Rômê 16

1Na derêŋge kwôli yêrena Pébé toɲ hendi jé to bô églis to Sênkré a hen derê ken toy. 2Kiriɲa hende a biɲ iyére toŋge a ba, ken ɓure yerŋge a dô naɲ hini Kelma wona mega bay ayê bôô ré lê hen iyôŋ. Aŋga kêm ka naɲne ba, ken li naɲ tu sara wôsa hende na iyore to li naɲ ɓiɲé kwône men, nôbi kôba, hende li naɲ en a men. 3En liɲ si Prisil naɲ kurôre Akilas dosé, bay na megên kaɲ bay jé ka Jésu Krist. 4Kiriɲa ɓiɲé na gelen gusiɲ tu temare a hen na, bay a na sa gôliɲ naɲ en men, bay kôl iyôŋ ba, ré na temare kôba, ciré lê naɲ en a men. Ôbi a, ené liji dosé damaŋ wô aŋga bay li hen aɲ na nôbi a liji dosé hende to hen penen né, niɲba, églisɲê kêm ka bay ayê bôô kaɲ Jubɲê ré hen kôba, liji dosé men. 5En liɲ églis to daɲ iyére toji a aɲ tebe Emen hen dosé men, en liɲ Epaynêt woɲ melaɲnen hen dosé men. Ôbi a na ôbi ayê bôô wo tumô bô emê wo Asi a. 6En liɲ Mari to merên wô sarŋge hen dosé. 7En liɲ si Andronikus naɲ Juniyas ka na balên hen dosé men. Na megên ka bay na perêni pôn men, bay na bay jé ka Jésu Krist ka ɓiɲé hônji dô hen men, bay na ɓiɲé ka na bi bôrji sa Jésu Krist a tumôn a men. 8En liɲ Ampliyatus woɲ melaɲnen tô Kelma wona hen dosé. 9En liɲ Urbên megarni woɲ ôbi jé wo Jésu Krist hen dosé men, en liɲ melaɲnen Stakis kôba, dosé a men. 10En liɲ Apêlês wo bay na sééli aɲ na ɗebu sa têri a tô bê bôô wori sa Krist hen kôba, dosé men, ɓiɲé ka iyé Aristobul a kôba, en liji dosé men. 11En liɲ Hérodiyôn wo na gôbren Jub hen dosé men, ɓiɲé ka iyé Narsis a ka na ka Kelma wona hen kôba, en liji dosé men. 12En liɲ si Tripên naɲ Tripos ka li jé damaŋ biɲ Kelma wona hen kôba, dosé men, en liɲ yêrena Pêrsid to li jé damaŋ biɲ Kelma hen kôba, dosé men. 13En liɲ Rupus gawra wo Emen wo kwari naɲ tô jé wo Kelma hen dosé men, yori to yi mega yon iyôŋ hen kôba, en lere dosé a men. 14En liɲ Asinkrit men, Plégon men, Hêrmês men, Patrobas men, Hêrmas men, bay ayê bôô kêm ka naɲ ci hen dosé a men. 15En liɲ Pilolôg men, Juli men, si Néré naɲ yêri men, en liɲ Olimpus naɲ tô ɓiɲé ka Emen kêm ka naɲ ci hen dosé men. 16Liɲge dosé pôn pôn kêm naɲ yi derê men, églisɲê ka Jésu Krist kêm ka nà kôba, lêŋge dosé a men. 17Yênên, en kelêŋge ca bi ken bô ɓiɲé kaɲ bay kaɲê Kwôlo Dôri wo na ken bi bôrŋge sara tumô niɲ hen dô. Na hen iyôŋ aɲa bay ré li aɲ kariɲare yi perê ɓiɲé hen men, bay li aɲ ka pôni heriɲ a men hen. Iyôŋ ba, ken dô yerŋge yirji a aɲ. 18Gawrê bay hen iyôŋgi hen na, liji na jé wo Kelma wona Krist ré, niɲba, bay li jé na wô bôrji mera men, bay lam ɓiɲé ka kwôlê woji wôni naɲ hen naɲ kibriji wo dôri hen men, naɲ kwôlê woɲ layê kiriɲ hen a men. 19Kwoŋge kenbay ba, ɓiɲé kêm hôn wo kené biɲ Kelma wona kwôlê niɲ. Ôbi a, yen ré dôren gaɲ wô sarŋge hen, niɲba, en gey bi kené melên aɲ bi kené liɲ aŋga dôri ɗiba, kené biɲ naɲ aŋga habiɲ né. 20Emen wo na hanê bô jalê hen a sa mênê néé wo Sidan, aɲ baa ɗa wo ka sa gôliɲ sari niɲ. Bi bô derê wo Kelma wona Jésu Krist baa naɲ ken. 21Timoté wo li jé naɲ en hen lêŋge dosé men, si Lusiyus naɲ Jasôn naɲ Sosipatêr ka na balên hen kôba, lêŋge dosé men. 22Magtubu hende to Pol béŋge hen na, na nôbi Têrtiyus a lê hen. Aɲ nôbi bi kôba, en lêŋge dosé naɲ hini Kelma men. 23Gayus wo en mô iyére tori a hen lêŋge dosé. Bay ayê bôô kêm era sa tebe Emen na iyére tori a. Erast, ôbi gemé lari wo sa iyére hen, bay naɲ yênena Kwartus kôba, lêŋge dosé men. 24[Bi bô derê wo Kelma wona Jésu Krist baa naɲ ken kêm. Amên, bi yi giliɲ hen iyôŋ.] 25Ayênaŋge kibi Emen wôsa ôbi nêm wo a béŋge néé bi kené ɗibiɲ iyêre tô ayê bôô woŋge a. Na mega bi wo en kôliriɲ ɓiɲé gaŋ gaŋ kiriɲa en uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa Jésu Krist hen. Men, na naɲ geré Kwôlo Dôri bi wo hen aɲa Emen na ré yêgiɲ sa aŋga yi kini uwôbêrji a ca yeŋ hen men. 26Niɲba, haw hen, ôbi yêge sari niɲ naɲ kwôlo bay kibi Emen na kôl gengiɲ sari hen. Ôbi a, kwôlê bi wo hen ré ôm naɲ kiriɲ kiriɲ perê ɓiɲé mega wo Emen na ayiɲ tôô bi ɓiɲé ré bi bôrji sari a men, ré biri kwôlê a men hen iyôŋ. 27Ayênaŋge kibi Emen wo na ôbi tu melênê pôn nêŋ hari hen. Wô kibi Jésu Krist ná, bi ayê kibi yi wô sari naɲ elê elê. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\