Rômê 5

1Mega hen iyôŋ na, Emen berêna mega ɓiɲé kaɲ derôre tiri a wô kibi ayê bôô wona, aɲ haw hen nana mô ré bô jalê naɲ Emen sa kibi aŋga Kelma wona Jésu Krist li hen. 2Na ôbi a belê geré bi Emen né béna derê wori wô kibi bôrna wo nana bi sa Jésu a hen. Na bô derê bi wo hen a nana mô bôô a haw hen men, nana liɲ yi derê a men, wôsa nana ɗi bôrna mega Emen né sa béna hini emê wori men. 3Nana li yi derê na wô bi wo hen mera ré, niɲba, naa li yi derê kiriɲa nana mô bô gusiɲ a ba, ré geléna ulê bôô. 4Kiriɲa nana uwôl bôrna hen iyôŋ na, a béna ɓeré bôrna iyêrê hen iyôŋ men, bôrna wo nana ɓu iyêre hen, a béna ɗé bôô sa Emen a men. 5Hena nana ɗi bôrna hen iyôŋ na, a yé seŋge ré, wôsa Emen na geléna geyé wo ɗiré geyéna hen. Aɲ na Tini to ôbi na béna hen a gelé. 6Kwôlo en kôl hen na, en kôl na wo ca ba, néé wo na nana gôliɲ naɲ yerna ba, naɲ. Wulê bi wo hen na, Krist sa ma wô sarna nabay kaɲ bay têriɲ. Na wulê wo Emen na genge. 7Bi kwôni ré ma wô kibi kwôni woɲ derôre na, nana hôn wo ré na aŋga iyêre gaɲ. Hena ôbi na ré na ôbi lê derê a men ley dema kwôni ré geyé ma wô kibri. 8Niɲba, Jésu Krist ba, ma wô sarna kiriɲa nana baɲ bô têriɲ a tô. Na hen iyôŋ a Emen né geléna geyé wo ɗiré geyéna hen. 9Na naɲ kwôbri Jésu Krist wo ma wô sarna hen aɲa, Emen né berêna mega ɓiɲé kaɲ derôre tiri a hen. Na hen iyôŋ a, nana hôn wo Jésu Krist réé gôliɲ naɲ na, aɲ bi bô Emen né taari sarna ré niɲ. 10Ca kiriɲa na nana bay bayi Emen tô hen na, ôbi na hô bi nana biɲ pôn naɲ ɗi naɲ temay Kemari. Aɲ haw hen wo nana biɲ naɲ ɗi hen na, nana hôn dô wo ôbi réé gôliɲ naɲ na yôd wôsa Kemari mô tu geɲ. 11Na hen iyôŋ mera ré. Nana li yi derê tumô Emen naɲ geré wo Kelma wona Jésu Krist, aɲ nana li yi derê wôsa ôbi a derê tumôrna ôriɲ ligi Emen a aɲ bi nana hô biɲ pôn naɲ ɗi. 12Na gawra pôn nêŋ a lê têriɲ menba, hende gôr sa terare nà. Na wô kibi têriɲ hende to hen aɲa, ɓiɲé ré maɲ hen. Na hen iyôŋ a, temare ré gôr kiriɲ kêm men, duu gawrê kêm a men, wôsa bay kêm li têriɲ. 13Têriɲ na yi sa terare a nà niɲ dema Emen na ré biɲ Moyis tôô tô. Wulê wo tôô na naɲ tô hen na, Emen na uwôl kwôlê sa ɓiɲé kwôli têriɲ toji ré. 14Niɲba, hen iyôŋ hari kôba, wulê wo Adam a yeŋ kwôy saɲ sa kwo Moyis a na, temare na ôm iyére sa ɓiɲé kêm. Bi wo têriɲ toji na yi mega to Adam to na biɲ kwôlê sa Emen a ré hen iyôŋ né. Adam na na tini kwo a era hen. 15Ɓiɲé bay ka wôô hen na, geliɲji ré. Wôsa têriɲ to Adam na li hen na, a némiɲ naɲ aŋga Emen béna hen né. Na tiri, ɓiɲé kwône ma wô kibi têriɲ to gawra pôn nêŋ a lê, niɲba, bô derê wo Emen ɗê aɲ sôŋ. Ôbi tô kibri damaŋ sa ɓiɲé kwône ɗéɲ iyôŋ men, liji dô wô kibi Jésu Krist a men. 16Aŋga Emen bi na, yi geliɲ gay ɗiba, yi mega têriɲ né. Têriɲ to gawra pôn nêŋ li hen na, li aɲ Emen uwôl kwôlê sa ɓiɲé. Niɲba, kiriɲa Emen li bô derê wori naɲ ɓiɲé, bi wo bay li têriɲ damaŋ hen haji kôba, ôbi biji yi ɓiɲé kaɲ derôre aɲ kwôlê a ɓeré sarji ré niɲ. 17Na tiri, gawra pôn nêŋ a lê têriɲ menba, temare ôm iyére sa gawrê kêm wô kibi têriɲ tori hende to hen. Hen iyôŋ ba, nana hôn wo sa kibi Jésu Krist pôn nêŋ na, nana uwôɲ are damaŋ. Ɓiɲé ka Emen biji bô derê wori damaŋ aɲ biji yi kaɲ derôre tiri a hen na, bay a merê tu geɲ naɲ kwiniji men, bay gôliɲ sa are kêm, sa kibi gawra pôn nêŋ, ôbi a na Jésu Krist. 18Na ôbi á, nana gel wo kwôlê ɓu sa ɓiɲé kêm sa kibi Adam pôn nêŋ wo li têriɲ hen men, sa kibi Jésu Krist pôn nêŋ wo li aŋga dôri hen a lê aɲa kwôlê ré ɓu sa ɓiɲé kêm né hen men, ôbi biji mô tu geɲ naɲ kwiniji a men. 19Nana gel wo ɓiɲé kwône yi bay têriɲ wô kibi gawra pôn nêŋ wo biɲ Emen kwôlê ré hen iyôŋ na, ɓiɲé kwône yi kaɲ derôre tiri a wô kibi bê kwôlê wo Jésu Krist pôn nêŋ men. 20Emen na biɲ ɓiɲé tôô to Moyis bi têriɲ toji ré ô tumô tumô menba, kiriɲa têriɲ to ɓiɲé ô tumô tumô hen iyôŋ na, bô derê wo Emen kôba, ô tumô tumô ɗê aɲ sôŋ. 21Na hen iyôŋ a, bô derê wo Emen ré li aɲ ɓiɲé yi kaɲ derôre tiri a, mega wo têriɲ ôriɲ naɲ néé woɲ diriɲ gawrê hen iyôŋ men. Bô derê wori bi wo hen li aɲ nana môriɲ tu geɲ naɲ kununa aɲ na Kelma wona Jésu Krist a belê geré béna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\