Rômê 3

1Hena ré na iyôŋ ba, yé Jub ba, derêri yôŋ ba? Hena kwôni ré wal keŋ ba, li naɲ ɗi na iyeŋ ba? 2Li naɲ ɓiɲé damaŋ naɲ geré kwône. Ɗéŋge na derêŋge tôri ken toy: Emen na biɲ na Jubɲê kwôlê wori tumô. 3A hena ka pôni ré bi kwôlê sara ré ba, a lê wo Emen a ɗé bê kwôlê wori baa ba? 4Eŋ eŋ, na iyôŋ né. Hena gawrê ré na bay benare kêm haji kôba, Emen ba, na ôbi kelê kwôlê woɲ tiri. Na mega wo na liɲ bô magtubu tori a kôl iyôŋ ba: «Jôbi Emen hena jeré iyêl kwôlê ba, gawra hôn wo ré na kwôlê woɲ tiri. Hena kwôni ré uwôlem kwôlê sam a ba, kwôlê wôni wo a ɓeré sam ba, naɲ .» 5Kwôlê bi wo hen na, gawrê kôl na hen iyôŋ hende to hen. Ka pôni a kelê habrê wo niné li hen na, ré lê naɲ ɓiɲé aɲ bay ré henê mega wo Emen ba, ré na ôbi lê aŋgaɲ derôre. Hen ba, niɲa kôlji na kwôli mi ba? Niɲa kelê Emen ré li habiɲ aɲa ré perêna hen ba? (En kôl na mega wo gawrê kôliriɲ hen iyôŋ.) 6Eŋ eŋ, na iyôŋ né kwôy. Hena Emen na ré na kwôni woɲ derôre ré ba, ôbi henaŋ ré jerê kwôlê sa ɓiɲé na iyeŋ ba? 7Hena kwôni ré kôl iyôŋ ba, ena ôbi benare, hen iyôŋ na, benare tiɲê hende to hen a lê aɲ ɓiɲé a henê mega wo Emen ba, ré na kwôni woɲ tiri. Aɲ bay a heramiri wô sa bi wo hen. Iyôŋ ba, wô mi a kwôlê ré ɓeré san wôsa ené na ôbi têriɲ sôŋ ba? 8Ka pôni kôl iyôŋ ba: «Hena nana lêŋge habrê aɲ na geliɲ derê wo Emen ba, li mi ba?» Ka pôni kôlen kwôlo habiɲ kôl iyôŋ ba ré na nôbi a ré kelê kwôlê bi wo hen. Emen a jerê kwôlê sa ɓiɲé bay ka hen iyôŋgi a hen, aɲ jerê kwôli bi wo hen na ya. 9Na kelê iyeŋ ba? Hen ba, nabay kaɲ Jubɲê na, naa ɗê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ba? Eŋ eŋ, nana ɗêji ré kwôy. Na en kôl tumô kôl iyôŋ ba: «Nabay kaɲ Jubɲê men, ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen a men na, na têriɲ a emê iyére sarna.» 10Na mega bi wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni woɲ derôre pôn nêŋ iyôŋ kôba ré naɲ tumô Emen a hen. 11Kwôni pôn nêŋ iyôŋ wo hôn aŋgaɲ derôre ba, naɲ men, kwo pôn nêŋ iyôŋ wo woge Emen kôba naɲ a men. 12Bay kêm bul cêgeriji biɲ Emen men, bay kêm ge kay men, kwôni pôn nêŋ iyôŋ wo li aŋga dôri ba, naɲ kwôy . 13Aŋga so kibi kwôni a na, na aŋga habiɲ ka nêm deréri kwôni hen. Kibriji kôl kwôlê woɲ benare men, kwôli kelêrji ba yi mega gura kalaw wo duu ɓiɲé hen iyôŋ . 14Bay tideré ɓiɲé men, bay kôl na kwôlê woɲ ɗôre ɗôre kwôy kwôy men, 15bay sê masê wô deré ɓiɲé a men. 16Kiriɲ ka bay ô ya na, bay mêne are men, bay geliɲ ɓiɲé gusiɲ a men. 17Bay hôn merê naɲ bô jalê naɲ ɓiɲé ré men, 18bay hariɲ Emen né a men .» 