Tit 3

1Jubu tô bô ɓiɲé ka Emen bi bay dôbe sarji biɲ bay emê sa iyére naɲ bay jé kaji a men, bi bay biji kwôlê men, bôrji ré yi sa lê aŋga dôri a men. 2Kôlji bi bay ré tiiré kiriɲ ré men, bi yi bay naɲare ré men, bi yiji gawrê ka dôri men, bi kalêrji ré jal naɲ ɓiɲé kêm a men. 3Wôsa nabay kôba, ca ba, na nana bay galê men, bay narê kwôlê men, na nana ge kay men, na nana limé ka doy aŋga gay gay naɲ derê wo sa terare a nà a men, na nana mô wô lê habrê men, wô lê terbére men, ɓiɲé na tôrɲêna men, nabay kôba, na nana tôrɲêji men. 4Niɲba, kiriɲa Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé geléna bô derê wori naɲ geyé wo ôbi gey ɓiɲé hen na, 5na sa kibi lê aŋgaɲ derôre ka na nana li hen né, niɲba, na sa kibi bô derê wori mera. Ôbi na gôliɲ naɲ na sa kibi néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to béna nana yêɲ ɗaŋ hen men, béna gelê wo kôrbi a men sa kibi pelé wo hende peléna aɲ nana sél hen. 6Wôsa Tunu toɲ hendi bô bôrê hende to hen na, Emen bêna sarna damaŋ naɲ geré wo Jésu Krist ôbi gôliɲ naɲ na. 7Ôbi li hen iyôŋ bi nana yiɲ ɓiɲé kaɲ derôre tiri a wô bô derê wori men, naa uɲé aŋga dôri ka ôbi ɗi wô sarna ka nana mô gem hen a men. 8Kwôlo en kôl hen na, na tu kwôlê aɲ en gey bi jeré ɗebu sara damaŋ aɲ bi ka bi bôrji sa Emen a hen ré ayiɲ yirji liɲ aŋga dôri cerêd. Men na bay a na aŋga dôri ka a lê naɲ gawrê a men hen. 9Niɲba, ju uwôl kem sa nariɲay kwôlê woɲ galê hen né men, sa kwôlê wo gengiɲ sa derê tô môɲ wo ɓiɲé wo ɗa kerê ré hen né men, sa naɲare naɲ nariɲay kwôlê wo gengiɲ sa tôô to Moyis hen ré a men. Wôsa are bay ka iyôŋgi hen na, na aŋgaɲ ɗéɲ iyôŋ men, a lê naɲ kwôni ré a men. 10Hena kwôni ré li aɲ kariɲare yi perê bay ayê bôô a na, ôni têê pôn. Hena ôbi ré ɗi baa ré ba, ju hô ôni têê pôn a. A hena ôbi ré hô toy ré a niɲ ba, ju ɗi tôri aɲ. 11Ju hôn wo gawra bi wo iyôŋgi hen na, ré ge kay tô geré wo Emen a men, ôbi ré li têriɲ men, têriɲ tori hende to hen ré jibé kibri men. 12Kiriɲa na jé Artemas réba Tikik ré ô uɲém na, ju jubo yem ta, era uɲen Nikopolis a. Wôsa na yaŋ a ené erê merê kwôy deriɲ terbére. 13Ge gere ju li naɲ Jénas ôbi iré kwôlê hen naɲ Apolôs a men sa kergarji toji to bay a erê hen ɗiba, bi ani kani naɲji ré. 14Bi yênêrna bay ayê bôô dôyrê lê jé wo dôri naɲ bôô pôn aɲ bi li naɲ ɓiɲé ɗiba, bi jé woji bi wo hen yi kwo beray mera ré. 15Ɓiɲé kêm ka mô naɲ en na lêm dosé. Men, milɲérni kaɲ bay ayê bôô kôba, ju liji dosé béni a men. Bi Emen tô kibri a sarŋge a kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\