Pelal wo jô Ja 8

1Kiriɲa Kema Kwormo bôl serɲére wo jurgem wo na gerɲére niɲ hen na, kiriɲ wôm sidiŋ derômaraŋ a duu sa kôbi. 2Menba, en gel manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka ɗebré tumô Emen a hen, menba, bay céji buruɲju pôn pôn kêm. 3Men, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo ɗaŋgi wo ɓu parɲa woɲ lôr wo bay gusiliriɲ gesamne bô a hen kôbri a aɲ eraɲ sa ɗebiɲ ɗa kwa kini bê kwôbe a. Men, bay biri ider damaŋ bi ré day naɲ uwôlê wo ɓiɲé ka Emen aɲ bi ré gusul a kini bê kwôbe kaɲ lôr hen tumô gagay kenare wo Emen a. 4Aɲ gusô ider bi wo hen naɲ uwôlê wo ɓiɲé ka Emen hen, hena kôbi mana wo derômaraŋ a bi wo hen ô kwôy tumô Emen a. 5Kiriɲa mana wo derômaraŋ a gusul are bay ka hen kô niɲ na, ôbi ay parɲa woɲ lôr bi wo hen aɲ dôriɲ disiri tare to kini bê kwôbe a hen wôn ta aɲ ula sa terare a nà. Menba, emen ôn men, emen wulaɲ men, tôô gawrê ôm men, sa terare yebagiɲ a men. 6Menba, manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka bay ré céji buruɲju pôn pôn hen ɲan yirji wô ibére. 7Kiriɲa mana wo derômaraŋ a wo tumô ibe buruɲju tori menba, garmê naɲ tare naɲ kwôbe pôliɲ ta aɲ uwôsiɲ sa terare a nà. Aɲ sa terare sodiriɲ kiriɲ subu aɲ kware wo pôni uwoɲ naɲ gurô wo mô ya hen men, kalmê ka geɲ ka yi ya hen kôba, uwoɲ a men. 8Kiriɲa mana wo derômaraŋ a wo jôgiɲ wôô ibe buruɲju tori menba, bay ay ani dami môɲ keram iyôŋ wo eŋge tare aɲ bay nôgaji ula bô kam cér wo sa terare a nà kêm menba, kam cér bay ka hen sodiriɲ kiriɲ subu aɲ kwari wo pôni biliɲ kwôbe. 9Menba, aŋga kwa bi wo subi hen biliɲ kwôbe hen ma kêm men, bato to yi kwa bi wo hen a kôba, mêne kêm a men. 10Kiriɲa mana wo derômaraŋ a wo jôgiɲ subu ibe buruɲju tori menba, têbêŋne to dami to eŋge môɲ tare iyôŋ deraɲ ta kuriɲ kwa kam cér ka subi naɲ sa hanê kam a. 11Têbêŋne hende to hen hene ôm: aŋga ɗaaɲ. Aɲ hende li aɲ kwa kam ka subi hen biliɲ ɗaɲ aɲ ɓiɲé kwône ka yi kam bay ka hen na, ma ma. 12Kiriɲa mana wo derômaraŋ a wo jôgiɲ pôrbu ibe buruɲju tori menba, kwa tare to subi naɲ kwa geserê wo subi biliɲ hende culum men, kwa têbêŋne to subi kêm kôba, biliɲ hende a men. Li aɲ tu tare ba, kwa kiriɲ ka subi ka pôni hende men, kwa ka pôni ka subi berare men, yoyre kôba, kwa kiriɲ ka subi ka pôni berare men, kwarji wo wo subi wo pôni hende men. 13En bô kiriɲ menba, en hô gel keré uwôŋge kelaŋ ta aɲ kôl naɲ tôri to dami kôl iyôŋ ba: «Bô emê, bô emê, bô emê, kiriɲa manê ka derômaraŋ a ka baa subu hen a ibé buruɲju toji na, bô emê a lê ɓiɲé ka sa terare a nà damaŋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\