Rômê 15

1Ôbi a, nabay ka néérna ré ya tô ayê bôô a hen na, naa lêŋge naɲ ka iya hen sa aŋga néji hen ɗiba, naa lêŋge aŋga derêna lê hen mera ré. 2Bi i i kôba, li aŋga dôriɲ megêri wô derê woji aɲ bi ayê bôô woji ré ôriɲ tumô tumô. 3Wôsa Krist na woge lê aŋga ré dôri ɗôbi ré niɲba, na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Hare to bay tuurem hen na, ban na nôbi san a .» 4Kwôlo kêm wo liɲ bô magtubu to Emen a hen na, liɲ hen iyôŋ bi ré geléna kwôlê woɲ tiri. Kwôlo Emen bi wo hen na, béna ulê bôô men, dôbêna ibiyare bôrna men, aɲ bi nana ɗiɲ bôrna sara men. 5Bi Emen wo na hanê ulê bôô men, hanê dôbê ibiyare bô ɓiɲé a men hen na, bi li bi ken biɲ pôn perêrŋge a men, ken liɲ mega wo Jésu Krist na liɲ hen iyôŋ men. 6Aɲ bi kenbay kêm ken biɲ tôôrŋge pôn heramiɲ Emen wo na Iba Kelma wona Jésu Krist hen. 7Iyôŋ ba, bi i i kôba, bi ɓu yêni yiri a mega wo Jésu Krist na ɓeréna yiri a hen iyôŋ men, lêŋge hen iyôŋ aɲ bi ɓiɲé ré heramiɲ Emen. 8Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, Jésu Krist sa yi mana wo Jubɲê bi ɗiré liɲ aŋga Emen na genge ɗiré lê hen aɲ gelji wo tôô to Emen na ré ay biɲ môɲêrji hen na, ôbi ré ɗebe sa têri a baa ya. 9Men, ôbi sa biɲ ka na Jubɲê ré hen kôba, ré heram Emen wô kibi lê derê wori. Mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Na tôri bi wo hen aɲa ené heramem perê ɓiɲé men, na ayê kem naɲ kurôŋ a men hen .» 10Magtubu hende to hen hô kôl iyôŋ ba: «Kenbay kaɲ Jubɲê ré hen na, lêŋge yi derê naɲ ɓiɲé ka Emen .» 11Magtubu hende to hen kôl kiriɲ ka pôni a kôl iyôŋ ba: «Kenbay kêm kaɲ Jubɲê ré hen ayêŋge kibi Kelma men, bi ɓiɲé kêm ay kibri a men .» 12Ôbi kibi Emen Esay kôba na kôl iyôŋ ba: «Kuŋga Jésé ré sa aɲ a yé kelma wo ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen aɲ bay ré sa ɗé bôrji sari a .» 13Emen wo na hanê bôrŋge wo ken ɗi sari a hen na, bi bi yerŋge derêŋge kwôy kwôy men, bi béŋge bô jalê a men, naɲ geré wo ayê bôô woŋge. Na hen iyôŋ a, bôrŋge wo kené ɗi sari a bi wo hen ré ôriɲ tumô tumô naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê. 14Yênên, en hôn dô san a wo kené na ɓiɲé ka lê derê ré wôn bôrŋge men, henê are ré wôn bôrŋge dô men, kené nêm geliɲ yerŋge are a men. 15Niɲba, kwôlo gay gay wo en kôl bô magtubu tiɲê a hen na, en kôl dad a ta aɲ bi ené jebiɲ tô bôrŋge sa aŋga pôni a. En kôl hen iyôŋ wô kibi aŋga dôri ka Emen li ben hen, 16ôbi ɗén bi ené yi mana wo Jésu Krist perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men, en ay yen yôd biɲ Emen wô uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wori a men. En uwôl béré bi wo hen biɲ ɓiɲé kaɲ Jubɲê ré hen, bi bay ré yiɲ mega aŋgaɲ bê kwôbe ka