Rômê 9

1Kwôlo na kelê hen na, na tu kwôlê, wôsa ena kwo Jésu Krist ɗiba, na iyêlê benare ré. Naɲ geré wo Tunu toɲ hendi bô bôrê na, ermé wuɲê bi wo hen gelen wo kwôlê wuɲê ré na tu kwôlê. 2Tiri wori ba, bôn mêne damaŋ men, deŋgôn ɗôɲnen yôôd a men. 3Hena ré na aŋga ré yi derê wo balên Jubɲê na, en gey wo Emen né ré tômen mêne aɲ men, ré ré dôren yi Krist a aɲ wô kibriji. 4Bay na kam Israyêl ka Emen a terêji ré yi kamni men, ôbi gelji damɲare tori men, ôbi biɲ naɲ ci men, ôbi biji tôô men, ôbi gelji geré tibéri woɲ tiri hen men, ôbi genge biji aŋga gay gay hen a men. 5Bay na kwôŋgê môɲêrna kaɲ bay hini emê hen aɲ kiriɲa Jésu Krist era sa terare a nà mega gawra hen kôba, na tô môɲ woji a men. Bi heramê yi wô sa Emen woɲ ôbi sa are kêm hen. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 6Hen iyôŋ na, na wô wo aŋga Emen na genge lê hen na, ré naɲ niɲ ré. En kôl hen iyôŋ wôsa kam Israyêl ka pôni na kam Israyêl kaɲ tiri ka na kam Emen hen né. 7Men, kwôŋgê Abraham na kwône haji niɲba, na kwôŋgêri kaɲ tiri kêm né, wôsa Emen na kôliɲ Abraham iyôŋ ba: «Kwôŋgêm ka kemam Isak a yé kwôŋgêm kaɲ tiri .» 8Bô kwôlê bi wo hen na, kôl na iyôŋ ba, na kwôŋgêri ka bay yêji naɲ yiɲare hen né, niɲba, na ka bay yêji sa kibi tôô to Emen na ay biɲ Abraham hen. Na bay a na kwôŋgêri kaɲ tiri hen ɗi. 9Emen na genge kôl iyôŋ ba: «Na hera, iyôŋ ba, kiriɲa en bulo hera hen na, Sara a yê kema iba niɲ .» 10Na wô kwo Sara punu ré niɲba, Rébéka kôba, kamne ka wôô hen ibarji na pôn. Ôbi a na môyrena Isak. 11- 12Gengiɲ sa kamne bay ka wôô hen na, Emen na kôle iyôŋ ba: «Kemarê wo seri a yé mana wo kwoɲ ôbi cêgeri .» Kiriɲa Emen na kôle hen na, bay na li ani kani ka dôri naɲ ka habiɲ ré tô men, bay na yêɲ ré tô a men. Emen li hen iyôŋ gel wo aŋga ɗiré gey lê ba, ɗiré li men, ɗiré dô gawra wori perê ɓiɲé, na wô uwôgê wo ôbi uwôgeri hen mera ɗiba, na wô jé lêri wo dôri hen ré. 13Na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a tumô kôl iyôŋ ba: «Nôbi Emen na en gey Jakwôb niɲba, na en kaɲ Esawu .» 14A hen ba, naa kelê iyeŋ ba? Naa kelê Emen ré li na aŋgaɲ derôre ré ba? Eŋ eŋ, naa kelê iyôŋ né. 15Wôsa ôbi na kôliɲ Moyis tumô iyôŋ ba: «Kwôni wo en gey lê derê naɲ ɗi ba, na lê men, kwo en gey berê tu ɲa tori kôba, na berê a men .» 16Iyôŋ ba, kiriɲa Emen dô kwôni ba, dôri mera, wôsa ôbi bô tu ɲa tori ɗiba, na wô bô geyé wo kwôni bi wo hen né men, na wô jé lêri wo dôri ré a men. 17Na liɲ bô magtubu to Emen gengiɲ Parawôn kelma wo Ejipt a kôl iyôŋ ba: «En bem kenare aɲ ené geliɲ ɓiɲé kêm néé wuɲê sam a men, bi henen ré ôm naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a nà a men .» 