Pelal wo jô Ja 3:14

14Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Lawdisé kôli iyôŋ ba, na kwôlo si kibi kwoɲ tiri hen men, ôbi derê kwôlê woɲ tiri woɲ ôbi bôô pôn hen men, ôbi na tô ari ɗé ka Emen ka gay gay hen kêm a men.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More