Pelal wo jô Ja 9:20

20Tô ɓiɲé ka baa ka aŋga ômi bay ka hen derji ré hen na, ôbi wo bay gel megêrji ma hen kôba, bay ɗi tô tibé kamrê kaji baa ré men, bay ɗi tô tibé tunu to habiɲ hen baa ré men, bay ɗi tô tibé kamrê kaji ka bay ige naɲ lôr men, naɲ lari wo bay uwôgiri arja men burônj hen men, naɲ ka bay albe keram naɲ gurô hen a men na, bay ɗi tôrji baa ré kwôy. Kamrê kaji bay ka hen na, gel kiriɲ ré men, toy kwôlê ré men, ô ta ré a men .

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More