Pelal wo jô Ja 3:1

1Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Sardês kôli iyôŋ ba, kwôlo nà ná, na kwôlo si kibi kwo ôriɲ naɲ tunu to jurgem to li jé biɲ Emen hen men, ôriɲ naɲ têbêŋne to jurgem tôri a a men hen.» Ôbi kôl iyôŋ ba: «En hôn jé lêrem kêm. Ɓiɲé ba, kôl yaŋ ba, jeré mô hen na tu geɲ, niɲba, ju na temay gawra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More