Rômê 11

1Na hô eŋgeré kwôlo ɗaŋgi sôŋ: A hen iyôŋ ba, yi mega wo Emen né kaɲ ɓiɲé kari kaɲ Israyêl hen ɗê? Eŋ eŋ, na iyôŋ né. Nôbi kôba, ena kema Israyêl men, ena tô yê wo Bênjamin woɲ kuŋga Abraham hen a men. 2Emen kaɲ ɓiɲé kari ka ôbi na tôrji ca tumô bi ré yi kari hen né. Ken hôn kwôlo bay na li bô magtubu to Emen a gengiɲ sa Eli hen né ba? Ôbi na ɓar tumô Emen a, wô sa kam Israyêl kôl iyôŋ ba: 3«Kelma, ɓiɲé bay ka hen na duu bay kem kô men, bay mêne kini bê kwôbe a men, aɲ na nôbi a baa pôn nêŋ nà mera a bay ré gey ciré hô deren a sôŋ hen.» 4Menba, Emen uwôli sara iyôŋ ba: «Na jôbi pôn mera a baa ré, niɲba, en gem ɓiɲé kaɲê dubu jurgem ka tebe kamrê kaɲ baal ré hen ya .» 5Ôbi a, bô wulê wo kemnêŋgi hen kôba, Emen tô ɓiɲé ka pôni perê kam Israyêl a naɲ derê wori hen iyôŋ men. 6Hena Emen né tô ɓiɲé naɲ bô derê wori na, gel na wo ôbi ré tôrji na wô jé lêreji wo dôri hen né. A hena ôbi ré tôrji na wô jé lêriji wo dôri ba, yi mega wo bô derê wori bi wo hen na, ré na baliyare ré niɲ, niɲba, ré na têbê sa kôbi ɗi. 7Bô kwôlê bi wo hen kôl na iyôŋ ba, aŋga kam Israyêl ré woge hen na, bay ré uwôɲ ré. Niɲba, ka pôni ka Emen na ré tôrji perê hen a ré uɲé. Niɲba, tôrji ka baa hen ba, na bô deŋgelé woji a jôrji uɲé are bay ka hen hen. 8Na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Emen bi bi bay hôn tô ani kani ré men, ôbi na lugu tirji men, marji a men, kwôy kemnêŋ kemnêŋ kôba, bay môrji na hen iyôŋ hende to hen baa ya .» 9Kelma Dabid kôba, na kôl iyôŋ ba: «Bi kwô woɲ geserê wo bay ôm hen, bi pôrji môɲ boyre pôriɲ kurôŋ hen iyôŋ men, bi ré heriɲji men, Emen né gelji gusiɲ a men. 10Men, ré ti tirji aɲ bay ré gel kiriɲ né men, ré gelji gusiɲ kwôy wo yirji ré ilji sara a men .» 11Na hô eŋgeré kwôlo pôni a sôŋ: Kiriɲa Jubɲê na heriɲ hen ba, na heriɲji na yôd ba? Eŋ eŋ, bay na heriɲji na yôd ré. Niɲba, na wô têriɲ to bay li hen aɲa Emen né gôliɲ naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen aɲ bi bay ré liɲ terbére sarji a. 12Na wô têriɲ to kam Israyêl li hen aɲa ɓiɲé ré uwôɲiɲ derê wo Emen bi wo hen kêm hen. Bay na heriɲ tô tôô to Emen aɲa ôbi ré liɲ derê naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen bay ka hen hen. Mega wo Emen li derê naɲ ka na Jubɲê ré hen iyôŋ hen na, kiriɲa Israyêl a hera uɲéri hen na, ɓiɲé kêm a uɲé derê damaŋ a. 13Haw hen ba, na iyêlêŋge kenbay ka kena Jubɲê ré hen. Ena ôbi jé wo Emen joon yerŋge a. Aɲ en li yi derê sa jé bi wo ôbi ben a hen. 14Dô ré ba, lê bi wo en li hen iyôŋ na, na wo balên kaɲ Jub ré gelen aɲ terbére ré li ka pôni aɲ ré eraji bi Emen né gôliɲ naɲ ci sa kibi jé wo en li hen. 15Nôgê wo Emen nôge Jubɲê ɗéɲ kwa hen, a na tô biɲare to ôbi biɲ naɲ ɓiɲé ka Jubɲê ré hen. Kiriɲa ôbi a sa ɓerji yiri a hôriɲ hen ba, a sa yé iyeŋ ba? A sa yé mega kwôni wo na ma aɲa ré so kamɲê iyôŋ. 16Hena kwôni ré ay kwa mapa aɲa ré biɲ Emen ba, tôri wo baa hen na, na kwo Emen a men. A hena kwôni ré biɲ Emen hanê gurô ba, kam kôbri kôba, na kwori a men . 