Rômê 10

1Yênên, en gey naɲ bôn pôn wo balên Jubɲê ré eraji bi Emen né gôliɲ naɲ ci. En uwôli hen iyôŋ damaŋ. 2En hôn dô wo bay gey lê jé biɲ Emen tiri naɲ yi gwa niɲba, yi gwa woji bi wo hen tôri ɗiɲ na sa henê are kaɲ tiri a hen né. 3Bay hôn geré wo Emen li aɲ gawra yiɲ kwoɲ derôre tiri a hen né. Bay woge geré woɲ yiɲ derôre tu Emen a sa yirji a men. Na hen iyôŋ a, bay ré kaɲ geré wo Emen li aɲ kwôni a yiɲ derôre tiri a hen hen. 4En kôl hen iyôŋ wôsa kiriɲa Jésu Krist era sa terare a nà ná, ôbi duu kibi tôô to Moyis, aɲ ôbi li hen iyôŋ bi ɓiɲé ka ré bi bôrji sari a ná, bay a ré yé kaɲ derôre tu Emen a ɗi. 5Moyis na li bô magtubu a tumô kôl wô yé derôre naɲ geré wo tôô. Ôbi na kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo li tôô dô dô jêd ná, a merê tu geɲ wô kebre.» 6Geré wo ɓiɲé biɲ bôrji sa Emen a aɲ yiɲ kaɲ derôre hen na, yi gay. Bay li bô magtubu to Emen a gengiɲ sa geré bi wo hen kôl iyôŋ ba: «Kôl bôm a iyôŋ ba: ‹I a ɗayê derôrmaraŋ a?› iyôŋ né.» (Kôliɲ Krist bi ré herbo tôŋ ba.) 7«Men, ju kôl iyôŋ ba: ‹I a herbé tô terare a?› iyôŋ né men.» (Kôliɲ Krist bi ré hena perê ɓiɲé ka ma hera ba.) 8Niɲba, magtubu to Emen hende to hen kôl iyôŋ ba: «Kwôli ayê bôô ré na ɗa kwam a niɲ. Kwôlê bi wo hen yi na kem a men, bôôm a a men . 9A hena jeré kôl naɲ kem mega wo Jésu ré na Kelma men, hena jeré erem bôm a Emen né siɲ naɲ ɗi perê ɓiɲé ka ma a a men na, Emen a gôliɲ naɲ ju. 10Na bê wo nana bi bôrna sa Jésu tiri hen, a nana yiɲ gawrê kaɲ derôre tu Emen a men, hena nana kôl naɲ kebrena Jésu ré na Kelma na, nà uɲé gelê. 11Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé kêm ka bi bôrji sari a hen na, tayre a diji ré kwôy .» 12Ôbi a, ré jeré na Jub, Jub réé kôba, na kwôlê wôni ré, wôsa Kelma bi wo pôn hen a na kwo tô kibri sa ɓiɲé kêm ka uwôge hini hen. 13Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «I i wo uwôge hini Kelma ba, ôbi a gôliɲ naɲ ɗi .» 14Niɲba, hena ɓiɲé ré bi bôrji sa kwôlo gengiɲ sari hen ré ba, bay a uwôgê hini na iyeŋ ba? Men, hena bay ré toy kwôli ré ba, bay a bê bôrji sa kwôlê bi wo hen na iyeŋ ba? Men, hena kwôni na ré kôlji kwôli bi wo hen né ba, bay a toyé kwôôli bi wo hen na iyeŋ ba? 15Men hena bay ré jéɲ naɲ kwôni ô kôlji ré ba, ôbi a lê iyeŋ, a ré erê kelêji ba? Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé li yi derê wô ka a era sa kôlji kwôlo dôri hen .» 16Niɲba, bay ka toy hen kôba, bi bôrji sara kêm né. Ôbi a, ôbi kibi Emen Esay na ré kôl iyôŋ ba: «Kelma, i a bê bôri sa béré wona ba? » 17Ôbi a, kené hôn wo kiriɲa kwôni bi bôri sa Kwôlo Dôri a ba, na wô toyé wo ôbi toy niɲ hen men, kiriɲa kwôni toy kwôlo gengiɲ sa Krist ba, gel wo kwôni ré kôli niɲ a men. 18Hena ré na hen iyôŋ ba, na eŋgeréŋge kwôlê pôn: Na ba, na tiri wo Jubɲê toy béré Kwôlo Dôri ré kwôy ba? Bay toy a men. Na mega wo liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ô ulê béré kwôlo Emen naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a nà men, tôôrji ôm kuriɲ kelaŋ ɗê a sôŋ .» 19Na hô eŋgeréŋge kwôlo ɗaŋgi a: Jubɲê ba, na hôn kwôlê bi wo hen né na tiri a men ba? Moyis na kôl tumô niɲ kôl iyôŋ ba: «Emen kôl iyôŋ ba, na lê aɲ kenbay ɓiɲé kaɲê ka lê terbére naɲ tô yê ɓiɲé ka ken bôrji môɲ ani ré hen men, na lê bôrŋge a tarêŋge sa ka henê aŋgaji naɲ hen a men .» 20Li kwôy wo ôbi kibi Emen Esay kôl Emen né kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka na wogen né kwôy hen a hô dê tôre uwôgen men, ka na eŋgeren né hen a ené hô biji bay ré hô hônen men.» 21Kwo gengiɲ sa kam Israyêl ba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «En jé kôben naɲ wulê wulê si ligi ɓiɲé kaɲ bay bê kwôlê ré hen men, bay sa iyêrê hen a men niɲba, bay kaɲ .»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\