Pelal wo jô Ja 3:7

7Ani bay ka geliɲ naɲ gawra hen hô kôlen iyôŋ ba: «Li kwôlê bi wo hen bô magtubu a aɲ ju jéɲ biɲ mana wo derômaraŋ a wo églis to Piladêlpi kôli iyôŋ ba, na kwôlo si kibi kwo hena ligi Emen a aɲ kôl kwôlê woɲ benare ré hen men, na kwo ɓu aŋgaɲ belê kibi iyére ka kelma Dabid kôbri a hen men, na kwo bôl kibi iyére ba, kwôni a nêmê legé hôriɲ ré hen men, kwo lege ba, kwôni a nêmê belê ré hen a men.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More