Pelal wo jô Ja 9

1Mana wo derômaraŋ wo bayi ibe buruɲju tori menba, en gel têbêŋne hena derômaraŋ a kuriɲ sa terare a. Menba, bay bore lakêêlê kaɲ belê kibi iyom wo ɗogi hen kôbere a. 2Kiriɲa têbêŋne hende to hen bôl kibi iyom wo ɗogi bi wo hen menba, gusô so tugugu aɲ ɓu tu tare aɲ li kiriɲ yi ɗugum. 3Menba, kuu so poliɲ naɲ gusô bi wo hen aɲ gôr sa terare kêm. Aɲ kuu bi wo hen na, bay biri bi kiriɲa ré jubum ba, bi ré lêm môɲ kwo tigre iyôŋ. 4Men, bay kôlji ré mêne kalmê né men, maa gurô ré a men, niɲba, ré cubu na ɓiɲé ka aŋgaɲ talê ka Emen naɲ bisinji a hen ɗi. 5Bay ay tôrji biɲ kuu bi wo ré geliɲ tu ɓiɲé bay ka aŋgaɲ talê ka Emen naɲ kibi bisinji a hen gusiɲ kwôy geserê bay, niɲba, deré a bay ré derji ré. Gusiɲ hende to hen na yi môɲ lê wo tigre liɲ gawrê iyôŋ. 6Wulê bi wo hen na, ɓiɲé a wogé temare ré derji niɲba, bay a uɲére ré men, bay a geyé bi temare ré derji niɲba, hende a geré aɲ. 7Kuu bi wo hen na, geliɲ naɲ yêndê ka bay ɗay liɲ kumbul iyôŋ. Aɲ ani tôbiɲ sa kuu bi wo hen a môɲ jabga woɲ lôr iyôŋ men, tirji yi môɲ tu gawrê iyôŋ men, 8gusiri sarji yi môɲ to yébé iyôŋ men, kaɲniji geliɲ môɲ kaɲ kwo iyôŋ men, 9bay tôbe ani kabrêri a môɲ bargay kaɲ kumbul ka bay li naɲ musure iyôŋ men, meserérji ôm môɲ né pus kaɲ kumbul ka kwôni ka yêndê wu geriɲ iyôŋ men, 10esiɲniji yi môɲ kwo tigre iyôŋ men, cubu ɓiɲé môɲ kwo tigre bi wo hen men. Na esiɲniji bi wo hen a na néérji wo bay a cibiɲ ɓiɲé kwôy geserê bay hen. 11Kuu bi wo hen na, kelmari na mana wo habiɲ woɲ ôbi sa iyom wo ɗogi bi wo hen hen. Mana wo habiɲ bi wo hen na, naɲ kibi hébre ba bay uwôgeri «Abadôn» men, naɲ kibi grêk ba bay uwôgeri «Apoliyôn» men. Hini bi wo hen bôri na: «Ôbi mênê kiriɲ.» 12Gusiɲ to tumô na di jô niɲ aɲ baa wôô wo a era ya a. 13Kiriɲa en toy mana wo jii ibe buruɲju tori hen iyôŋ menba, en toy tôô ôm tibi kini bê kwôbe wo pôrbu wo bay li naɲ lôr wo yi tumô Emen a hen. 14Gawra bi wo hen kôliɲ mana wo jii hen iyôŋ ba: «Busur manê ka pôrbu ka bay na harêji kibi cér wo dami wo bay uwôgeri Eprat hen ju biji ta.» 15Menba, bay busur manê bay ka pôrbu ka bay ré kôl kwôliji hen, biji ta bi bay ré ô deré ɓiɲé ka bay soderé kini subu hen kwarji wo pôn. Wôsa na manê ka bay na ɗiji ré duu ɓiɲé hen iyôŋ gengiɲ sa elê bi wo hen men, geserêri bi wo hen men, wulêri bi wo hen men tayriri hende to hen a men. 16Men en hô gel asgarɲê kwône ɗay sa yêndê eraji bay kwône gôliɲ deŋsê. En toy wo bay ré na miliɲôn arew wôô. 17Pelal wuɲê bi wo jôren hen na, en gel yêndê naɲ bay ɗayêrji. Bay ɗayêrji bay ka hen tôbe bargay kaɲ kumbul ka eŋné mega tare iyôŋ men, hendu mursul mega waɲne iyôŋ men, sêê mega deseré tare iyôŋ a men soji san a. Yêndê bay ka hen na, sarji giliɲ naɲ sa kwoɲê iyôŋ men, tare men, gusô men, puder to bô gusiɲ bunu to luriɲ hen a men so kibriji a. 18Tare naɲ gusô naɲ puder to bô gusiɲ bunu a ka so kibi yêndê bay ka hen, na aŋga ômi kaɲ bay deré kwa ɓiɲé ka kiriɲ pôn ka bay soderé kiriɲ subu hen. 19Yêndê bay ka hen na, esiɲniji naɲ kibriji a na nérji. Wôsa esiɲniji bi wo hen na, geliɲ né kalaw iyôŋ. Esiɲniji bi wo hen sari ya, aɲ na sa kibri ôbi a bay ré deriɲ ɓiɲé hen. 20Tô ɓiɲé ka baa ka aŋga ômi bay ka hen derji ré hen na, ôbi wo bay gel megêrji ma hen kôba, bay ɗi tô tibé kamrê kaji baa ré men, bay ɗi tô tibé tunu to habiɲ hen baa ré men, bay ɗi tô tibé kamrê kaji ka bay ige naɲ lôr men, naɲ lari wo bay uwôgiri arja men burônj hen men, naɲ ka bay albe keram naɲ gurô hen a men na, bay ɗi tôrji baa ré kwôy. Kamrê kaji bay ka hen na, gel kiriɲ ré men, toy kwôlê ré men, ô ta ré a men . 21Ɓiɲé bay ka hen na, ɗi tô deré megêrji baa ré men, ɗi tô misére toji baa ré men, ɗi tô yiɲare toji toɲ iyôŋ a tôŋ hen baa ré men, ɗi tô gemsare toji baa ré a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\