Rômê 6

1Hena ré na hen iyôŋ ba, naa kelê kwôli mi ba? Hena ré na hen iyôŋ ba, naa lê têriɲ aɲ bi Emen né béna bô derê wori damaŋ a ba? 2Eŋ eŋ, na hen iyôŋ né kwôy. Kwo gengiɲ sa têriɲ ba, nana ma aɲ nana nêm merê bô têriɲ a ré kwôy niɲ. 3Ken hôn dô kiriɲa bay na lêna batêm hen na, ken hôn wo na nana biɲ pôn naɲ Jésu Krist hen iyôŋ haŋge ba? Wulê bi wo hen na, nana ma naɲ ɗi men. 4Kiriɲa bay na lêna batêm hen na, nana ma naɲ ɗi men, bay eména naɲ ɗi men, aɲ bi jé lêrena ré yi na aŋga kôrbi mega wo Ibarna Emen bi Jésu ji si kamɲê naɲ néé wori wo gôliɲ sa are kêm hen. 5Na tiri, nana ma môɲ ôbi iyôŋ aɲa nana biɲ pôn naɲ ɗi hen. Mega wo hen iyôŋ na, nana biɲ pôn naɲ ɗi sa kwo gengiɲ sa jê sé kamɲê wori wo ôbi jiɲ siɲ kamɲê hen iyôŋ men. 6Nana hôn wo kiriɲa Jésu na ma sa gurô tagelê hen na, Emen na ɓér jé lêrena wo cay hen ya men, aɲ bi yi woɲ têriɲ ré ma men, bi têriɲ ré lêna lemnare ré niɲ a men. 7Wôsa têriɲ ôriɲ naɲ néé sa kwôni wo ma hen ré niɲ yôd. 8Nabay naɲ Krist nana maŋge, ôbi a nana hôn wo nana merê tu geɲ naɲ ɗi men hen. 9Men, nana hôn wo Jésu Krist wo ré ji si kamɲê hen na, réé ma ré niɲ yôd men, temare ré ôriɲ naɲ néé sari a ré niɲ a men. 10Kiriɲa ôbi ma na, ôbi dô yiri aɲ yi têriɲ a têê pôn yôd, aɲ haw hen wo ôbi mô tu geɲ hen na, ôbi li are kêm ermiɲ na sa Emen a. 11Naɲ ken kôba, na hen iyôŋ men. Henêŋge mega wo kené ma niɲ aɲ kené dô yerŋge yi têriɲ a yôd aɲ niɲ. Aɲ haw hen ken mô tu geɲ tumô Emen a sa kibi biɲare pôn toŋge naɲ Jésu Krist. 12Mega na hen iyôŋ na, bi têriɲ ré hô uwôɲ néé sa kurôŋgi yerŋge a ré niɲ yôd. Men ken mô wô bê kwôlê sa aŋga habiɲ ka kurôŋgi yi gey hen né a men. 13Ɗéŋge bi têriɲ ré hô uwôɲ geré si kwa yerŋge wo pôni a wô liɲ habrê ré niɲ. Niɲba, ken ay yerŋge biɲ Emen mega ɓiɲé ka ma aɲ béér hen iyôŋ men, ken ay yerŋge biri yôd aɲ bi ôbi perêŋge liɲ aŋgaɲ derôre. 14Iyôŋ ba, têriɲ a gôliɲ sarŋge ré niɲ wôsa ken mô tô tôô to Moyis ré niɲ, niɲba, ken mô na bô bô derê wo Emen a. 15Hen ba, naa kelê kwôli mi ba? Naa lê têriɲ wô wo nana mô tô tôô to Moyis a ré niɲ, niɲba, nana mô na tô bô bô derê wo Emen a ba? Eŋ eŋ, na hen iyôŋ né kwôy. 16Ken hôn mega wo hena kené ay yerŋge biɲ kwôni aɲ ken kôli kené biri kwôlê ba, ken yi na limé kari iyôŋ ré ba? Hena têriɲ ré gôliɲ sarŋge ba, kena limé kare aɲ ken woge na temare sarŋge a, niɲba, hena kené biɲ Emen kwôlê ba, kena limé kari men, ka yé gawrê kaɲ derôre tiri a a men. 17Na kena limé ka têriɲ ca tumô ré ba? Niɲba, haw hen na, ken bi kwôlê sa kwôlê woɲ tiri a wo bay na geléŋge hen naɲ bôô pôn. Iyôŋ ba, na liɲge Emen dosé wô sa are bay ka hen kêm. 18Iyôŋ ba, kena limé ka têriɲ ré niɲ, wôsa Emen derêŋge aɲ ken yi na limé kari, aɲ bi jé lêreŋge ré yi kwoɲ derôre. 19En ay limé gengiɲ naɲ are bay ka hen, aɲ bi kené hôn, wôsa ken jal sa henê are a gaɲ. Tumô ba, na ken ay yerŋge yôd wô liɲ habrê men, ken li têriɲ hende kêm hen ôriɲ tumô tumô mega wo na ken liɲ ca tumô hen iyôŋ. Aɲ na kena limé kaji. Niɲba, haw hen na, ken ayêŋge yerŋge biɲ Emen yôd wô liɲ aŋgaɲ derôre aɲ bi jé lêreŋge yiɲ kwo séli, aɲ ken yiɲ limé kaji men. 20Ca ba, na kena limé ka têriɲ kwôy kwôy men, ani ka na ɓeréŋge ereŋ bi kené li aŋga Emen gey hen kôba, naɲ a men. 21Wulê bi wo na, ken liɲ aŋga habiɲ aɲ tayre dêŋge sara kemnêŋ kemnêŋ hen na, na mi ka dôri a kené uwôɲ ya ba? Are bay ka hen na, ôriɲ naɲ gawra na kini temare a ɗi. 22Niɲba, haw hen na, kena limé ka têriɲ ré niɲ, mega wo Emen derêŋge kibé hen na, ken yi na limé kari niɲ. Iyôŋ ba, aŋga dôri kaɲ uɲé na, na lê jéreŋge wo a yé kwo séli men, deré kibri ba, ka merê tu geɲ naɲ kunuŋge a men. 23Hena kwôni ré li têriɲ ba, aŋgaɲ têbê sa kôbri ba, na temare. Niɲba, aŋga Emen biɲ gawrê ɗéɲ iyôŋ hen na, na merê tu geɲ wo naɲ kwini. Ôbi béna na wô wo nana biɲ pôn naɲ Kelma wona Jésu Krist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\