Rômê 2

1Ôbi a, jôbi wo jeré kôl jeré na ôbi jerê kwôlê sa megêm a, aɲ uwôliɲ kwôlê sarji a hen na, kwôni a ɗé bôri jalê sam a ré. Wôsa ju jô kwôlê sa megêm a menba, jôbi ju liɲ aŋga habiɲ bay ka hen ta men. Ôbi a, kem ré uwôlem kwôlê sam a hen. 2Ɓiɲé kaɲ bay lê aŋga habiɲ bay ka hen na, nana hôn mega wo kwôlo Emen ré uwôlji sarji a hen na, ré na jerê kwôlê woɲ tiri. 3Jôbi wo jô kwôlê sa megêm a wô lê jériji wo habiɲ hen, menba, jôbi kôba ju li are bay ka hen men. Emen a sa jerê kwôlê sam a môj môj. 4Dô ré ba, ju bô Emen mega ani ré wô wo ôbi li dô. Aɲ ôbi ɓurem jog ré tô men, uwôl bôri a men. Hôn wo ôbi ré lêm na dô hen, aɲ bi jeré beliɲ jé lêrem. 5Jôbi bi wo hen na, sam iyêre men, ju gey belé jé lêrem ré men. Na hen iyôŋ a, ré yi mega jeré dayrê na jerê kwôlo Emen sam a iyôŋ hen. Já geliɲ gusiɲ wulê wo Emen a gelé bô tarê wori sa ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen. Wulê bi wo hen na, ôbi a jerê kwôlê sa ɓiɲé kêm, naɲ jerê kwôlê woɲ derôre. 6Ôbi a sa têbiɲ ɓiɲé kêm sa kôbriji i ba, naɲ jé lêri jé lêri. 7Ɓiɲé ka pôni na bay ɗé yirji sa lê aŋga dôri a kwôy kwôy. Na hen iyôŋ a bay ré gey bi Emen né ay kibriji men, ré kôl kwôliji wo dôri men, bay gey uɲé merê tu geɲ wo naɲ kwini a men. Aɲ na bay a Emen né biji merê tu geɲ wo naɲ kwini bi wo hen. 8Niɲba, ɓiɲé ka pôni biɲ Emen kwôlê ré men, bay gey kwôlê woɲ tiri ré, na aŋga habiɲ a bay ré li mera men. Ɓiɲé bay ka hen na, bay a gelé bô tarê wo Emen men, bô mênê wori a men. 9Ɓiɲé kêm kaɲ bay lê habrê hen na, Emen a geliɲ tirji gusiɲ damaŋ. Jubɲê a geliɲ gusiɲ tumô dema, ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ré geliɲ gusiɲ tô. 10Niɲba, bay lê derê na, Emen a ayê kibriji men, ôbi a kelê kwôliji wo dôri men, a biji bô jalê a men. Ôbi a biɲ Jubɲê tumô dema ré biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen tô. 11Wôsa Emen na ôbi derê tu kwôni ré. 12Ɓiɲé ka li têriɲ baa henê tôô to Moyis hen na, bay a li têriɲ aɲ bay a mênê baa wo tôô ré li ani kani naɲ ci. Jubɲê ba, hôn tôô to Moyis hende to hen, aɲ ka mêne tôô hende to hen na, Emen a sa jerê kwôlê sarji a na naɲ tôô hende to hen men. 13Na wô toyé tôô mera a kwôni ré yiɲ kwo dôri tu Emen a ré, niɲba, hena ôbi ré li tôô hende to hen dema, ré yiɲ derôre tu Emen a tô. 14Ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen na, bay hôn tôô to Moyis ré, niɲba, ka pôni li naɲ sarji aŋga tôô genge hen. Bay li yirji môɲ ciré hôn tôô hende to hen, niɲba, bay hône ré a men. 15Bay gel na wo ari lê ka tôô ré gey hen na, ré yi