Rômê 13

1Bi i i kôba, bi biɲ bay emê sa iyére kwôlê, wôsa kenare kêm na, na Emen a bé aɲ ɓiɲé ka na kilmé hen na, na Emen a biji kenare hende to hen. 2Ôbi a, kwôni wo ré li sa iyêrê naɲ kilmé ba, ôbi kaɲ na aŋga Emen genge ré yi hen iyôŋ hen. Bay narê kwôlê bay ka hen na, woge na jerê kwôlê Emen sarji a hen. 3Ɓiɲé ka li aŋga dôri ba, a kemnaɲ kilmé ré, niɲba, na bay lê habrê a kemnaɲ kilmé ɗi. Ju gey bi jeré kemnaɲ kilmé ré ba? Iyôŋ ba, ken li aŋga dôri bi bay ay kebreŋge. 4Wôsa kilmé na, na bay jé ka Emen ka mô bi ciré dôbêŋge ibiyare bôrŋge a bi kené liɲ aŋga dôri. Hena kené li aŋga habiɲ na, ken kemnaji wôsa tôô to Emen biji ré pôriɲge hen na, na ɗéɲ iyôŋ né. Kilmé bay ka hen, na bay jé ka Emen ka a perê bay lê habrê geliɲji bô tarê wo Emen. 5Iyôŋ ba, hena kené biɲ kilmé bay ka hen kwôlê ba, na wô geriɲ bô tarê wo Emen mera ré, niɲba, ken biji kwôlê ermiɲ mega wo ré na geré wo dôri. 6Na tôri bi wo hen aɲa kené têbiɲ wôgê men hen, wôsa Emen ɗi bay eŋgé wôgê bay ka hen bi ré li jé wo dôri. 7I i ba, ken biri aŋgari ka gengiɲ sari sari. Biɲge bay eŋgé wôgê, wôgê woji men, bay eŋgé aŋgaɲ sa iyére ba, ken biji aŋgaji men, kwo nêm bê kwôlê ba, ken biri kwôlê a men. Ka nêm bi kené kemnaɲ tiniji ba, ken kemnaɲ tiniji men. 8Ɗéŋge talare to kwôni yi sarŋge a ré, niɲba, bi telay peré dema ré yi sarŋge a ɗi. Kwôni wo pur megari ba, li na tôô to Emen dô dô jêd hen. 9Tôô to Emen kôl iyôŋ ba: Jeré wogé tam megam ré men, jeré deré temare ré men, jeré gemsê ré men, jeré li tu bôriyare ré a men. Tôô hende to hen naɲ tôre to baa hen daɲ na bô hende to pôn hen, kôl iyôŋ ba: Pur megam mega wo ju periɲ yem iyôŋ. 10Kwôni wo pur megari ba, a liri habrê ré niɲ. Ôbi a, hena jeré pur megam ba, ju li na tôô dô dô jêd hen. 11Lêŋge hen iyôŋ damaŋ a wôsa ken hôn wulê wo nana mô bô a hen. Haw hen na, ken eŋgiɲ tô kum a wôsa wulê wo Emen a gôliɲ naɲ na hen baa ɗa gôliɲ kiriɲa na nana biɲ bôrna sa Jésu Krist a hen. 12Haw hen kiriɲ ka hendi ca erê niɲ, aɲ na kiriɲ ka peraŋgi a gasê niɲ. Iyôŋ ba, bi jé lêreŋge yi kwo kiriɲ ka hendi ré niɲ men, perênaŋge aŋgaɲ maɲê ka kiriɲ ka peraŋgi a bay ka hen a men. 13Bi jé lêrena yi kwoɲ derôre mega ɓiɲé ka ré mô kiriɲ ka peraŋgi a iyôŋ ɗiba, na mô wô lamê ré men, wô yê care kwoyriɲ ré men, na li aŋgaɲ iyôŋ a tôŋ hen né men, na yiɲge iyôŋ a tôŋ né men, na merêŋge wô naɲare ré men, na lêŋge terbére ré a men. 14Bi Kelma Jésu Krist a yé mega aŋgaɲ maɲê kaŋge iyôŋ men, bi doy lê aŋga habiɲ ka yi bôrŋge a hen bi dô néérŋge ré a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\