Rômê 10:18

18Hena ré na hen iyôŋ ba, na eŋgeréŋge kwôlê pôn: Na ba, na tiri wo Jubɲê toy béré Kwôlo Dôri ré kwôy ba? Bay toy a men. Na mega wo liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ô ulê béré kwôlo Emen naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a nà men, tôôrji ôm kuriɲ kelaŋ ɗê a sôŋ .»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More