Rômê 1

1Nôbi Pol woɲ mana wo Jésu Krist wo Emen uwôgen bi ené yi ôbi jé wori hen a lê magtubu hende to hen. Emen a dôren ɗé gay bi ené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wori biɲ ɓiɲé. 2Kwôlo Dôri bi wo hen na, Emen na kôliɲ bay kibri ka tumô wo ɗiré joɲ béna aɲ bay na li kwôli bô magtubu to Emen a. 3Kwôlo Dôri bi wo hen na, gengiɲ na sa Kemari Kelma wona Jésu Krist. Kwo gengiɲ sa kurôŋgi yi ba, ôbi yêɲ na tô môɲ wo kelma Dabid a. 4Niɲba, kwo gengiɲ sa Tunu toɲ hendi bô bôrê ba, Emen gel wo ôbi ré na Kemari naɲ néé, kiriɲa ôbi biri ji si kamɲê hen. 5Na sa kibri aɲa Emen né li dô naɲ en aɲ ben en yiɲ ôbi jé wori hen, aɲ bi ené ô ulê béré Kwôlo Dôri biɲ ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a aɲ bi bay ré biɲ bôrji sari a men, bay ré biɲni kwôlê a men. Hen iyôŋ na, bay a ayê kibi hini Jésu Krist. 6Kenbay kôba, kena perê ɓiɲé bay ka hen a men. Na Emen a na uwôgêŋge bi kené yi ɓiɲé ka Jésu Krist. 7Na hen iyôŋ a, ené liɲ magtubu hende to hen béŋge kenbay ka Rôm a ka Emen peréŋge hen. Ôbi a uwôgêŋge bi kené yi kari. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist ba naɲ ken. 8Tumô dem ba, en liɲ Emen wuɲê dosé naɲ geré wo Jésu Krist wô sarŋge kêm. Wôsa ɓiɲé naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a nà toy wo kené bi bôrŋge sa Jésu Krist. 9Emen wo en li jé biri naɲ bôn pôn hen béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa Kemari wo en uwôl hen na, ôbi hôn wo kwôlo ené kôl hen na, ré na kwoɲ tiri. Ôbi hôn kwôy kwôy wo kiriɲa ené uwôli na, ené erem sarŋge a men. 10En uwôli ôbi ré ben geré aɲ bi ené ôriɲ geléŋge niɲ. 11Wôsa en ôriɲ doy erê geléŋge damaŋ men, ené béŋge aŋgaɲ baliyare ka Tunu toɲ hendi bô bôrê ben hen aɲ bi kené ɗebiɲ sa têêrŋge a. 12Kwôlo en kôl hen na, en gey bi nabay kêm nana dôbiɲ ibiyare bôrna. Bêê wo ken bi bôrŋge sa Krist a hen na, a dôben ibiyare bôn a men, bê wo en bi bôn sa Krist hen na, a dôbêŋge ibiyare bôrŋge a men. 13Yênên, en gey bi kené hôn wo ené genge kwôy kwôy ené erê sa geléŋge, niɲba, en uwôɲ geré ré tô. En gey erê wô lê jé perêrŋge a aɲ bi ré li naɲ ɓiɲé ka iyére toŋge mega wo liɲ naɲ ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a hen iyôŋ men. 14Emen a ben jé bi wo hen. Na ôbi á, ré yi bi ené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri biɲ ɓiɲé ka tirji jôriɲ men, ka tirji jôriɲ né hen men, biɲ bay henê magtubu men, bay henê ani ré hen a men. 15Na ôbi wo hen aɲa ené gey erê ulê béré Kwôlo Dôri béŋge kenbay ka Rôm a men hen. 16Tayre dên sa Kwôlo Dôri a ré ded. Kwôlo Dôri bi wo hen na, néé wo Emen woɲ gôliɲ naɲ ɓiɲé kêm ka bi bôrji sa Krist yi bô a ya. Ôbi geliɲ na Jubɲê geré tumô, dema ré geliɲ ka tô yê wo ɗaŋgi a tô. 17Na Kwôlo Dôri bi wo hen, a gelé wo iyeŋ a Emen né bi ɓiɲé yi kaɲ derôre tiri a hen ba. Geré bi wo hen na, na kiriɲa ɓiɲé biɲ bôrji sa Jésu Krist mera ɗiba, geré wo ɗaŋgi naɲ. Na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo na kwoɲ derôre tun a ba, a merê tu geɲ naɲ geré ayê bôô wori, niɲba, kwo hô cêgê ba, yen a dôren sari a ré .» 