Pelal wo jô Ja 9:17

17Pelal wuɲê bi wo jôren hen na, en gel yêndê naɲ bay ɗayêrji. Bay ɗayêrji bay ka hen tôbe bargay kaɲ kumbul ka eŋné mega tare iyôŋ men, hendu mursul mega waɲne iyôŋ men, sêê mega deseré tare iyôŋ a men soji san a. Yêndê bay ka hen na, sarji giliɲ naɲ sa kwoɲê iyôŋ men, tare men, gusô men, puder to bô gusiɲ bunu to luriɲ hen a men so kibriji a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More