Rômê 7

1Yênên, na kelêŋge kenbay ka ken hôn tôô hen ken toy. Ken hôn mega wo tôô ré ôriɲ naɲ néé sa kwôni a na, na kiriɲa ôbi ré môriɲ tu geɲ tô mera ré ba? 2Na gengéŋge naɲ iyore to kurôre ya. Kiriɲa kurôre bi wo hen mô tu geɲ baa ya tô na, hende a kaɲêri aɲ ôriɲ wô kwo ɗaŋgi ré wôsa tôô haare naɲ kurôre baa ya. Niɲba, hena ôbi ré ma na, tôô to na haare naɲ kurôre hen na, li ani naɲ tu ré niɲ. 3Hena kurôre ré ma ré tô aɲa hende ré eŋge iba wo ɗaŋgi na, hende yiɲ na yiɲare toɲ têriɲ. Niɲba, hena ôbi ré ma niɲ na, hende na sare seŋge. Hena hende ré gey eŋgé iba wo ɗaŋgi kôba, a eŋgé ɗiba, kwôni a jôre ré men, hende yiɲ na yiɲare toɲ têriɲ hen ré men. 4Yênên, kwoŋge kenbay kôba, na hen iyôŋ men. Kwo gengiɲ sa tôô ba, ken ma naɲ ɗi, wô kibi biɲare toŋge naɲ Krist. Ôbi a, kené na kari ôbi wo Emen biri ji si kamɲê hen. Kena ɓiɲé kari aɲ bi jé lêreŋge ré yiɲ kwo dôri tu Emen a. 5Ca kiriɲa na nana liɲ aŋga bôrna na gey tô hen na, tôô na gel wo aŋga nà ré na têriɲ men, ka hen ré na têriɲ men. Kiriɲa geléna hen iyôŋ na, nana gey lê têriɲ hende to hen damaŋ a, aɲ têriɲ hende to hen nôgêna bi a kibi temare a. 6Ca ba, na nana limé ka tôô to Moyis, niɲba, haw hen na, tôô to na ɓeréna lemnare hen na, yi mega nana ma tôre a niɲ. Na hen iyôŋ a, Emen né derêna tôre a hen. Aɲ haw hen jé wo Emen wo nana li hen na, na kwo kôrbi wo Tini Emen a geléna ɗiba, na naɲ kwo tôô to Moyis to liɲ bô magtubu a hen né. 7Hen ba, gel wo tôô to Moyis na ré habiɲ ba? Eŋ eŋ, na iyôŋ né, niɲba, hena tôô henaŋ ré naɲ ba, ré ené henê wo têriɲ ré na aŋga habiɲ tumô Emen a ré. A hena tôô henaŋ ré kôl iyôŋ ba: «Já lê tu bôriyare ré» réba ré ené henê tu bôriyare ré habiɲ na iyeŋ ba? 8Niɲba, na henê bi wo en hôn tôô hen aɲa, têriɲ ré uwôɲiɲ kene yen a hen men, na ôbi a, ené liɲ tu bôriyare sa aŋga gay gay a hen men. A hena tôô ré naɲ ba, néé têriɲ kôba, naɲ men. 9Ca wo na en hôniɲ tôô ré tô hen na, na en mô tu geɲ, niɲba, kiriɲa en hôn tôô na niɲ dema ené liɲ têriɲ hen. 10Ôbi a, ené maɲ wô kebre. Wôsa Emen bi tôô bi ré biɲ ɓiɲé mô tu geɲ menba, hende hô biliɲ temay deréren. 11Ôbi a, kiriɲa ené hôn tôô menba, têriɲ uwôɲiɲ kene yen a aɲ lamen en li têriɲ aɲ yiɲ temay deréren. 12Iyôŋ ba, Emen a ɗé tôô, aɲ kwôlo yi bô a kêm hen na, na kwo séli men, kwôlê bi wo hen, na kwoɲ derôre men, kwo dôri a men. 13Hen ba, na Kwôlo Dôri bi wo hen, a deren hen ba? Eŋ eŋ, na iyôŋ né. Na têriɲ a deren ɗi. Aɲ li aɲ hende ɓu tô kôbi Kwôlo Dôri bi wo hen aɲa, na ré deren hen. Na hen iyôŋ a, sa kibi tôô a nana hôn wo têriɲ ré na aŋga habiɲ damaŋ hen. 14Nana hôn wo tôô na, ré yi gengiɲ na sa Tini Emen, niɲba, nôbi ena gawra mera aɲa ené yiɲ lema wo têriɲ hen. 15Aɲ aŋga en li hen na, en hôn tôrji ré. Wôsa aŋga en gey lê hen ba, en li ré menba, ka en gey lê ré kwôy hen a ené li ɗi men. 16Hena ené kaɲ aŋga habiɲ ka en li hen ba, en hôn wo tôô na ré dô. 17Ôbi a, kiriɲa ené li habiɲ ba, na nôbi a lê hen né, niɲba, na têriɲ to bôn a hen lê habrê hen. 18En hôn wo lê aŋga dôri ré naɲ yen a. Aɲ naɲ ermé wuɲê woɲ gawra na, en gey lê aŋga dôri haɲê, niɲba, en nêm né. 19Aŋga dôri ka ené lê hen na, en li ré, aɲ na ka habiɲ ka en gey lê ré hen, a ené hô li ɗi men. 20Hena ené li aŋga habiɲ ka en gey lê ré hen na, na nôbi a lê hen né, niɲba, na têriɲ to yi yen a hen a lê hen. 21Aŋga en gel yen a na: en gey lê aŋga dôri niɲba, têriɲ a gasê yé tumôn a ɗi. 22Bôn a ba, yen dôren sa tôô to Emen a haɲê, 23niɲba, aŋga habiɲ ka yi bôn a hen na, li kumbul naɲ ka dôri ka en hôn hen. Aŋga habiɲ bay ka yi yen a hen, a lê aɲa ené yiɲ lema wo têriɲ hen. 24Ayi! na lê iyeŋ ba? I a dôren kôbi yen wo ôriɲ naɲ en kibi temare a hen ba? 25Na Emen a dôren kibi a naɲ néé wo Kelma wona Jésu Krist, aɲ en liri dosé naɲ bôn pôn. Ôbi a, ré naɲ bô geyé wuɲê na, ené gey bê kwôlê sa tôô to Emen a, niɲba, naɲ iya wuɲê woɲ gawra hen na, ena lema wo têriɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\