Pelal wo jô Ja 22

1Menba, mana wo derômaraŋ a bi wo hen gelen kami cér woɲ ôbi biɲ ɓiɲé merê tu geɲ hen so si ligi gagay kenare wo Emen a naɲ kwo Kema Kwormo a aɲ kam bay ka hen sél kalala môɲ gaasa iyôŋ. 2Aɲ geré wo perê iyére hende to hen a na, kam cér bi wo hen ge ya. Aɲ gurô woɲ ôbi biɲ ɓiɲé merê tu geɲ hen si si kwoŋgé cér wo si na men, si hen men. Gurô bi wo hen na, elê pôn ba, yê têê môj kibi wôô aɲ gel wo ré yê naɲ geserê geserê. Aɲ maari na hana wo a berarê tô yê ɓiɲé ka sa terare a na. 3Bô iyére hende to hen a na, ani kani ka Emen tôm ba, a naɲê ya. Gagay kenare wo Emen naɲ kwo Kema Kwormo a yé ya, aɲ manê kari a herameri men, 4bay a gelé tiri men, hini a ɗiɲ kibi bisinji a a men. 5Kiriɲ bay ka hen na, yoyre a naɲê men, kwôni a ôriɲ doy lampa naɲ tare to tayi ré niɲ. Wôsa Kelma Emen bi a berarê kiriɲ aɲ bay a emê iyére naɲ kwiniji. 6Menba, mana wo derômaraŋ a bi wo hen hô kôlen iyôŋ ba: «Kwôlê bi wo en kôlen hen na, na tu kwôlê men, na kwoɲ bê bôô sara a men, wôsa na Kelma Emen a bê kwôlê bi wo hen kibi bay kibri a naɲ geré wo Tini men, na ôbi a jo mana wori wo derômaraŋ a bi ré sa kôliɲ manê kari kwôli aŋga ré era hen men.» 7Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Na hera hen ya. Aɲ ɓiɲé ka ré bi kwôlê sa kwôli aŋga ré era hen ka yi bô magtubu a hen na, yirji ré sa dôrji.» 8Nôbi Ja a toyé kwôlê bi wo hen naɲ man men, en gel are bay ka hen naɲ tun a men aɲ kiriɲa en toy men, gel a men hen iyôŋ na, en jubu guban tumô mana wo derômaraŋ a bi wo gelen are bay ka hen, bi ené tibéri, 9niɲba, ôbi kôlen iyôŋ ba: «Tebe Emen, ɗiba, ju teben nôbi ré, wôsa nôbi kôba, ena mana mega jôbi iyôŋ men, mega kwo yênêm kaɲ bay kibi Emen men, mega ɓiɲé kêm ka bi kwôlê sa kwôlo yi bô magtubu a hen a men hen.» 10Menba, ôbi hô kôlen a iyôŋ ba: «Kwôli aŋga na yi kini uwôbêrji a ka Emen yêge sarji bem hen na, ju uwôbe mera ré, wôsa wulêrji baa ɗa niɲ. 11Aɲ kwôni woɲ ôbi lê habrê ba, bi li habrê wori bi wo hen damaŋ a hari niɲ men, kwoɲ ôbi bô hendé ba, bi li bô hendé wori bi wo hen damaŋ a hari niɲ a men. Niɲba, kwo li aŋga dôri ba, bi li derê wori bi wo hen damaŋ hari men, kwo bôri bôrê ba, bi bô bôrê wori bi wo hen ô tumô tumô men.» 12Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Na hera hen ya. Aɲ na eraɲ naɲ aŋgaɲ têbê sa kôbi ɓiɲé pôn pôn kêm naɲ jé lêreji jé lêreji. 13Ena kwo tumô men, kwo cêgê men, ena kwoɲ ôbi ayê tô are men, ôbi deré kibriji a men.» 14Ɓiɲé ka pul bargay kaji sél bi ciré siɲ bô iyére hende to hen si kibi geré aɲ bi ciré uwôɲiɲ geré ômiɲ yê gurô woɲ merê tu geɲ hen na, yirji a sa dôrji. 15Niɲba, ɓiɲé ka yi môɲ garê iyôŋ hen men, misiɲê men, bay yiɲare toɲ têriɲ men, bay deré ɓiɲé men, bay tibére kamrê men, bay benare a men na, bay kêm a baa nô. 16«Na nôbi Jésu a jé mana wuɲê wo derômaraŋ a bi ré era sa kôliɲ ɓiɲé ka bô églisɲê kwôlê bi wo hen. Na nôbi bi a na kuŋga kelma Dabid men, ena telabo a men hen.» 17Tunu toɲ hendi bô bôrê naɲ tami Kema Kwormo kôl iyôŋ ba: «Hera ham.» Kwôni wo toy kwôlê bi wo hen ba, bi kôl: «Hera ham» niɲ men. Aɲ kwôni wo kam diri ba, bi era sa yi kam kaɲ merê tu geɲ. Kam bay ka hen na, na biri na seŋge ɗiba, ôbi a kelé ré. 18Nôbi Ja na kelêŋge ca ken toy, i i wo toy kwôlê wo yi bô magtubu to nà, kwo gengiɲ sa aŋga a era hen aɲa ré uwôl kam kwori sara na, Emen a bé bô emê wo gay gay a kuriɲ sari a, mega wo na kôliɲ bô magtubu a hen iyôŋ. 19Men, kwôni wo mêne kwa kwôlê bi wo yi bô magtubu to nà, kwo gengiɲ sa aŋga a era hen na, Emen a jôri yê gurô woɲ merê tu geɲ bi wo hen men, a jôri sé bô iyére to yi naɲ jeŋgêre to bay na kôl kwôle bô magtubu a hen a men. 20Kwo dô kwôlê bi wo kêm hen na na, kôl iyôŋ ba: «Na tiri, na hera hen ya.» Amên bi yi geliɲ hen iyôŋ, Kelma Jésu hera ham. 21Bi bô derê wo Kelma Jésu baa naɲ ken kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\