Rômê 8

1Iyôŋ ba, haw hen na, Emen a ulê kwôlê sa ɓiɲé ka biɲ pôn naɲ Jésu Krist hen ré niɲ. 2Wôsa néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê wo béna merê tu geɲ woɲ tiri hen na, hena na ligi Jésu Krist a. Men, ôm iyére san a aɲ ena lema wo têriɲ naɲ kwo temare ré niɲ. 3Tôô to Moyis na nêm lê bi nana mô tu geɲ ré, wôsa nana gawrê ka iya men, nana nêm bê kwôlê sa tôô a ré a men. Niɲba, aŋga tôô na nêm lê ré na, Emen liji. Ôbi a, ôbi ré jéɲ naɲ Kemari sa terare a nà, bi ré bul yiri gawra aɲ ré geliɲ naɲ nabay kaɲ bay têriɲ bay ka hen iyôŋ men, ré ma wô sa têriɲ tona a men. Na hen iyôŋ a, Emen na ré jô kwôlê sa têriɲ to yi bô gawrê hen. 4Ôbi li hen iyôŋ bi nana liɲ tôô to Moyis dô jêd, nabay ka nana ô tô néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê a ɗiba, tô kwo kurôŋgi yi a ré niɲ hen. 5Ɓiɲé ka li aŋga bôrji gey hen na, ermé woji yi na sa aŋgaji bay ka hen, niɲba, ka li aŋga dôriɲ Tunu hen na, ermé woji yi na sa aŋga dôriɲ Tunu a ɗi. 6Hena nana erem na sa aŋga dôriɲ kurôŋgi yi a kwôy kwôy na, nana woge na temare, niɲba, hena nana erem na sa aŋga dôriɲ Tunu a kwôy kwôy na, naa merê tu geɲ men, naa uɲé bô jalê a men. 7Ɓiɲé ka erem na sa aŋga bôrji gey a kwôy kwôy hen na, na bay bayi Emen, wôsa bay bi kwôlê sa tôô Emen a ré. Tiri wori ba, bay nêm né. 8Ɓiɲé ka li aŋga bôrji gey kwôy kwôy hen na, bay a nêmê dé tu Emen né. 9Kenbay na, jé lêreŋge na kwo kurôŋgi yi ré niɲba, na kwo Tini Emen, hena hende ré mô bôrŋge a tiri a men. Ôbi a, kwôni wo Tini Krist ré naɲ bôri a ba, na kwori ré hen. 10Hena Krist ré mô bôrŋge a ba, Tini a béŋge ka merê tu geɲ, wôsa kené na ɓiɲé kaɲ derôre tu Emen a. Niɲba, kurôŋgi yerŋge ô na kibi temare a wô kibi têriɲ to ken li hen. 11Hena Tini Emen wo na biɲ Jésu Krist na ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma a hen ré yi bôrŋge a tiri na, Emen bi wo hen a béŋge ka merê tu geɲ hen iyôŋ men, wô kibi Tini to mô bôrŋge a hen. 12A iyôŋ ba, yênên, bi jé lêrena biɲ naɲ kwo Tunu toɲ hendi bô bôrê ɗiba, bi biɲ naɲ kwo kurôŋgi yi ré niɲ. 13Hena jé lêreŋge ré na kwoɲ kurôŋgi yi ba, ka ma, niɲba, hena kené li are naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê na, ka mênê ka habiɲ ka yi yerŋge a hen kêm aɲ, ôbi a, kené môriɲ tu geɲ hen. 14Ɓiɲé kêm ka Tini Emen a derê tumôrji hen na, bay na kami Emen. 15Tunu hende to Emen béŋge hen na, na toɲ lemnare ré men, na toɲ kemnare ré a men, niɲba, hende li aɲ ken yi kam Emen. Ôbi a, nana uwôɲ geré uwôgiɲ Emen: «Baba» hen. 16Tunu hende to hen, a lê aɲa nana hôn dô bôrna wo nana na kam Emen tiri a men hen. 17Mega wo nana kamni hen iyôŋ na, naa uɲé naɲ Krist aŋga dôri ka ôbi ɗi gengiɲ sa ɓiɲé kari hen men. Na nabay ka Krist a uɲé are bay ka hen. Hena nana geliɲ gusiɲ naɲ ɗi na, naa merê naɲ ɗi bô hini emê wori a men. 18En hôn wo gusiɲ to nana geliɲ haw hen na, na ani ré ɗiba, a némiɲ naɲ hini emê wo Emen a sa béna hen né. 19Ari ɗé ka Emen kêm mô gem wulê bi wo ôbi a gelé kamni tu wolé bi ɓiɲé ré gelji hen. 20Emen na pô ari ɗéri aɲ bay yi mega ani ré. Bay ba, na gey bi ôbi ré bôrji mega ani ré iyôŋ né, niɲba, na ôbi a derê kôbri aɲ yirji a, niɲba, aŋgaɲ ɗé bôô sara yi ya. 21Wôsa wulê wo pôni na, ôbi a derê ari ɗéri kêm bô lemnare a, aɲ bi bay ré mô sarji seŋge ɗiba, bay ré mêne