Pelal wo jô Ja 9:15

15Menba, bay busur manê bay ka pôrbu ka bay ré kôl kwôliji hen, biji ta bi bay ré ô deré ɓiɲé ka bay soderé kini subu hen kwarji wo pôn. Wôsa na manê ka bay na ɗiji ré duu ɓiɲé hen iyôŋ gengiɲ sa elê bi wo hen men, geserêri bi wo hen men, wulêri bi wo hen men tayriri hende to hen a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More