18Na ta derômaraŋ a yeŋ a Emen geléna mega wo bôri ré taari sa têriɲ kêm to ɓiɲé ré li hen men, wô aŋga habiɲ bay ka bay li hen a men. Jé lêreji wo habiɲ bi wo hen, a jôriɲ ɓiɲé henê tu kwôlê hen, 19bi wo geré wo bay ré hôniɲni yi tu wolé hen. Emen bi naɲ yiri a gelji bêɲ bêɲ. 20Kiriɲa Emen na ɗiɲ tô terare yeŋ kwôy kemnêŋ na, kwôni na hôn na ba ôbi giliɲ na iyeŋ ba, ré niɲba, aŋga ôbi na ɗi a gelé wo ôbi ré na i ba men, gel wo ôbi ré na naɲ néé wo ré kerê ré kwôy men, aɲ ré na ôbi pôn nêŋ a ré na Emen. Aɲ bay a kelê ré na kwôlê woji ré, hena ciré biri kwôlê ré ré. 21Bi wo bay hôn wo Emen né ya hen iyôŋ haji kôba, bay ay kibri ré men, bay liri dosé ré a men, mega wo bay ré lê hen iyôŋ. Bi wo bay ré li hen iyôŋ na, bay li ré, aɲ erméréji na kwôlo ɗéɲ iyôŋ mera men, môrji na bô dilemne a men, bay hôn ani kani ka dôri ré kwôy. 22Bay kôl ciré na bay tu melênê, niɲba, na bay galê ɗééɲ iyôŋ. 23Bi bay ré ay kibi damɲare to Emen woɲ ôbi merê naɲ kwini hen na, bay kaɲ, aɲ ayji na kibi kamrê ka bay albe yi mega gawrê ka bay ba, a ma hen réba mega ciré môriɲ hen iyôŋ men, ka pôni yi môɲ tanare to noni iyôŋ men, ka yi môɲ kalaw iyôŋ a men. 24Na wô sa bi wo hen aɲa Emen né dô kôbri aɲ, aɲ bi bay ré li aŋga habiɲ bay ka bay ôriɲ doyriji hen. Bay ay yirji liɲ aŋgaɲ tayre bay ka hen. 25Tu kwôlê wo gengiɲ sa Emen hen na, bay ɗiri kwa aɲ bay ɓu na tô benare ɗi. Bay ay kibi ari ɗé ka Emen men, bay li jé biji a men, niɲba, bay ay kibi ôbi ɗé are bay ka kêm hen né. Ɗôd wori ba, nana ayê na kibri ôbi kwôy kwôy ɗi. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 26Na hen iyôŋ aɲa Emen né dô kôbri aɲ, aɲ ɗiji li aŋgaɲ tayre bay ka bay gey lê hen. Yébé ɗi imɲê aɲ, aɲ yiɲ naɲ megêrji yébé. 27Imɲê kôba, li hen iyôŋ men. Bay ɗi yébé aɲ, aɲ na doy yiɲ naɲ imɲê ka ɗaŋgi a deréji ɗi. Bay li aŋgaɲ tayre naɲ megêrji imɲê. Bay li hen iyôŋ uwôliɲ na kwôlê sarji a gaŋ wô kibi têriɲ toji. 28Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, kaɲji henê Emen. Aɲ ôbi dô kôbri aɲ, aɲ bi ermé woji ré habiɲ hen men, bi bay ré liɲ aŋga bay réé lê ré hen a men. 29Lê aŋgaɲ derôre naɲ yirji a men, aŋgaɲ lê ka habiɲ gay gay wôn bôrji, aɲ bay li tu bôriyare sa aŋga megêrji a men, bay liɲ yirji habrê men, bay liɲ megêrji terbére men, bay duu ɓiɲé men, bay nayriɲ men, bay lamiɲ yirji men, bôrji habiɲ naɲ megêrji men, bay liɲ megêrji ɲôm a men. 30Bay mêne hini megêrji men, na bay bayi Emen men, bay tiiré megêrji men, uwôyrê yirji men, di deŋgôrji men, yirji gwaji sa ermé sa gwosoy lê têriɲ a kwôy kwôy men, bay biɲ balêrji kwôlê ré a men. 31Bay li are baa ermé tôrji men, bay li aŋga bay kôl ciré lê hen né men, bay hôn peré megêrji ré men, bay bô tu ɲa to ka ɗaŋgi ré a men. 32Ɓiɲé bay ka hen na, hôn dô wo Emen na ré kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka ré ay geré wo habiɲ bi wo hen na, nêm temare.» Bay hôn hen iyôŋ haji kôba, bay liɲ are bay ka hen tumô tumô. Bay li hen iyôŋ mera ré niɲba, kiriɲa bay gel ka ɗaŋgi li aŋga habiɲ ba, yirji dôrji damaŋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\