Pelal wo jô Ja 4

1Cêgi kwôlê bi wo Tunu kôliɲ églisɲê hen iyôŋ niɲ, menba, en gel kibi geré bôliɲ derômaraŋ a. Aɲ en toy tôô gawra wo na kôlen kwôlê tumô niɲ hen. Na tôô to na ôm môɲ buruɲju iyôŋ hen. Tôô hende to hen kôl iyôŋ ba: «Ɗaya ta nà aɲ na gelem aŋga a era hen.» 2Kiriɲ bay ka hen na, Tunu era lew sa têlen ta menba, en gel gagay kenare wo derômaraŋ a aɲ kwôni mô sara. 3Tu kwôni bi wo hen jeraɲnê môɲ jerew wo bay uwôgeri jaspe hen men, sarduwan men hen. Men, môbre to jeraɲnê môɲ jerew iyôŋ hen kôba, yi mér gagay kenare bi wo hen. 4Gagay tôre wôô kibi pôrbu mô mér gagay kenare bi wo hen. Gagay bi wo tôre wôô kibi pôrbu hen na, surɲê mô sara pôn pôn kêm. Surɲê bay ka hen na, tôbe bargay ka bôri naɲ jabga kenare kwo bay li naɲ lôr hen sarji a a men. 5Gagay kenare bi wo mô derôre a hen na, emen wulaɲ ya men, ôn ya men, tôô gawrê ôm ya men, tay tô deɲere jurgem berare kiriɲ tumôri a a men. Tay tô deɲere hende to jurgem hen na, na tunu to jurgem to li jé biɲ Emen hen. 6Tumô gagay kenare bi wo hen na, kiriɲ en bey bey môɲ kami cér iyôŋ men, sél kalala môɲ gaasa iyôŋ a men. Men, are pôrbu ka mô tu geɲ ka tirji tumôrji a men, cêgeriji a men hen ɗebu mér gagay kenare bi wo derôre a hen a men. 7Ari ɗé Emen bay ka hen na, kwo tumô geliɲ môɲ kwo iyôŋ men, kwo wôôyi geliɲ né kema kelba iyôŋ men, kwo subi tirji geliɲ né tu gawra iyôŋ men, kwo pôrbi geliɲ né keré wo uwôŋge hen iyôŋ a men. 8Ari ɗé Emen bay ka pôrbu ka mô tu geɲ hen na, mesérji na jii jii kêm men, tirji gôr yirji kêm men, mesérji a men. Bay ay kibi Emen yoyre men, tu tare a men kôl iyôŋ ba: «Kelma Emen, ju na kwo yi naɲ jeŋgêri, kwo yi naɲ jeŋgêri, kwo yi naɲ jeŋgêri, wo gôliɲ sa are kêm. ju na kwo mô ca tumô, ju mô ya, aɲ a hera tô hen a men.» 9Ari ɗéri bay ka hen ay kibi kwo mô sa gagay kenare a aɲ mô naɲ kwini hen men, heramiri men, kôl kwôli damɲare tori men, liɲni dosé a men hen. 10Men, kiriɲa ari ɗéri bay ka hen ay kibri hen iyôŋ na, surɲê ka tôre wôô kibi pôrbu hen kôba, cubu gubarji tumô kwo mô sa gagay kenare a aɲ mô naɲ kwini hen aɲ tibri men, tô jabga kenare woji bi wo hen bi tumôri a a men. Aɲ bay kôl iyôŋ ba: 11«Kelma woni, Emen woni, Ju nêm wo ɓiɲé ré heramem men, ré gel damɲare tom men, jôbi pôn nêŋ a na ôbi ibé iyêrê. Wôsa jôbi a ɗé are bay ka kêm hen men, jôbi a geyé bi bay ré yi ya hen a men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\