Rômê 10:19

19Na hô eŋgeréŋge kwôlo ɗaŋgi a: Jubɲê ba, na hôn kwôlê bi wo hen né na tiri a men ba? Moyis na kôl tumô niɲ kôl iyôŋ ba: «Emen kôl iyôŋ ba, na lê aɲ kenbay ɓiɲé kaɲê ka lê terbére naɲ tô yê ɓiɲé ka ken bôrji môɲ ani ré hen men, na lê bôrŋge a tarêŋge sa ka henê aŋgaji naɲ hen a men .»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More