19Kiriɲa tôô geléna hen iyôŋ na, nana hôn wo aŋga hende ré geléna kêm hen na, ré geliɲ na ka Emen na biji tôô hende to hen men. Na ôbi á, Emen ré ɓu kibi ɓiɲé ka kôl ciré hôn né a ciré li hen, aɲ Emen a jerê kwôlê sarji a kêm. 20Na hen iyôŋ a, kwôni pôn nêŋ iyôŋ wo a kelê ɗiré na kwoɲ derôre tumô Emen a wôsa ɗiré li aŋga tôô ré kôl hen ba, naɲ. Tôô gel na têriɲ to ɓiɲé nô bi bay ré hôn mera. 21Haw hen na, na Emen a geliɲ ɓiɲé geré wo bay ré yiɲ kaɲ derôre tumôri a. Geré bi wo hen na, na kwo ɗaŋgi ɗiba, na kwo tôô hen né. Geré bi wo hen na, tôô to Moyis naɲ bay kibi Emen na kôl kwôli. 22Geré bi wo ɓiɲé a yiɲ kaɲ derôre tumô Emen a hen na, na sa kibi aŋga Jésu Krist li hen. Emen bôl geré bi wo hen, biɲ ɓiɲé kêm ka bi bôrji sa Jésu a ɗiba, na Jubɲê mera ré, wôsa Emen dô tu kwôni ré. 23Ɓiɲé kêm li têriɲ aɲ bay kelaŋ naɲ Emen men, bay a uɲé hini emê wori ré a men. 24Niɲba, bô Emen dô naɲ ci na ɗéɲ iyôŋ, aɲa ôbi ré biji yi ɓiɲé kaɲ derôre tiri a hen. Ôbi li hen iyôŋ naɲ geré wo Krist Jésu dôrji bô têriɲ a hen. 25Emen a ayêri ɗé bi ré ma aɲ bi kwôbriri ré dô têriɲ toji sarji a aɲ. Hena bay ré bi bôrji sa Jésu Krist a ba, ôbi a ɗé bôri jalê sarji a. Ôbi li hen iyôŋ bi ɓiɲé ré hôn wo ɗiré na kwoɲ derôre. Têriɲ to ɓiɲé na li tumô hen na, Emen na pôrji wô sare ré. 26Wôsa ôbi na uwôl bôri. Niɲba, haw hen na, ôbi gel iyeŋ a ɗiré bi ɓiɲé ré yi kaɲ derôre ba men, ôbi gey yé kwôni woɲ derôre men, ɓiɲé ka ré bi bôrji sa Jésu a hen kôba, ɗiré biji ré yi kaɲ derôre men. 27Hena ré na hen iyôŋ ba, ani ka naa diɲ deŋgôrna hen ya ba? Eŋ eŋ, ani naɲ. Aŋga dôri ba, na bê bôô sa Jésu Krist a ɗiba, na bê kwôlê wona sa tôô a ré. Iyôŋ ba, ani ka naa diɲ deŋgôrna ba, naɲ. 28Nana hôn wo Emen né biɲ ɓiɲé ré yi kaɲ derôre na sa kibi bê bôô woji sa Jésu a ɗiba, na wô wo bay ré li tôô to Moyis hen né. 29Ken erem mega wo Emen ré na Emen wo Jubɲê mera ba? Ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen kôba, na kari men ré ba? Ôbi na Emen woji a men. 30Emen na pôn nêŋ hari. Hena Jubɲê ré bi bôrji sa Jésu Krist a na, ôbi a biji bay a yé kaɲ derôre tiri a. Kwo ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen kôba, na hen iyôŋ men, hena bay ré bi bôrji sa Jésu Krist a. 31Mega wo kôliɲ Emen ré biɲ ɓiɲé ré yi kaɲ derôre wô kibi bê bôô woji sa Jésu a hen ba, kôl na wo nana kaɲiɲ tôô ba? Eŋ eŋ, na iyôŋ né. Ôbi bi wo hen dema nana geliɲ derê tôô tô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\