dôriɲ Emen ka Tunu toɲ hendi bô bôrê bi yi gay biri hen iyôŋ. 17Mega wo en biɲ naɲ Jésu Krist hen iyôŋ na, yen yén sa jé wo Emen wo li hen. 18Hena kwôlê wôni wo ené kelê ré ya ba, na kelê na kwôli aŋga Jésu Krist li naɲ geré wuɲê hen. Ôbi ben bi ené eraɲ naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen tumô Emen a aɲ bi bay ré biri kwôlê. Ôbi li naɲ geré kwôlo en kôl hen men, naɲ aŋga en li hen a men. 19Ôbi ben néé en liɲ giɲê wo gay gay men, Tini Emen kôba, gel néé wore a men. Ôbi a, ené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa Jésu Krist naɲ kiriɲ kiriɲ biɲ ɓiɲé ayiɲ tôri Jérusalêm a kwôy Iliri a hen. 20Béré Kwôlo Dôri bi wo hen na, na en uwôl na kiriɲ ka kwôni dô kwôli Krist tumô ya ré tô hen. Na en gey ulê na kiriɲ bay ka iyôŋgi a hen, wô wo ma ené erê delmi jé wo kwôni wo ɗaŋgi. 21En li hen iyôŋ bi ré biɲ naɲ kwôlo magtubu to Emen a na kôl kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka kwôni na dôrji kwôlo gengiɲ sari ré tô hen kôba, a giili men, ka kwôli na kuriɲ marji a ré kwôy hen kôba, a henê tô Kwôlo Dôri bi wo hen men .» 22Yênên, ôbi a, têê kwône ené uwôɲ geré ôriɲ geléŋge ré hen. 23Haw hen jé wo na ɓuren sa iyére hende to hen aɲ na jôren erê hen na, en li kô niɲ. Li elê kwône wo en genge ené erê geléŋge. 24Aɲ kiriɲa na sa erê Êspaɲ a na, na sé si sarŋge aɲ na wulê sem naɲ ken dema bôn ré kuriɲ tôŋ tô. Men, en gey bi kené li naɲ en sa erê kergare tiɲê to Êspaɲ a hende to hen a men. 25Niɲba, kwo haw hen ba, na erê Jérusalêm a naɲ jé wo ɓiɲé ka Emen ka yaŋ pa dem. 26Wôsa bay ayê bôô ka Maséduwan naɲ ka Akay genge ciré wôgê are liɲ ɓiɲé ka Emen ka pôni ka Jérusalêm kaɲ bay nimré hen. 27Bay a hena naɲ bôrji a ré genge ɗiba, na kwôni a kôlji ré. Aɲ ɗôd kôba, bay ré lê hen iyôŋ. Mega wo Jubɲê kaɲ bay ayê bôô na li naɲ ka na Jubɲê ré hen naɲ aŋga gengiɲ sa Tunu hen iyôŋ na, dé wo ka na Jubɲê ré hen kôba, bi biji ari uɲérji men. 28Kiriɲa en ôriɲ naɲ aŋgaɲ wôgê bay ka hen biji niɲ na, na erê geléŋge pa dema ené erê kergare tiɲê to Êspaɲ hen tô. 29Kiriɲa na sa erê geléŋge na, Krist a terê kibri damaŋ sarŋge a naɲ geré wuɲê. 30Yênên, sa kibi Kelma wona Jésu Krist men, sa kibi Tunu to li aɲ nana periɲ yerna hen a men na, en uwôlêŋge bi kené jôgen uwôlê Emen men, kené uwôli yiɲ kum né wô san a men. 31Aɲ bi ɓiɲé ka Judé ka bi bôrji sa Jésu Krist a ré hen, ré gelen gusiɲ né men, bi aŋga ené ôriɲ biɲ ɓiɲé ka Emen ka Jérusalêm a hen ré dôrji a men. 32Iyôŋ ba, hena Emen né uwôlen sara men ba, na biɲ uɲéŋge naɲ yi derê aɲ na erê derê bul dê iyôŋ iyére toŋge a. 33Emen wo na hanê bô jalê wo ɓiɲé hen, bi ba naɲ ken kêm. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\