Pelal wo jô Ja 21

1Menba, en gel derômaraŋ to kôrbi naɲ terare to kôrbi wôsa derômaraŋ to tumô hen naɲ terare to tumô hen naɲ niɲ men, cér kôba, naɲ a men. 2Men, en gel iyére to yi naɲ jeŋgêre to na Jérusalêm to kôrbi to hena derômaraŋ a ligi Emen a hen herbo tôŋ. Hende ɲana yere mega temale ɲaniɲ yere teré ôriɲ kurô iyôŋ. 3Menba, en toy tôô kwôni ôm kaŋ a ta si kini gagay kenare iyôŋ kôl iyôŋ ba: «Geléŋge haw hen kiriɲ ka Emen a môriɲ hen na, na perê gawrê niɲ. Ôbi a merê naɲ ci men, bay a yé ɓiɲé kari men, Emen naɲ yiri a baa naɲ ci men, ôbi a yé Emen woji a men. 4Aɲ ôbi a merê cémé tirji a men, temare a derji ré niɲ men, bô emê temare a naɲê men, sômê a naɲê men, bô emê a naɲê a men, wôsa aŋga cay kêm di jô niɲ.» 5Menba, kwo mô sa gagay kenare a hen kôl iyôŋ ba: «Geléŋge haw hen en gase are kêm na kôrbi niɲ.» Menba ôbi hô kôl iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu wôsa na tu kwôlê men, na kwôlê woɲ bê bôô sara a men.» 6Menba, ôbi hô kôlen a iyôŋ ba: «Are kêm liɲ kô niɲ wôsa ena kwo tumô men, kwo cêgê men, ena kwoɲ ôbi ayê tô are men, ôbi deré kibriji a men. Aɲ kwôni wo kam diri ba, bi era na biri seŋge bi yi. Kam bay ka hen na, na hanê kam kaɲ merê tu geɲ. 7Aɲ na i i wo ay joor ba, na biri are bay ka hen. Na yé Emen wori men, ôbi a yé keman men. 8Niɲba, bay harê men, bay herê cêgê men, bay lê aŋgaɲ bôd bôd iyôŋ a tôŋ hen men, bay deré ɓiɲé men, bay yiɲare toɲ têriɲ men, misiɲê men, bay tibére kamrê naɲ bay benare kêm a men na, kini merêrji na bô tare to woli a naɲ bô gusô pudur a mega to luriɲ bô bunu a hen aɲ a hende a na temare toɲ têê wôô hende.» 9Menba, mana wo derômaraŋ a wo pôni perê ka jurgem ka na ɓu baɲa gerêŋgê wo aŋgaɲ geliɲare gusiɲ ka Emen kôbriji a hen, kôlen iyôŋ ba: «Era na gelem môni temale to kurôre na Kema Kwormo hen.» 10Menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bôn aɲ mana wo derômaraŋ a bi wo hen ôriɲ naɲ en sa keram wo yêŋgi a ta aɲ gelen Jérusalêm iyére to yi naɲ jeŋgêre to hena ligi Emen a herbo tôŋ hen. 11Iyére hende to hen na, damɲare to Emen eŋné bid bid ya môɲ jerew wo dôri wo bay uwôgeri jaspe hen men, sél kalala môɲ gaasa iyôŋ a men. 12Men, bay ay sare ta naɲ haba woɲ gerem wo kaŋ a ta men, deŋgel a men. Men, bay ɗi kibi geré môj kibi wôô aɲ manê ka derômaraŋ a ɗebu pôn pôn kibi a men, kibi geré bi wo môj kibi wôô hen na, bay ɗi hini tô môɲ wo Israyêl wo môj kibi wôô hen ya a men. 13Kibi geré bi wo môj kibi wôô hen na, bay ɗiri subu subu kwa haba woɲ gerem bi wo pôrbu hen. Subu si tô emen men, subu si kini kuriɲare tare men, subu sa kôbi