Rômê 12

1Yênên, mega wo Emen gel berê tu ɲa tori hen iyôŋ na, en uwôlêŋge bi kené ay yerŋge biri mega aŋgaɲ sarga ka mô tu geɲ ka yi naɲ jeŋgêrji aɲ dé tiri hen iyôŋ. Ôbi a na tibé Emen wo dôri hen. 2Bi jé lêreŋge yi mega kwo ɓiɲé ka sa terare a nà ré men, ɗéŋge bi Emen béŋge ermé wo kôrbi wo a beléŋge aɲ ka yé gay hen a men. Hena kené li hen iyôŋ na, ka henê aŋga Emen gey hen men, aŋga dôri naɲ ka dé tiri hen men, ka dô dô jêd hen a men. 3Naɲ aŋga Emen ben naɲ bô derê wori hen na, en kelêŋge kenbay kêm bi kwôni di deŋgôri ré men, ken yi bay ayê sa gasaŋ ré a men. Geléŋge ayê bôô wo Emen béŋge bi kené kôbiɲ jé lêreŋge naɲ geré woɲ derôre hen. 4Gawra na, yiri na pôn hari niɲba, sodiriɲ kiriɲ kwône men, jé lêreji na gay gay a men. 5Nabay kôba, nana yi na hen iyôŋ hende to hen men. Nana kwône hana niɲba, tô biɲare tona a naɲ Krist ba, nana pôn nêŋ. Nabay kêm nana biɲ pôn mega kwa yi gawra wo gay gay biɲ pôn hen iyôŋ. 6Emen béna gwosoy jé pôn pôn naɲ bô derê wori. Iyôŋ ba, bi i i kôba, li jé lêri mega wo Emen na biɲni hen iyôŋ. Hena Emen ré bem bi jeré kôl kwôlo si kibri a na, ju liri naɲ geré bôm wo ju bi sari a hen. 7Hena ôbi ré bem bi jeré li naɲ ɓiɲé ba, lê naɲ ɓiɲé kam bay ka jeré cubu tum tô a. Hena ôbi ré bem bi jeré geliɲ ɓiɲé are ba, gelé aŋgam bay ka hen a jeré cubu tum tô a. 8Hena ôbi ré bem bi jeré yi ôbi dôbiɲ megêm ibiyare bôrji a ba, ju cubu tum tô a. Hena ôbi ré bem bi jeré yi ôbi lê naɲ bay nimré ba, ju li naɲ bôm pôn. Hena ôbi ré bem bi jeré dô tumô kiriɲ ba, ju li naɲ yi gwa. Hena ôbi ré bem bi jeré yi ôbi ɓeré baliyare naɲ ɓiɲé ba, ju li naɲ yi derê. 9Pur yênêm naɲ bôô pôn men, ju ɗi yem yi aŋga dôri a a men. Niɲba, aŋga habiɲ ba, ju kaɲji men, ju gerji a men. 10Periɲge yerŋge wôsa nabay bay ayê bôô kêm nana yênê men, ken biɲ yerŋge kwôlê naɲ bôô wo pôn a men. 11Ayêŋge yerŋge kêm ken liɲ jé ɗiba ken yi kwiɲê ré men, lêŋge jé wo Kelma Jésu naɲ bôô pôn a men. 12Sêŋge peré sa aŋga Emen genge ɗiré béŋge ka ken ɗi bôrŋge sara hen men, gusiɲ to ken geliɲ hen kôba, ken ɓu bôrŋge men, uwôlêŋge Emen ta ta a men. 13Aŋga naɲiɲ yênêrŋge kaɲ bay ayê bôô ba, ken li naɲ ci men, ɓiɲé kêm ka era iyére toŋge a ba, ken ɓerji yerŋge a dô a men. 14Uwôlêŋge Emen bi ré tô kibri sa ka geléŋge gusiɲ hen, ɗiba, bi ré liji habiɲ né. 15Hena ɓiɲé ré li yi derê ba, ken li naɲ ci men, hena bay ré sôm ba, ken sôm naɲ ci men. 16Merêŋge naɲ bô jalê perêŋge a men, uwôyrêŋge yerŋge ré men, jé wo yôŋ yôŋ wo bay béŋge ba, ken li mera men, ken bô mega kené na bay tu melênê iyôŋ né a men. 17Hena kwôni ré lêm habiɲ ba, ju liri habrê hôriɲ a ré, niɲba, ju mase lê aŋga dôri ka ɓiɲé hôn ré na ka dôri hen ɗi . 18Kwo gengiɲ sam ba, li kwôy aɲ ju mô naɲ bô jalê naɲ ɓiɲé kêm. 19Yênên, kenbay gaŋ ken di bare ré, niɲba, ken ɗi bi Emen di bare hende to hen naɲ uwoŋge wori ɗi, wôsa liɲ bô magtubu tori a kôl iyôŋ ba: «Nôbi Kelma a kelê hen, bare na, nôbi a dê men, nôbi a têbiɲ gawra jé lêri a men .» 20Niɲba jôbi ba, hena kurôŋ ré li ôbi barem ba, ju biri emê ôm men, hena kam ré diri ba, ju biri yi a men. Lê bi wo ju li hen iyôŋ na, tayre a diri . 21Ɗi bi habrê gôliɲ sam ré, niɲba, ju gôliɲ sa habrê naɲ lê aŋga dôri ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\