17Kam Israyêl na, yi mega gurô woɲ banê wo bay uwôgeri olibiyé wo bay soor kam kôbri ka pôni aɲ hen iyôŋ. Aɲ jôbi ba, ju yi mega kema kôbi gurô olibiyé wo noni wo bay biyari sa jem naɲ kwoɲ banê hen iyôŋ. Kwôlê bi wo hen kôl gengiɲ na sarŋge kenbay kaɲ Jubɲê ré hen né ba? Ôbi a, aŋga dôri ka Jubɲê ré uwôɲ hen na, haw hen kenbay kôba, ken uwôɲ hen iyôŋ men, mega wo hanê gurô biɲ kam kôbri gura hen iyôŋ. 18Hena ré na hen iyôŋ na, ken bô kam kôbi gurô woɲ banê wo sooriɲ hen mega wo ré na ani ré hen iyôŋ né. Hen iyôŋ ba, ken di deŋgôrŋge na wô mi ba? Wôsa néé kema kôbi gurô na, hena na hanêri a ɗiba, néé hanê gurô hena na kam kôbri a ré. 19Dô ré ba, perêrŋge a hen na, kwo pôni a kelê Emen né soore kôbi gurô wo pôni aɲ, bi ené uwôɲiɲ kiriɲ hôlmêri a. 20Na tiri, Emen ɗi kam Israyêl aɲ wô wo bay bi bôrji sari a ré. Jôbi ba, ôbi gasem hôniji a wô wo jeré bi bôm sari a. Hen iyôŋ hari kôba, ju kemnaɲ Emen ɗiba, ju di deŋgôm né. 21Men, ju hôn mega wo Jubɲê ka yi mega gurô woɲ banê wo Emen bi a tôrji hen kôba, ôbi soorji hen na, jôbi kôba, hena jeré hô kaɲni ba, ôbi a soorem môɲ kwoji hen iyôŋ men ré ba? 22Henêŋge wo Emen ré na ôbi bô derê, niɲba, ôbi li iyêre men. Lê iyêrê wori bi wo hen, na naɲ ɓiɲé kari ka hô cêgê. Niɲba, kenbay ka ken baa hen, hena kené biɲ pôn naɲ ɗi yôd ba, ôbi a lê derê naɲ ken, réba ôbi a dêŋge jerê aɲ men. 23Kwo Jubɲê ba, hena bay ré ɗiji tô têriɲ toji aɲ, aɲ buloji hera uɲé Emen ba, ôbi a hô ɗiji hôriɲ hôlmêrji a wôsa ôbi nêm lê hen iyôŋ. 24Kenbay kaɲ Jubɲê ré hen na, ken yi môɲ kam kôbi gurô olibiyé wo noni wo bay da jera aɲ sa jem yi kwoɲ banê a iyôŋ. Hena Emen né li aŋga kwôni nêm lê naɲ ken né hen iyôŋ na, Jubɲê ka yi mega kôbi gurô olibiyé woɲ banê hen dema ôbi ré heraɲ naɲ ci ɗiji hôniji a hôriɲ lew ré ba? 25Yênên, en gey bi kené hôn kwôlo yi kini uwôbêri a wo Emen yêge sari béŋge hen, aɲ bi kené diɲ deŋgôrŋge ré. Wôsa sa iyêrê wo kam Israyêl ka pôni a yé hen iyôŋ yôd ré. Niɲba, bay a sa belé jé lêreji hen tô. Bay li sa iyêrê bi ɓiɲé ka na Jubɲê ré ka ré baa bê bôrji sa Emen a hen na, ré bi kô dem. 26Aɲ na hen iyôŋ a, ôbi ré gôliɲ naɲ kam Israyêl kêm mega wo na li bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé ka ré hena Siɲô aɲ ré sa derê têriɲ sa kwôŋgê Jakwôb a aɲ kêm. 27Na biɲare to nôbi Emen en biɲ naɲ ci kiriɲa na sa derê têriɲ sarji a hen .» 28Jubɲê ba, na wô kaɲê wo bay kaɲ Kwôlo Dôri hen aɲa bay ré yiɲ bay bayi Emen hen. Yi hen iyôŋ, bi kenbay kaɲ Jubɲê ré hen kené uwôɲiɲ gelê. Niɲba, bay ba, na Emen a tôrji bi bay ré yi kari men, ôbi perji a men. Wôsa ôbi na ay tôôri biɲ môɲêrji tumô ca niɲ. 29Kiriɲa Emen uwôge gawra aɲa ré biri ani na, are bay ka hen ôbi biri na yôd ɗiba, a belé ermé wori ré niɲ. 30Kenbay kaɲ Jubɲê ré hen, ca ba, na ken nariɲ Emen kwôlê aɲ haw hen na wô wo Jubɲê kaɲni aɲa ôbi ré bôriɲ tu ɲa toŋge hen. 31Jubɲê bay kôba, kwoji a yé hen iyôŋ men. Haw hen na, bay nariɲ Emen kwôlê aɲa ôbi ré li derê naɲ ken hôniji a hen. Niɲba, liɲ hen iyôŋ bi bay kôba, ré ɗi têriɲ toji baa aɲ bi bay ré hera sa uwôɲni aɲ bi ôbi ré bôriɲ tu ɲa toji men. 32Ôbi a, Emen ré ɗi bi ɓiɲé kêm yi bay narê kwôlê hen iyôŋ aɲ bi ɗiré liɲ derê naɲ ci kêm. 33Emen na, bôri dô damaŋ ɗê sa kiriɲ men, ôbi hôn are kêm men, tu melênê wori ɗê kiriɲ men, kwôlo ôbi erem ba, kwôni nêm derê tôri ré men, jé lêri kôba, kwôni a nêmê henê tôri ré a men. 34Na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni a henê ermé kwôlo Kelma ré men, kwôni a gili kwôlê ré a men .» 35«Men, i a na gwôyiɲ Emen ani bi ré sa hô têbiri hôriɲ ba? Kwôni naɲ kwôy .» 36Wôsa ôbi a ɗé are bay ka kêm hen men, na sa kibri aɲa are bay ka kêm hen ré yiɲ ya hen men, are kêm na kari a men. Iyôŋ ba, bi ɓiɲé ay kibi Emen naɲ kwini. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\