Rômê 14

1Yênên, ɓeréŋge kwo iya tô ayê bôô wori a hen yerŋge a ɗiba, ken nariɲ naɲ ɗi sa ermé wori a ré. 2Kwôlo gengiɲ sa aŋgaɲ emê na, ka pôni erem mega wo emê aŋga pôni ré jôriɲ né aɲ bay ôm are kêm mera. Niɲba, ka iya tô ayê bôô woji a ba, lêê na ma keliɲ mera. 3Iyôŋ ba, kwôni wo ôm are kêm hen na, bi bô kwo dô tu emê hen mega wo ré na ani ré iyôŋ né men, kwo dô tu emê hen kôba, bi jô kwôlê sa kwo ôm are bôm bôm hen né, wôsa na Emen a ɓiri yiri a hen. 4Iyôŋ ba, jôbi ju na i a jeré jerê kwôlê sa mana wo kwôni a ba? Hena ôbi ré ɗebe geraŋ sa jé wori a, ré kuriɲ kôba, na ôbi sari a kelê ɗi. Ôbi a ɗebé geraŋ wôsa Kelma ôriɲ naɲ néé woɲ geriɲni. 5Ɓiɲé ka pôni erem wo wulê kêm ré geliɲ niɲba, ka pôni erem wo wulê wo pôni ré ɗê megari. Iyôŋ ba, bi i i ba, bi bi bôri sa ermé wori a wori a mega wo ré na aŋga dôri kaɲ lê. 6Ôbi a, kwôni wo ré erem mega wo wulê wo pôni ré geliɲ gay naɲ megêri na, ôbi li hen iyôŋ ayiɲ na kibi Kelma wona men, kwo ôm are kêm hen na, ôbi li hen iyôŋ ayiɲ na kibi Emen men, wôsa ôbi liri dosé wô emê bi wo ôbi biri hen. Men, kwo dô tu emê hen na, ôbi li hen iyôŋ ayiɲ na kibi Emen wôsa ôbi liri dosé wô emê bi wo ôbi ôm hen. 7Ôbi a, hena kwôni perêrna na, ré mô tu geɲ ba, mô na wô sari ôbi gaŋ mera né men, kwo ma kôba, ma na wô sari ôbi gaŋ mera ré a men. 8Hena nana mô tu geɲ ba, nana mô biɲ na Kelma, a hena nana ma kôba, nana ma na wô biri na ôbi men. A hena ré na temare, merê tu geɲ, kôba, nana ka Kelma kêm. 9Wôsa Jésu Krist ma aɲ ji si kamɲê bi ɗiré yiɲ Kelma sa ka mô tu geɲ a men, sa ka ma a a men. 10A hen iyôŋ ba, wô mi a jeré jô kwôlê sa yênem a men, ju bôri mega ani ré hen iyôŋ a men ba? Nabay naa saa erê ɗibé tumô Emen a kêm aɲ ôbi a jerê kwôlê sarna. 11Na mega wo liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, nôbi Kelma Emen, gawrê kêm a sa cibé gubarji tumôn a aɲ a ayê keben ené na Emen .» 12Iyôŋ ba, na i i kôba, a derê tô kwôlê wori naɲ kibri tumô Emen a. 13Mega wo hen iyôŋ na, na jerêŋge kwôlê sa megêrna ré men, gengéŋge bi ken li ani kani ka a lê aɲ bay a lê têriɲ hen né a men. 14Nôbi wo ena kwo Kelma Jésu hen na, en hôn dô san a wo aŋgaɲ emê kani ka kagem ré naɲ, a hena kwôni ré erem mega wo emê wo pôni ré kagem ba, are bay ka hen kagem na tiri a men. 15Hena jeré mêne bô megam wô kibi emê wo ju ôm hen na, yi mega wo jeré geyri ré iyôŋ. Mêne yênem wo Krist ma wô sari men hen wô sa aŋgam kaɲ emê hen mera ré. 16Jôbi ba, ju bô mega wo ré dô tum a niɲba, hena gawrê réé berê mega ré na ka habiɲ na, ju li ré. 17Emê iyére to Emen yi na wô sa aŋgaɲ emê ré men, wô sa aŋgaɲ yê ré a men, niɲba, yi na wô lê aŋgaɲ derôre men, erê jalê perêrna men, lê yi derê a men, bay a na aŋga Tunu toɲ hendi bô bôrê bi nana li. 18Hena kwôni ré li jé biɲ Krist hen iyôŋ na, dôriɲ Emen men, dôriɲ gawrê a men. 19Iyôŋ ba, na li na aŋga a lê aɲ bô jalê a yiɲ perêrna hen men, ka a lê naɲ gawrê aɲ bi ayê bôô woji ré ôriɲ tumô hen a men. 20Iyôŋ ba, yênen, mêne jé wo Emen wô kibi aŋga ju ôm hen né. Aŋgaɲ emê kani ka kagem ba, naɲ haji, niɲba, hena megam réé kuriɲ wô kibi emê wom bi wo hen na, ju li na têriɲ. 21Aŋga dôri na, na wo jeré ôm tanare ré men, jeré yi care ré men, jeré li ani kani ka a lê aɲ yênem a kuriɲ bô têriɲ a hen né a men. 22Hena jeré erem wo are kêm ba, jeré emê seŋge, réba ka pôni ré yi emê ré kôba, bi ermé wom sa are bay ka hen na, bi kenbay naɲ Emen a henê mera. Ôbi a, kwôni wo ré ɗa lê are aɲa bôri ré dôyrêri ré na, yiri a dôri. 23Hena kwôni ré ôm are aɲa ré meremné na, kwôlê ɓiri wôsa ôbi li na naɲ geré wo ayê bôô ré. Aŋga yôŋ yôŋ ka nana li naɲ geré wo ayê bôô ré hen na, na têriɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\