18Na ôbi á, nana hôn wo Emen ré li dô naɲ i i wo ôbi gey men, kwo ôbi biri li sa iyêre ba, li sa iyêre men. 19Hena ré na hen iyôŋ ba, ka pôni a kôlen iyôŋ ba: «Wô mi a Emen né nay ɓiɲé ka pôni wô kibi jé lêreji ba?» Wôsa na ôbi a geyé bi bay ré li hen iyôŋ. 20Jôbi gawra wo ju eŋgere hen iyôŋ ba, ju na i men, a jeré gagiɲ Emen kwôlê hen ba? Sa pôn baɲa kôliriɲ ôbi jibéri wô mi a jeré juben hen iyôŋ ba? Eŋ eŋ, ôbi a kelê hen iyôŋ né. 21Ôbi jibé na, na aŋga ôbi gey lê naɲ gerem ba, ôbi li mera. Ôbi gey ba, jô gerem derôre a aɲ kwari pôn ba, ôbi liɲ baɲa wo yi naɲ jeŋgêri men, kwari wo pôni ôbi liɲ baɲa wo bay ômiɲ are naɲ wulê wulê hen men. 22Hena Emen né gey lê môɲ kwo ôbi jibé hen iyôŋ ba, kwom jôbi ba, dôlem iyeŋ men ba? Ôbi gey ɓiɲé ré hôn bô tarê wori men, néé wori a men. Na hen iyôŋ a, ôbi ré uwôliɲ bôri sa ka bôri tari sarji a, ka ré mênê men hen. 23Emen li hen iyôŋ wô geléna nabay ka ôbi bô tu ɲa tona hen derê wo damɲare tori. Na nabay bay ka hen, a ôbi na ré ɓu sa têrna bi nana uwôɲ derê wo damɲare tori hende to hen hen. 24Nabay kêm nana ɓiɲé ka ôbi tôrji bi ré yi kari hen, na Jubɲê a ôbi ré tôrji mera ré, niɲba, ôbi tô ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen a men. 25Na mega wo kôliɲ bô magtubu to Osé a kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka ca ba, na na kaɲê ré hen na, haw hen na uwôgêji ɓiɲé kaɲê. Tô yê wo tumô ba, en geyji ré hen na, haw hen na kelêji ‹en geyéŋge ›. 26Kiriɲ bay ka hen, ka na en kôlji: ‹Kena ɓiɲé kaɲê ré› hen na, na kiriɲ bay ka hen gaŋ a ené uwôgêji kamnen nôbi Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen .» 27Kwo Israyêl ba, ôbi kibi Emen Esay na kôl kwôlê gengiɲ sarji kôl iyôŋ ba: «Hena kam Israyêl na ré kwône mega haal wo kibi cér a iyôŋ kôba, ka Emen a gôliɲ naɲ ci ba, damaŋ ré ded. 28Kelma Emen a era lew jerê kwôlê sa ɓiɲé ka sa terare a na .» 29Na mega wo Esay na kôl tumô kôl iyôŋ ba: «Hena Emen Kelma wo na ôbi sa are kêm na ré tô kwôŋgêrna ka pôni ɗi ré ba, nana maŋge kêm mega ɓiɲé ka Sodôm naɲ Gwomôr iyôŋ .» 30Iyôŋ ba, naa kelê kwôli mi ba? Naa kelê mega wo ɓiɲé ka na Jubɲê ré ba, na ré woge geré woɲ yiɲ derôre tu Emen a ré, niɲba, bay ré yi kaɲ derôre tiri a wô bê bôô woji sari a. 31Kwo Jubɲê ba, wogeji wô lê tôô wô yiɲ derôre tu Emen a, niɲba, bay heriɲ geré. 32Wô mi a bay heriɲ ba? Wôsa bay erem yaŋ ba ciré yé ɓiɲé kaɲ derôre tu Emen wô jé lêreji aɲ bay bi bôrji sa Emen a ré. Aɲ yi mega bay ré sê têrji yi keram woɲ ôbi heré ɓiɲé hen. 33Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Toyéŋge, na ɗé keram sa iyé Siɲô, aɲ ɓiɲé a sê têrji sara. Na keram wo ɓiɲé a heriɲ wô kibri. Niɲba, kwôni wo bi bôri sari a ba, tayre a diri ré ded .»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\