Tit 2

1Niɲba, jôbi ba, ju geliɲ ɓiɲé are ka biɲ naɲ aŋgaɲ gelé ka Emen kaɲ derôre hen. 2Kôliɲ imɲê ka surɲê bi bay ré ɗi tu melênê sa yirji a men, bi jé lêreji ré nêm wo bay a biji kwôlê men, bay ré ɗi tu melênê sa yirji a men, bay ré ô dô tô ayê bôô woɲ tiri hen men, sa geyé woɲ tiri hen men, sa ulê bôô woɲ tiri hen a men. 3Yébé ka surɲê kôba, ju kôlji iyôŋ hende to hen men, bi bay li aŋga dé tu Emen hen men, bi bay kôliɲ megêrji kwôlo habiɲ ré men, ré yiji limé ka care ré men, bi hal megêrji sa lê aŋga dôri a a men. 4Aɲ bi bay ré geliɲ yébé ka ba yirji a hen bi bay ré pur kwôrɲêrji men, kamniji men, 5bi bay ré ɗi tu melênê sa yirji a men, bi yi bay bô bôrê men, bi dé tu Emen men, gem bô iyére toji men, bi dôbe sarji biɲ kwôrɲêrji a men. Hena bay ré li hen iyôŋ na, ɓiɲé a tiiré Emen né. 6Kam manê kôba, ju halji bi bay ré ɗi tu melênê sa yirji a dô hen iyôŋ men. 7Jôbi kôba, sa are kêm ka ju li hen na, ju li dô bi megêm manê ayiɲ hal wom wo dôri hen men, kiriɲa ju gelji are na, ju gel naɲ bôm pôn ɗiba, ju ay liɲ wôrê ré. 8Kôl tu kwôlê wo kwôni a nêmê narê ré hen aɲ bi tayre di bay barena, ôbi á, bay ré uɲé kwôlê wôni wo habiɲ kelê gengiɲ sarna ré hen. 9Kôliɲ ɓiɲé kaɲ limé hen bi bay ré biɲ bay iyére toji kwôlê sa are kêm a men, bay ré li are kêm ka dôriɲ bay iyéreji hen men, bay ré gagji sa kwôlê wôni a ré men, 10bi ré bay gômse aŋgaji kani ré a men. Niɲba, bi bay li na aŋga dôri aɲ bi bay iyére toji bay ka hen ré biɲ bôrji a sarji a men, are kêm ka bay ré li hen na, bi bay ré li bi ɓiɲé ré kôl kwôli aŋgaɲ gelé ka gengiɲ sa Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen na, ré na ka dôri gaɲ. 11Wôsa Emen na yêge sa bô derê wori wo na tô gelê wo ɓiɲé kêm hen. 12Naɲ bô derê wori bi wo hen a, ôbi ré geléna bi nana jubu aŋga habiɲ sêd aɲ men, nana ɗi tô doy aŋga habiɲ ka li gawrê hen aɲ bi nana ɗiɲ tu melênê sa yerna men, nana liɲ aŋgaɲ derôre men, nana yiɲ bay bôô pôn a men tu Emen a sa terare a nà. 13Na hen iyôŋ a, nana gemiɲ wulê woɲ yi derê wo nana mô gem hen. Wulê wo damɲare to Jésu Krist woɲ ôbi gôliɲ naɲ na wo na Emen wo dami hen a gelé yere nô. 14Ôbi ay yiri biɲ temare wô sarna aɲ bi ɗiré derêna kibi hal wona woɲ kaɲê Emen a hen aɲ, bi nana yiɲ ɓiɲé kari kaɲ ɗéɲ ka séli men, nana liɲ aŋga dôri naɲ yi gwa kwôy kwôy a men. 15Gel, na aŋga já geliɲ ɓiɲé bay a na: Dôbji ibiyare bôrji a men, nayji a men naɲ tôô to yi kôm a hen ɗiba, ju ɗi bi kwôni bôrem mega ani ré iyôŋ né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\