gusurô men, subu sa kôbi maa a men. 14Men, bay ɗi tô haba woɲ gerem bi wo hen naɲ keram môj kibi wôô aɲ bay ɗi hini bay jé ka Kema Kwormo ka môj kibi wôô hen têb têb a sara. 15Mana wo derômaraŋ a bi wo kôlen kwôlê bi wo hen ɓu gurô woɲ lôr woɲ gengiɲ are kôbri a bi ɗiré gengiɲ iyére hende to hen men, gengiɲ kibi geré bi wo môj kibi wôô hen men, gengiɲ haba woɲ gerem wo bay ay sara hen a men. 16Mana wo derômaraŋ bi wo hen genge tibi iyére hende to pôrbu hen aɲ hende hen némiɲ kêm: yêŋgêre men, wolére men, yêŋgêre wo tay a men na, kilomêter dubu wôô naɲ arew wôô (2200 km). 17Menba, mana wo derômaraŋ a bi wo hen genge yêŋgê haba wo tay mega wo bay gengeriɲ gaŋ gaŋ hen aɲ na mêter tôre jii kibi bay (65 m). 18Haba woɲ gerem bi wo hen na, bay ɗiri naɲ keram wo bay uwôgeri jaspe hen. Kwo iyére hende to hen ba, bay ɗere naɲ lôr woɲ kiɲ wo sél kalala môɲ gaasa iyôŋ hen. 19Men, bay yêêlê tô haba woɲ gerem bi wo hen naɲ keram wo diderê wo gay gay. Keram wo dôri wo tumô wo bay ɗiɲ tôri hen ba, bay uwôgeri jaspe, kwo wôôyi ba, bay uwôgeri sapir, kwo subi ba, bay uwôgeri agat men, kwo pôrbi ba, bay uwôgeri emerad men, 20kwo bayi ba, bay uwôgeri onisk men, kwo jii ba, bay uwôgeri sarduwan men, kwo jurgem ba, bay uwôgeri kasolit men, kwo marge ba, bay uwôgeri béril men kwo deŋgêse ba, bay uwôgeri topaj men, kwo môj ba, bay uwôgeri kraso peras men, kwo môj kibi pôn ba, bay uwôgeri turkwas men, kwo môj kibi wôôyi ba, bay uwôgeri amétist men. 21Kibi geré bi wo môj kibi wôô hen na, bay li pôn pôn kêm naɲ mériɲ wo diderê diderê môj kibi wôô hen iyôŋ a men. Tô geré wo kariɲ perê iyére hende to hen ba, bay liji naɲ lôr woɲ kiɲ wo sél kalala môɲ gaasa iyôŋ hen men. 22En kôbe kiriɲ niɲba, en gel iyéy Emen bô iyére hende to hen a ré, wôsa Kelma Emen woɲ ôbi ibé iyêrê hen naɲ yiri hen men, Kema Kwormo a men a gasê iyéy Emen hende to hen niɲ. 23Men, tare naɲ geserê berare kiriɲ sa iyére hende to hen a ré niɲ, wôsa damɲare to Emen naɲ to Kema Kwormo a berarê ya. 24Aɲ ɓiɲé ka sa terare a nà kêm ô na tô kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen men, kilmé ka sa terare a nà kôba, a eraɲ naɲ damɲare toji ya men. 25Kibi geré wo sa iyére hende to hen a bôliɲ yé seŋge yôd ɗiba, a ligiɲ né wôsa yoyre naɲ ya niɲ. 26Ɓiɲé ka sa terare a nà a eraɲ naɲ damɲare toji men, hini emê woji a men ya. 27Bô iyére hende to hen na, aŋga kagemi men, bay lêrê aŋga yi gelé ré hen, naɲ bay benare a sé a bô a ré, niɲba, na ɓiɲé ka hiniji yi bô magtubu toɲ merê tu geɲ to Kema Kwormo hen a sé bô mera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\