Pelal wo jô Ja 7

1Cêgi are bay ka en gel hen na, en hô gel manê ka derômaraŋ ka pôrbu ka ɗebe aɲê terare a kini pôrbu hen. Bay jôriɲ kal wo kiriɲ pôrbu hen geré sa terare a nà men, sa cér a men, sa gurô a men. 2Menba, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo pôni so si tô emen iyôŋ aɲ ɓuro aŋgaɲ talê ka Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen kôbri a. Menba, ôbi uwôge manê ka derômaraŋ a ka Emen ka pôrbu ka ôbi na biji néé ré mêniɲ terare men, kam a men hen kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: 3«Terare naɲ kam naɲ gurô ka bay béŋge néé bi kené mênji hen na, lêŋgiji ani ré tô kwôy wo niɲa taliɲ are bisiɲ manê ka Emen wona kerê dem.» 4Menba, en toy bay jôren kwônê manê ka Emen ka bay tal are bisiɲniji a hen. Ɓiɲé bay ka hen na, na dubu arew naɲ dubu tôre pôrbu kibi pôrbu (144,000) kaɲ kam Israyêl ka tô môɲ wo môj kibi wôô hen (12). 5Tô môɲ wo Juda na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô a bay ré talji are bisiɲniji a men, tô môɲ wo Rubên na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô a bay ré talji are bisiɲniji a men, tô môɲ wo Gad na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, 6tô môɲ wo Asêr na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, tô môɲ wo Nêptali na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, tô môɲ wo Manasé na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, 7tô môɲ wo Siméɲôn na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, tô môɲ wo Lébi na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, tô môɲ wo Isakar na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, 8tô môɲ wo Jabulôn na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, tô môɲ wo Josêp na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men, tô môɲ wo Bênjamin na, ɓiɲé dubu môj kibi wôô men. Na kwônê gawrê ka tô môɲ wo môj kibi wôô hen a bay ré talji are bisiɲniji a. 9En hô bô kiriɲ menba, en gel kwônê ɓiɲé ka kwôni nêm dêŋsêji kerê ré ka hena tô yê wo gay gay a men, tô môɲ wo gay gay men, kibi yê wo gay gay a a men ɗebiji tumô gagay kenare wo Emen a men, tumô Kema Kwormo a men naɲ bargay ka bôri ka yêŋnê yirji a men, naɲ demaɲ gare a kôbriji a a men. 10Ɓiɲé bay ka hen iyêl kwôlê kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Gelê na kôbi Emen wona wo mô sa gagay kenare wori a hen men, na kôbi Kema Kwormo a men.» 11Men, manê ka derômaraŋ a kêm ɗebu méér gagay kenare men, surɲê men, are ɗé Emen ka pôrbu hen a men, manê ka derômaraŋ a bay ka hen heriɲ aɲ diji kuniji tôŋ tumô gagay kenare a aɲ tibiji Emen. 12Bay kôl iyôŋ ba: «Na tiri! bi ayê kibi men, heramê men, tu melênê men, dosé men, damɲare men, ibé iyêrê men, néé a men hen na, bay kêm na ka Emen wona wo mô naɲ elêri elêri naɲ kwini hen. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.» 13Menba, suri wo pôni perê megêri a eŋgeren iyôŋ ba: «Ɓiɲé bay ka tôbe bargay ka bôri ka yêŋnê hen ba, na ka yôŋ ba? Men bay hena yôŋ ba?» 14Menba, en uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, nôbi en hônji ré, niɲba, jôbi ju hônji kêm.» Menba, ôbi kôlen iyôŋ ba: «Na ɓiɲé ka soji perê aŋgaɲ tu ɲa a aɲ bay pel bargay kaji naɲ kwôbri Kema Kwormo aɲ sél ɗaŋ daŋ, 15na ôbi a, bay ré ɗebiɲ tumô gagay kenare wo Emen a aɲ bay ay kibri tu tare naɲ yoyre bô iyére tori a hen. Aɲ Emen wo mô sa gagay kenare wori hen gemji dô bô iyére tori a, 16aɲ kurôŋ a liji ré men, kam a diji ré men, tare a jibéji ré men, kiriɲ ka uwoy kani a uwoyji ré a men . 17Wôsa Kema Kwormo wo ɗebu ɗa naɲ gagay kenare a hen a abêji aɲ a ôriɲ naɲ ci kibi kam ka ge yôd ɗiba, a hayê ré hen men. Emen a merê cémé tirji a pêt pêt a men .»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\