Pelal wo jô Ja 3

1Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Sardês kôli iyôŋ ba, kwôlo nà ná, na kwôlo si kibi kwo ôriɲ naɲ tunu to jurgem to li jé biɲ Emen hen men, ôriɲ naɲ têbêŋne to jurgem tôri a a men hen.» Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn jé lêrem kêm. Ɓiɲé ba, kôl yaŋ ba, jeré mô hen na tu geɲ, niɲba, ju na temay gawra. 2Ka tum aɲ aɲ ju ɲan aŋga yi kôm a hen wô wo bay maa ma yôd. Wôsa en gel wo jé lêrem sél ɗega ɗega tu Emen wuɲê a ré. 3Bi bôm jebem sa kwôlo na ju toy tumô aɲ na ju bi bôm sara hen. Ɗi tô têriɲ lêrem baa aɲ ju bi kwôlê sa kwôlo na ju toy a hen. A hen a jeré ka tum aɲ ré ba, na sé sam a mega ôbi gemsare iyôŋ aɲ sa hende to na saɲ hen na, kwoni a henê ré. 4Iyôŋ hari kôba, ɓiɲé ka pôni perêrŋge a Sardês a hen na, bay ɗi bargay kaji kagem né. Bay a tôbê bargay kaji ka bôderê bay ka hen aɲ bay a erê naɲ en wôsa bay nêm. 5Kwo ay joor ba, na biri bargay ka bôri terij men, na mênê hini bô magtubu toɲ merê tu geɲ hen né a men. Na ôriɲ naɲ ɗi tumô Iban a men, tumô manê kari a men aɲ na kôli iyôŋ ba: ‹Kwo nà ná, na kuɲê.› » 6«Kwo maari ya ba, bi toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.» 7Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Piladêlpi kôli iyôŋ ba, na kwôlo si kibi kwo hena ligi Emen a aɲ kôl kwôlê woɲ benare ré hen men, na kwo ɓu aŋgaɲ belê kibi iyére ka kelma Dabid kôbri a hen men, na kwo bôl kibi iyére ba, kwôni a nêmê legé hôriɲ ré hen men, kwo lege ba, kwôni a nêmê belê ré hen a men.» 8Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn jé lêrem kêm. Wôsa en hôn néém dê hari, niɲba, ju bi kwôlê sa kwôlê wuɲê a men, ju ɗi bôm pôn san a a men ɗiba, ju kaɲen ré. Haw hen en bôl kibi iyére bem aɲ kwôni a nêmê legé hôriɲ ré. 9Gel, aŋga na lê naɲ bay tô Sidan bay a na: bay kôl kibriji a ciré na Jubɲê, niɲba, bay na Jubɲê ré a men, bay kôl na kwôlê woɲ benare ɗéɲ iyôŋ. Na biji bi bay a era sa dêm tiɲare dema bay ré henê wo ené geyem. 10Wôsa ju bi kwôlê sa kwôlo na en kôlem jeré ɗube sa têm a hen. Mega ôbi wo ju li hen iyôŋ na, nôbi kôba, na gemem bô gusiɲ to a sa lê ɓiɲé hen, wôsa na gusiɲ hende to hen a sa derê tu kwôni ré men, na gusiɲ to a sa sélé gawrê pôn pôn kêm men. 11Baa ɗa wo na hera niɲ hen na, ju ɓu aŋga ju ôriɲ hen dô wô wo kwôni maa lamem aɲ já baa uɲé sa kôbi wom wo gengiɲ sa ayê joor wom bi wo hen. 12Kwo ay joor ba, na biri a yé môɲ gurô ala wo iyéy Emen to Emen wuɲê iyôŋ aɲ bay a erê aɲê ré kwôy niɲ. Na ɗé hini Emen wuɲê sarji a men, na ɗé hini iyére to Emen wuɲê sari a a men. Iyére hende to hen na, na Jérusalêm to kôrbi hende to hena na derômaraŋ a to Emen a joɲ. Men na ɗé henen wo kôrbi sari a a men.» 13«Kwo maari ya ba, bi toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.» 14Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Lawdisé kôli iyôŋ ba, na kwôlo si kibi kwoɲ tiri hen men, ôbi derê kwôlê woɲ tiri woɲ ôbi bôô pôn hen men, ôbi na tô ari ɗé ka Emen ka gay gay hen kêm a men.» 15Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn jé lêrem kêm. En hôn wo jeré li jé wuɲê naɲ bôm pôn né. Wôsa jé wom jal ré men, uwoy ré a men aɲ yi lim lim iyôŋ mera. A hena ré jeré jal ba, ré derê men, jeré uwoy kôba, ré derê a men. 16Mega wo ju jal ré men, ju uwoy ré a men, aɲ ju yi lim lim hen na, na tebem aɲ. 17Wôsa ju erem mega wo jeré na ôbi uɲé wo dami men, doy ani kani ré lêm ré a men, niɲba, ju hôn wô nimré to ré ta derem hen iyôŋ ré kwôy. Nimré lêm men, ju ô tôm seŋge men, tum tiɲ a men. 18Ɗén bi na gelem aŋgaɲ lê: kel lôr woɲ kiɲ kôben a bi ju yiɲ ôbi uɲé woɲ tiri bi men, ju kel bargay ka bôri bi ju têliɲ yem wô tayre to ju ô yem seŋge hen men, ju kel aŋgaɲ ulê tu a bi ju uwôl tum a aɲ bi ju geliɲ kiriɲ dô hôriɲ. 19Wôsa nôbi na, kwôni wo en geyri ba, en hali men, en geli tu melênê a men. Iyôŋ ba, haw hen na, ju bi yem gwam men, ju ɗi ermé wom wo iyôŋgi hen baa niɲ a men. 20Gel, en ɗebu kibi geré en di kermiɲ, a hena kwôni ré toy tôn aɲa ré bôl kibi kermiɲ ben na, na sé bô iyére tori a aɲ nôbi naɲ ɗi niɲa emê are pôn. 21Kwo ay joor ba, na biri bi mô naɲ en sa gagay kenare wuɲê mega wo nôbi en ayiɲ joor aɲ en môriɲ naɲ Iban sa gagay kenare wori a hen iyôŋ men.» 22«Kwo maari ya ba, bi toyiɲ kwôlo Tunu kôliɲ églisɲê hen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\