisɲê kêm a henê mega wo ené na ôbi henê ermé wo gawrê men, aŋga bay ré gey a men. Aɲ i i kôba, na têbri sa kôbri naɲ jé lêri jé lêri.» 24«Kwoŋge kenbay ka Tiyatir ka pôni ka ken biɲ naɲ iyore hende to hen sa ari gelé kare kaɲ habiɲ bay ka hen ré hen men, ken toy kwôlê wo Sidan wo bay kôl ré yi naɲ kini uwôbêri hen né a men hen na, na ɗéŋge ani kani ka néy sarŋge a ré niɲ. 25Iyôŋ ba, ken bi bôrŋge sa kwôlo na en kelêŋge hen a kwôy jéɲ wo na heraɲ. 26Aɲ kwo li aŋga bôn gey hen kwôy ayiɲ joor ba, na sa biri tôô bi ré gôliɲ sa tô yê ɓiɲé ka sa terare a nà. Aɲ tôô hende to na biri hen na, na to Iban kôba, na ben hen iyôŋ men. 27Aɲ ôbi a emê sa ɓiɲé naɲ celaŋ woɲ musure men, bay a téji mega wo bay sêɲ baɲê ti hen iyôŋ men. 28Kwôni bi wo hen na, na biri telabo.» 29«Kwo maari ya ba, toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\