Pelal wo jô Ja 6

1Men, en gel Kema Kwormo ay tô belê kibi magtubu to bay seriɲ kebre kiriɲ jurgem hen. Ôbi bôl serɲére wo tumô menba, ari ɗé Emen ka pôrbu hen na, en toy tôô kwo pôni ôm môɲ enê emen iyôŋ kôl iyôŋ ba: «Era!» 2Kiriɲa en bô menba, en gel henda wo bôri aɲ gawra wo mô sara hen na, ɓu ɗêsê kôbri a men, bay dôbri jabga woɲ ayê joor sari a a men. Ôbi na bôy kumbul aɲ ô na wô biyê kumbul a sôŋ. 3Kema Kwormo bi wo hen hô bôl serɲére wo wôôyi menba, en toy tôô kwo wôôyi kôl iyôŋ ba: «Era!» 4Menba, henda wo ɗaŋgi soo. Henda bi wo hen na sêy peɲ. Aɲ kwo mô sara hen na, bay biri tôô bi ré era sa li kumbul sa terare a nà aɲ bi ɓiɲé ré deriɲ yirji men, bay biri yebere to dami kôbri a a men. 5Kiriɲa ôbi bôl serɲére wo subi menba, en toy tôô kwo subi kôl iyôŋ ba: «Era!» Menba, en gel henda wo hendi soo aɲ kwo mô sara hen, ɓu aŋgaɲ jé are kôbri a. 6En toy tôô ani ôm môɲ tô gawra iyôŋ perê ari ɗé Emen ka pôrbu hen, kôl iyôŋ ba: «Gursu to kwôni liɲ jé sa pôn ba, nêm na comlé risi pôn mera, a hena ré na mêre ba, na comlé subu. Kwo weŋ naɲ kami tiɲaɗor ba, ju hebeji ré.» 7Ôbi bôl serɲére wo pôrbi menba, en toy tôô ari ɗé Emen ka pôrbu hen kwo pôrbi kôl iyôŋ ba: «Era!» 8Menba, en gel henda wo mulay soo aɲ kwo mô sara hen na, hini na temare aɲ sa iyé temare ô tôri a a men. Bay jô kwa kiriɲ sa terare a nà aɲ biji tôô bi bay ré deriɲ ɓiɲé ya. Bay a derji naɲ yebere men, kurôŋ men, ka a maɲ temay ômɲare men, ka pôni tanare to noni a derji a men. 9Kema Kwormo bi wo hen bôl serɲére wo bayi menba, en gel tini ɓiɲé ka bay na derji wô kwôlo Emen wo bay na dô biɲ ɓiɲé hen kini bê kwôbe a. 10Ɓiɲé bay ka bay na derji wô kwôlo Emen hen na, kôl naɲ tôrji to dami kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Kelma woni, ju na ôbi bô bôrê men, ju na ôbi kelê tu kwôlê a men, ɓiɲé ka na deréni hen ba, kiriɲa yôŋ a jeré jerê kwôlê sarji a wô geɲêni ba?» 11Menba, bay tôbeji bargay ka bôri aɲ bay kôlji iyôŋ ba: «Ulêŋge bôrŋge, wôsa kena kêm ré tô men, megêrŋge bay jé naɲ yênêrŋge ka bi bôrji sa Emen a hen na, bay a deréji mega wo bay na deréŋge hen iyôŋ dem aɲa ôbi ré sa jerê kwôlê tô.» 12Kiriɲa en gel Kema Kwormo bi wo hen bôl serɲére wo jii hen menba, sa terare yebagiɲ men, tare biliɲ hende mega bargay kaɲ mimé iyôŋ men, geserê biliɲ sê môɲ kwôbe iyôŋ a men. 13Têbêŋne heriɲ môɲ yê tôgôre to néy to kal lere iyôŋ. 14Men, derômaraŋ a naɲê môɲ wo bay lêgeriɲ magtubu iyôŋ men, kiriɲ ka kariɲ derô cér a hen naɲ men, keram kôba, naɲ kini merêri wo cay a hen a men. 15Kilmé men, ɓiɲé ka damné men, bay sa asgarɲê men, bay uɲé men, bay néé men, limé naɲ bay iyére a men kêm ô uwôbê bô uwormo keram a men, perê keram a a men. 16Bay kêm sôm aɲ kôliɲ keram iyôŋ ba: «Heriɲ sarni a aɲ ju uwôbêni aɲ bi kwo mô sa gagay kenare hen ré geléni ré men, bi uwoŋge wo Kema Kwormo ré sa sarni a ré a men. 17Wôsa wulêri sa wo bay a gelé uwoŋge woji niɲ, hen ba, i a nêmê ɗebé ta tumôrji a ba?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\