Pelal wo jô Ja 20

1Menba, en gel mana wo derômaraŋ a herbo tôŋ sa terare a nà. Ôbi ɓu lakêêlê kaɲ belê kibi iyom wo tôri naɲ hen naɲ gaŋgi musure to dami kôbri a. 2Aɲ ôbi ô ɓeré mara wo dami wo na kalaw wo cay wo na Jabel men, Sidan a men hen, harêri naɲ gaŋgi musure to dami hende to hen bi ré yi hen iyôŋ kwôy elê dubu. 3Kiriɲa mana wo derômaraŋ bi wo hen harêri hen iyôŋ menba, ayri uwôl bô iyom wo tôri naɲ bi wo hen a, aɲ lugu kibri: aɲ suriɲ perêd perêd ta ɗiba, ré hô ô lamê ɓiɲé ka sa terare a nà ré niɲ kwôy wo elê bi wo dubu hen a kerê. Menba, bay a derari ula ta sem iyôŋ mera. 4Cêgê menba, en gel gagay kenare kwônê. Aɲ ɓiɲé ka mô sara hen na, Emen biji tôô bi ré jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé. Men, en gel tini ɓiɲé ka Emen ka bay na walê tôrji kaa wô wo bay na na, bay bôô pôn sa kwôlo Jésu na yêge sari biji hen men, sa kwôlo Emen a a men hen. Men, wô tibé wo bay na kaɲ tibé tanare to habiɲ hende to geliɲ naɲ cerew hen naɲ aŋgaɲ jebé ka geliɲ, naɲ tu iyôŋ hen men, wô kaɲê wo bay na kaɲ aŋgaɲ talê kare kibi bisinji a men, kôbriji a a men hen. Aɲ ɓiɲé bay ka hen bér aɲ a emêji iyére naɲ Krist kwôy elê dubu. 5Bay a na ɓiɲé ka ji si kamɲê tumô aɲ tô ka baa hen na, elê wo dubu a kerê pa dema bay ré jê sé kamɲê tô. 6Ɓiɲé bay ka ji si kamɲê tumô hen na, terê kibi yi wô sarji wôsa bay yi naɲ jeŋgêrji men, yi derê yi wô sarji a men aɲ temare to têê wôô a deréji ré niɲ men, bay a yé bay bê kwôbe tumô Emen a men, tumô Jésu Krist a men, bay a emê iyére naɲ Krist, kwo Emen dôri hen a men kwôy elê dubu. 7Kiriɲa elê wo dubu bi wo hen kô niɲ na, bay a dera Sidan beseréri ulê ta sem. 8Aɲ ôbi a erê wô lamê tô yê ɓiɲé ka sa terare a na kêm. Tô yê ɓiɲé bay ka hen na, bay uwôgeji Gôg naɲ Magôg aɲ dayraji bi bay ré ô kumbul uɲé Emen. Ɓiɲé bay ka hen kwône môɲ hal wo kibi cér a iyôŋ. 9En gel ɓiɲé bay ka hen wubo naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a nà sa mér kini merê ɓiɲé ka Emen naɲ iyére to ôbi geyre hen ta. Menba, tare hena derômaraŋ a sa uwoyréji duu gerêd aɲ. 10Kwo Sidan wo na lam ɓiɲé hen na, bay ɓiri uwôl bô tare to yi môɲ kam cér iyôŋ aɲ uwoy mega puder toɲ tay bunu to luriɲ hen iyôŋ a men. Bay uwôli na bô iyom wo tôri naɲ wo bay na biɲ tanare to habiɲ na naɲ ôbi kibi Emen woɲ ôbi benare hen ya hen. Aɲ bay a geliɲ gusiɲ hen iyôŋ kwôy naɲ kwiniji. 11Menba, en gel gagay kenare wo dami wo bôri terij aɲ kwôni mô sara. Men, en hô gel sa terare naɲ derômaraŋ gerji wolé kelaŋ naɲ ɗi aɲ kwôni a geléji cêgê ré niɲ. 12Menba, en hô gel damné naɲ ka beray ka na ma hen ɗebiji tumô gagay kenare bi wo hen a. Menba, kwôni pôl magtubu naɲ kwônêre men, kwo ɗaŋgi bôl magtubu to na toɲ merê tu geɲ. Kiriɲa magtubu hende to hen pôliɲ hen iyôŋ niɲ na, Emen jô kwôlê naɲ geréri sa ɓiɲé ka na ma a hen naɲ jé lêreji, jé lêreji mega wo na li bô magtubu hende to hen a iyôŋ. 13Ɓiɲé ka cér na pôrji hen soji men, ka sa iyé temare a hen soji kêm a men aɲ bay jô kwôlê sarji a naɲ jé lêreji, jé lêreji. 14Menba, bay bi si temare naɲ sa iyére tore kêm bô tare to woli hende to hen, aɲ na hende a na temare toɲ têê wôô hende. 15Men, kwôni wo hini naɲ bô magtubu toɲ merê tu geɲ hende to hen a na, bay a ulêri bô tare hende to hen a a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\