Pelal wo jô Ja 5

1Menba, en gel magtubu to lêgeriɲ to are liɲ si bôô men, si cêgê a men hen kôbi gusurô wo kwo mô sa gagay kenare a hen. Magtubu hende to hen na, bay seriɲ kebre kiriɲ jurgem. 2Menba, en hô gel mana wo derômaraŋ a woɲ ôbi gôliɲ sa kiriɲ kôl naɲ tôri to dami kôl iyôŋ ba: «I a nêmê pelê serɲé magtubu hende to jurgem hen aɲ dêŋsiɲ aŋga yi bô a hen ba?» 3Kwôni naɲ, kwôni ré na kwo derômaraŋ a, kwo sa terare a, kwo tô terare a kôba, a nêmê pelê kibi magtubu hende to hen aɲ geliɲ aŋga bô hen né. 4Menba, en kuriɲ a sa sômê damaŋ wô naɲê wo kwôni naɲ wo ré pôl kibi magtubu hende to hen aɲ ré geliɲ aŋga bô a hen. 5Menba, perê surɲê ka tôre wôô kibi pôrbu hen na, kwo pôni kôlen iyôŋ ba: «Sôm né, gel kwo wo hena tô yê wo Juda a ɗebu na ya ôbi na tô môɲ wo kelma Dabid, ôbi na kwo gôliɲ sa are kêm, ôbi a nêmê pelê kibi magtubu hende to jurgem hen aɲ geliɲ aŋga yi bô a.» 6Menba, en gel Kema Kwormo ɗebu ta ɗa naɲ gagay bi wo hen. Aɲ surɲê ka tôre wôô kibi pôrbu hen naɲ ari ɗê Emen ka pôrbu ka mô tu geɲ hen mééri ta. Kema Kwormo bi wo hen na, geliɲ né bay na ré wali duu biɲ kwôbe iyôŋ. Kema Kwormo bi wo hen na, timɲéri jurgem men, tiri kôba, jurgem a men. Tiri hende to jurgem hen na, na tunu to Emen to jurgem to ôbi jére gôriɲ kiriɲ kêm sa terare a nà hen. 7Kema Kwormo bi wo hen dôra ɗa ligi kwo mô sa gagay kenare a hen wô eŋgé magtubu to yi kôbri woɲ gusurô a hen. 8Kiriɲa ôbi eŋge magtubu hende to hen iyôŋ menba, ari ɗé Emen ka pôrbu hen naɲ surɲê tôre wôô kibi pôrbu hen cubu gubarji tôŋ tumôri a. Aɲ i i ba, ôriɲ naɲ jêŋgê kôbri a men, parɲa wo bay li naɲ lôr wo bay bi gesamne wôn bôri ta hen a men. Gesamne hende to hen na, na uwôlê wo ɓiɲé ka Emen uwôli hen. 9Bay kebe kurôŋ wo kôrbi ôm iyôŋ ba: «Ju nêm eŋgé magtubu hende to hen men, ju nêm belê kebre wo seriɲ hen a men. Wôsa bay na derem aɲ ju têbe sa tô yê ɓiɲé ka gay gay naɲ tô môɲ wo gay gay naɲ kibi yê ɓiɲé ka gay gay a men naɲ kwôbrem aɲ haw hen bay na ka Emen. 10Ju liji liɲ ɓiɲé kam ka jôbi a na Kelma woji men, ju liji bi bay yi kilmé men, bay bê kwôbe ka Emen wona a men. Men bay a emê sa ɓiɲé ka sa terare a nà kêm a men.» 11Men, en hô gel manê ka derômaraŋ a ka kwôni nêm dêŋsê ré hen. Bay méére sa gagay kenare ta naɲ ari ɗé Emen ka pôrbu hen naɲ surɲê ka tôre wôô kibi pôrbu a men kebeji kurôŋ. 12Bay kebe kurôŋ naɲ tôrji to dami kaŋ a ta ôm iyôŋ ba: «Kema Kwormo wo bay na diiri hen na, na ôbi ibé iyêrê men, ôbi ari uɲé men, na ôbi tu melênê wo gôliɲ sa kiriɲ men, na ôbi néé men, ôbi nêm wo ɓiɲé ré gel damɲare tori men, bay ré herameri men, bay ré ay kibri a men.» 13Men, en toy tôô ari ɗé Emen kêm ka derômaraŋ a men, ka sa terare a na naɲ ka tô terare a naɲ ka bô cér a a men kêm kebeji kurôŋ ôm iyôŋ ba: «Na ayêŋge kibi kwo mô sa gagay kenare a hen naɲ Kema Kwormo bi wo hen a men. Bi ayê kibi naɲ damɲare naɲ heramê naɲ néé yi wô sarji kwôy naɲ kwini.» 14Ari ɗé Emen ka pôrbu hen uwôlji sara kôl iyôŋ ba: «Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.» Men surɲê kôba cubu gubarji tôŋ tumôrji a aɲ tibiji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\