ré men, bay ré sa uwôɲiɲ hini emê mega kam Emen iyôŋ, aɲ ré môriɲ sarji seŋge men. 22Nana hôn dô wo kiriɲa Emen na ayiɲ tô ɗé aŋgari kwôy kemnêŋ na, ari ɗéri bay ka hen, geliɲ na gusiɲ men, ɲôr baa ya môɲ yê wo ôl deŋgô iyore hen iyôŋ men. 23Gusiɲ hende to hen na, ari ɗéri bay ka hen, a geliɲ piniji mera ré, niɲba, nabay ka ôbi na béna Tini tumô dema na ré hô béna aŋgaɲ baliyare kari a tô hen kôba, na ɲôrê na hen iyôŋ hende to hen men, nana mô gem wulê wo Emen ré sa berêna mega kamni aɲ ré sa derêna bô gusiɲ hende to hen yôd niɲ hen. 24Emen gôliɲ naɲ na niɲba, turna gel derê wori bi wo hen né tô. Iyôŋ hari kôba, nana ɗi bôrna sara. Hena nana gel are bay ka nana ɗi bôrna sara hen niɲ ba, a hô yé aŋgaɲ ɗé bôô sara sôŋ ba? Kiriɲa tu kwôni gel are niɲ ba, a hô ɗé bôri sara ré niɲ. 25Niɲba, na wô wo nana gel ré tô aɲa nana ɗiɲ bôrna sara hen. Ôbi a, nana uwôliɲ bôrna môriɲ gemiɲ hen. 26Na ôbi á, Tunu toɲ hendi bô bôrê ré sa li naɲ na wôsa nana ka iya. Men, nana hôn gwosoy uwôliɲ Emen are ré a men. Aɲ na Tunu hende to hen, a hô gasê uwôlê Emen kebrena naɲ kwôlê wo gawra nêm kelê ré hen. 27Aɲ Emen wo hôn aŋga yi bô gawrê hen na, ôbi hôn aŋga Tunu toɲ hendi bô bôrê gey hen. Wôsa hende gase uwôli are kibi ɓiɲé ka Emen naɲ gwosoy uwôlê wo dôriɲ Emen damaŋ hen. 28Ɓiɲé kêm ka pur Emen hen na, ôbi uwôgeji naɲ gengé wori. Aɲ nana hôn mega wo aŋga habiɲ kêm ka sa sarji a hen na, Emen bul liɲ ka dôri biji. 29Wôsa ɓiɲé kêm ka ôbi cobji tumô niɲ hen na, ôbi na genge tumô bi bay ré geliɲ naɲ Kemari iyôŋ aɲ bi Kemari ré yi kwo seri wo yênêri bay ka hen kêm. 30Ɓiɲé bay ka ôbi genge ré yi kari hen na, ôbi na uwôgeji, ka ôbi uwôgeji bay ka hen na, ôbi bôrji mega ɓiɲé kaɲ derôre tiri a, ka ôbi bôrji mega ɓiɲé kaɲ derôre bay ka hen na, ôbi biji hini emê wori men. 31Iyôŋ niɲ ba, kwôli mi a nana kelê sôŋ ba? Hena Emen né na kwona ba, i wo ɗaŋgi a yé ôbi barena sôŋ ba? 32Emen bi wo hen, jera Kemari ré niɲba, jori sa terare a nà bi ré sa ma wô sa ɓiɲé kêm. Mega ôbi béna Kemari hen iyôŋ na, ôbi a béna tô aŋga baa kêm hen a men. 33Ɓiɲé ka Emen na cobji hen na, i a ɗiji kwôlê sarji a sôŋ ba? Wôsa na ôbi a bôrji mega ɓiɲé kaɲ derôre tiri a. 34Men, i a nêmê perêji a men ba? Wôsa Jésu Krist naɲ yiri ma wô sarna men, Emen biri ji si kamɲê aɲ ô merê sa kôbri woɲ gusurô a aɲ uwôli wô sarna. 35Peré wo Jésu Krist peréna hen na, na mi a karêna naɲ ɗi ba? Na bô emê laba, tu ɲa laba, gusiɲ to bay geléna hen laba, kurôŋ laba, erê tô seŋge laba, aŋga ômi laba, temare a karêna naɲ ɗi ɗi ba? Ani kani ka a karêna naɲ ɗi ba, naɲ. 36Mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Na wô kem jôbi a niné môriɲ kibi temare a kwôy kuriɲ tare hen men, tu ɓiɲé a ba, nini yi mega gamgê kaɲ deré iyôŋ a men hen .» 37Niɲba, are bay ka lêna kêm hen na, nana gôliɲ sarji naɲ néé wo kwo peréna hen. 38Wôsa nôbi ba, en hôn wo ani kaɲ bay karêrna naɲ ɗi aɲ jôri wo ré peréna ba, naɲ, temare, merê tu geɲ, manê ka derômaraŋ a, naɲ aŋgaɲ néé ka gay gay bô kal a, ré na aŋga hawi hen, ka a era tô hen, 39néé wo tayii, kwo tôŋgii, ari ɗé Emen bay ka kêm hen a nêmê karêna naɲ peré wo ôbi peréna hen né, wôsa peré wori wo ôbi peréna hen na, ôbi geléna na naɲ aŋga Kelma wona Jésu Krist li hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\