na bôrji a men, ermé woji gel a men. Ta ta ermé woji uwôl kwôlê sarji a men, dô kwôlê sarji a men. 16Aŋga en kôl kwôliji hen na, a yé tu wolé wulê wo Emen a biɲ Jésu Krist jerê kwôlê sa ɓiɲé. Wulê bi wo hen na, ôbi a jerê kwôlê sa ɓiɲé wô jé lêreji wo uwôbi hen mega Kwôlo Dôri wo en uwôl béréri hen kôl hen iyôŋ. 17Kwoŋge kenbay Jubɲê ba, ken kôl mega wo kené na Jubɲê men, ken ɗi yerŋge yi tôô a aɲ ken ɗiɲ deŋgôrŋge naɲ Emen. 18Ken hôn, aŋga dôriɲ Emen na, tôô tori na geléŋge geré bi kené dôriɲ tu aŋga dôri naɲ ka habiɲ. 19Kenbay ken erem mega kené geliɲ bay tu tiɲ geré men, kené yé kiriɲ ka peraŋgi ka ɓiɲé ka mô dilemne a men, 20ken kôl kené nêm geliɲ ɓiɲé ka hôn ani ré hen are men, kené nêm geliɲ kamrê are a men, wôsa ken kôl mega wo kené hôn tôô to Emen hen iyôŋ niɲ, aɲ yi mega wo kené hôn na are kêm men, kené hôn na tu kwôlê a men. 21Ken geliɲ ɓiɲé are menba, wô mi a kené geliɲ yerŋge ré ba? Ken kôliɲ ɓiɲé ré gômse ré menba, wô mi a kené gômse ba? 22Ken kôliɲ ɓiɲé ré yiɲ naɲ yébé ɓiɲé ré menba, kenbay ken li wô mi men ba? Ken kôl kené gey kamrê ré menba, ken gômse aŋga ɓiɲé biɲ kamrê bay ka hen wô mi sôŋ ba? 23Ken di deŋgôrŋge damaŋ kôl iyôŋ ba: kené hôn tôô to Emen niɲ, niɲba, ken mêne na tôô hende to hen, aɲ ɓiɲé kôl kwôlo habiɲ gengiɲ sa Emen wô kebreŋge wô mi sôŋ ba? 24Na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen tiiré Emen wô kebreŋge kenbay Jubɲê .» 25Kenbay Jubɲê ken wal keŋ, gel wo kené na ka Emen. Hena kené li tôô to Moyis dô na, keŋ wo ken wal hen na, a lê naɲ ken, niɲba, hena kené li tôô hende to hen ré na, walê keŋ woŋge bi wo hen na, yi mega kené wal ré tô iyôŋ. 26Hena kwôni ré wal keŋ ré niɲba, li na tôô to Moyis na, tu Emen a ba, ôbi yi mega ɗiré wal keŋ iyôŋ. 27Kenbay kaɲ Jubɲê ba, Emen na bêŋge tôô tori to na liɲ bô magtubu a hen kebreŋge a menba, ken bi bay walêŋge keŋ menba, ken mêne tôô hende to hen. Ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen na, kwoji ba, bay wal keŋ né, niɲba, hena bay ré bi kwôlê sa tôô hende to hen a na, na bay a jerê kwôlê sarŋge a. 28Niɲba, i a na Jub woɲ tiri ba? Jub woɲ tiri na, na kwo yi Jub nô na mera ré. Aŋga gel wo kwôni ré na kwo Emen na, na kwoɲ walê keŋ wo ɓiɲé gel naɲ tirji hen mera ré, 29niɲba, Jub woɲ tiri na, na kwo Emen bul ermé wori hen. Walê keŋ woɲ tiri wo na kwo Tini Emen a lê bô gawra hen na, na kwôlo gengiɲ sa tôô to liɲ bô magtubu to Emen a hen né. Emen a na ôbi ayê kibi gawra bi wo iyôŋgi hen, ɗiba, na ɓiɲé ré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\