Rômê 4

1Erména sa môyrena Abraham a, kwôli mi a nana erem gengiɲ sari ba? Men, na mi a ôbi ré uwôɲ kôbi Emen a gengiɲ sa yirji woɲ gawra hen ba? 2Hena Emen na ré biri yi kwôni woɲ derôre tiri a wô ari lêri ka dôri na, Abraham henaŋ né di deŋgôri ba, ré na tiri niɲba, ôbi nêm dê deŋgôri tumô Emen a ré. 3Toyéŋge kwôlo magtubu to Emen kôl kôl iyôŋ ba: «Abraham bi bôri sa Emen a, na ôbi a, Emen né biri yi kwôni woɲ derôre tiri a hen .» 4Henêŋge wo hena kwôni ré li jé aɲa bay ré têbiri na, na sa kôbri wori ɗiba, bay biri na ɗéɲ iyôŋ né. 5Niɲba, hena kwôni ré li ani kaɲ déɲ tu Emen né, aɲa ré bi bôri sa Emen woɲ ôbi berê tu ɲa to bay têriɲ hen na, naɲ ayê bôô wori bi wo hen na, Emen a biri yé kwôni woɲ derôre tiri a. 6Kelma Dabid kôba, na kôl kwôlê bi wo hen iyôŋ tumô men. Ôbi na kôl kwôli ɓiɲé ka Emen biji yi kaɲ derôre tiri a ɗiba, ôbi bi bôri sa jé lêreji a ré. Ɓiɲé bay ka hen na, yi derê yi wô sarji. 7Ôbi kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka Emen ɗi bôri jal sa têriɲ toji a hen na, ré na ka yi derê ré yi wô sarji. Ɓiɲé bay ka Emen dô têriɲ toji aɲ hen na, na bay yi derê. 8Yi derê yi wô sa gawra wo Kelma Emen ɓiri naɲ kwôli têriɲ tori a ré hen .» 9Kwôlo kelma Dabid na kôl hen ba, na kôl gengiɲ na sa bay walê keŋ a, yirji ré derêji mera ba? Eŋ eŋ, ka wal keŋ né hen kôba, bay a lê yi derê a men. Nana toy mega wo Emen né bô Abraham môɲ kwôni woɲ derôre tiri a, wô bôri wo ôbi bi sari a. 10Kiriɲa Abraham na yiɲ kwôni woɲ derôre tu Emen a hen ba, ôbi na wal keŋ niɲ laba, na wal ré tô ba? Wulê bi wo hen na, ôbi na wal keŋ né tô a men. 11Keŋ wo Abraham na wal hen na, na aŋga gel wo ôbi na ré bi bôri sa Emen a niɲ men, Emen na ré biri yi kwôni woɲ derôre tiri a kiriɲa ôbi na bi bay wali keŋ ré tô hen a men. Na ôbi wo hen, aɲa Abraham ré na iba ɓiɲé ka wal keŋ né niɲba, bi bôrji sa Emen a, aɲ ôbi bôrji mega ɓiɲé kaɲ derôre hen. 12Ɓiɲé ka wal keŋ hen kôba, Abraham na ibarji men niɲba, bi bay li môɲ ôbi na liɲ hen iyôŋ men, wôsa pa dema ôbi na ré wal keŋ tô na, ôbi na bi bôri sa Emen a niɲ. 13Emen na genge ɗiré biɲ Abraham naɲ kwôŋgêri sa terare. Aŋga Emen na genge ɗiré biɲ Abraham hen na, ôbi na genge wô wo Abraham na li tôô ba? Ôbi na kôl hen iyôŋ, na wôsa Abraham na bi bôri sari a aɲ yiɲ kwôni woɲ derôre tiri a. 14Hena ré na ɓiɲé ka li tôô a ré uɲé aŋga Emen genge hen na, iyôŋ ba, ɓiɲé ka bi bôrji sari a hen na, bay bi na ɗéɲ iyôŋ, aɲ aŋga Emen na genge hen kôba, a yé ani tirji a ré a men. 15Na hen iyôŋ, wôsa tôô li aɲ bô Emen taari sa ɓiɲé, wôsa bay li tôô hende to hen né. Hena tôô na ré naɲ ba, kwôni henaŋ ré mênêre ba? 16Iyôŋ ba, aŋga Emen na genge hen na, na wô sa ɓiɲé ka bi bôrji sari a hen. Ôbi li hen iyôŋ wô geliɲ bô derê wori. Ôbi gey biɲ kwôŋgê Abraham kêm ɗiba, biɲ na ɓiɲé ka bi bôrji sa tôô to Moyis a hen mera ré, niɲba, ôbi biɲ ɓiɲé kêm ka bi bôrji sari a, mega Abraham na biɲ bôri sari a hen iyôŋ men, wôsa Abraham na ibarna nabay kêm. 17Na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «En ɗém ju yi môy tô yê ɓiɲé kwône .» Tu Emen a na, Abraham na ibarna wô kibi bê bôô wori sari a. Na Emen bi wo hen a na ôbi biɲ ɓiɲé ka ma ji si men, kiriɲa ôbi ay tôri na, aŋga naɲ kôba, ôbi biji yi ya a men. 18Kiriɲa ɓiɲé na bô mega geré ɗé bôô sa Emen a ré naɲ hen iyôŋ haji kôba, Abraham ba, na ɗi bôri sa Emen a men, na bi bôri sari a men. Na hen iyôŋ aɲa Emen né li aŋga ôbi na genge ɗiré lê biɲ Abraham hen, aɲ ôbi yiɲ iba tô yê ɓiɲé kwône mega Emen na kôli kôl iyôŋ ba: «Kwôŋgêm a kwônê .» 19Wulê bi wo Emen na kôli hen na, elê Abraham na a nêmê arew ley, aɲ ôbi hôn wo ɗiré na kwo hali niɲ men, Sara kôba, yê wore ré naɲ a men, niɲba, ôbi bi bôri sa Emen a ré lê aŋga ôbi na ré genge hen biri . 20Ôbi hôn wo ɗiré uɲé aŋga Emen na genge ɗiré biri hen, aɲ ôbi meremné ré, niɲba, bôri wo ôbi bi sa Emen a hen na, biri néri aɲ ôbi heramiri. 21Ôbi hôn hôn dô sari a wo Emen ré ôriɲ naɲ néé woɲ liɲ aŋga ôbi ré genge ɗiré lê biri hen. 22Na ôbi wo hen aɲa, Emen né biri yi kwôni woɲ derôre tiri a hen . 23Kwôlo na liɲ bô magtubu a kôl iyôŋ ba: «Emen ré bôôri mega kwôni woɲ derôre tiri a» hen na, na liɲ hen iyôŋ gengiɲ na sa Abraham pini mera ré. 24Bay li hen iyôŋ na wô sarna, aɲ hena nana bi bôrna sa Emen wo biɲ Kelma wona Jésu ji si perê ka ma a hen na, ôbi a berêna mega ɓiɲé kaɲ derôre tiri a men. 25Jésu bi wo hen na, Emen na uwôli kôbi ɓiɲé, aɲ bi ré ma wô kibi têriɲ tona, menba, ôbi biri ji si perê ɓiɲé ka ma a, aɲ bi nana yiɲ ɓiɲé kaɲ derôre tiri a men .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\