1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 1

1Аллахны буйругъу бла Масих Иссаны абустолу болургъа чакъырылгъан мен Пауулдан эм Состен къарындашдан 2Аллахны Коринфде болгъан жамауатына салам! Сизге – Масих Иссада сыйлы этилип, сыйлы болургъа чакъырылгъанлагъа эм хар жерде барыбызны Раббийи Масих Иссаны атын айтып тилек этген битеу адамлагъа – 3Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 4Сизни ючюн, Аллах Масих Иссада сизге берген шафауат ючюн, тохтамай, Аллахыма шукур этеме. 5Масих Иссада сиз хар не бла да, хар тюрлю сёз бла эм хар тюрлю билим бла бай болгъансыз; 6Нек десегиз Масихни юсюнден шагъатлыгъыбыз сизде бегимли болгъанды. 7Алай бла, сиз Раббийибиз Масих Иссаны келлигин сакълауугъузгъа кёре, сизни бир тюрлю фахмудан да кемлигигиз жокъду. 8Раббийибиз Масих Исса уа, Кесини кюнюнде сиз айыпсыз болур ючюн, сизни ахырына дери бегимли этерикди. 9Сизни Кесини Уланы Раббийибиз Масих Исса бла бирикмекликге чакъыргъан Аллах ышаннгылыды. 10Къарындашла, Раббийибиз Масих Иссаны аты бла сизге жалбарама, сиз барыгъыз да бирни айтыгъыз, арагъызда айырылыу болмасын, сиз бир ниетде эм бир акъылда бирлешигиз. 11Нек десегиз, къарындашларым, сизни арагъызда даулашыула болгъаны, Хлойну юйдегилеринден манга билдирилгенди. 12Айтханым буду: сизни хар биригиз да: «Мен Пауулнукъума», «Мен Аполлоснукъума», «Мен Кефаныкъыма», «Мен а Масихникиме», – деп айтады. 13Сора Масих юлешиннгенми этгенди? Сора сизни ючюн къачха Пауулму керилгенди? Неда сиз Пауулну аты ючюнмю сууда кёмюлдюрюлгенсиз? 14Кеси атынг ючюн сууда кёмюлдюргенсе деп манга киши айтмаз ючюн, 15Крисп бла Гайдан башха сизден биригизни да мен сууда кёмюлдюрмегениме Аллахха шукур этеме. 16Мен Истефанасны юйюрюн да сууда кёмюлдюргенме. Башхаланы кёмюлдюргенме деб’а билмейме. 17Масих мени сууда кёмюлдюрюрге тюйюл, алай а Масихни къачда ёлюмюню магъанасын кетермез ючюн, акъылман сёзлеге таянмай Хайыр Хапарны билдирирге ийгенди. 18Къачны юсюнден сёз жоюла тургъанлагъа акъылсызлыкъды, бизге уа, къутхарылгъанлагъа, Аллахны кючюдю. 19Нек десегиз Китапда: «Акъылманланы акъылманлыкъларын жоярма, оюмлуланы да оюмларын бузарма», – деп жазылгъанды. 20Къайдады акъылман? Къайдады алим? Къайдадыла бу ёмюрню философлары? Аллах бу дунияны акъылманлыгъы акъылсызлыкъ болгъанын кёргюзтмегенмиди? 21Нек десегиз Аллахны акъылманлыгъына кёре, бу дуния кесини акъылманлыгъы бла Аллахны танымагъаны себепли, Аллах ийнаннганланы, акъылсызлыкъгъа саналгъан хапар бла къутхарыргъа тап кёргенди. 22Нек десегиз иудейлиле сейирлик илишанла даулайдыла, греклиле уа акъылманлыкъ излейдиле; 23Биз а, къачха керилген Масихни билдиребиз. Иудейлиле муну айыпха, греклиле уа акъылсызлыкъгъа санайдыла. 24Алай а Масих, иудейлиледен да, греклиледен да чакъырылгъанланы кеслерине Аллахны кючюдю эмда Аллахны акъылманлыгъыды. 25Нек десегиз Аллахны «акъылсыз» деп айтылгъан заты адамланы акъылманлыкъларындан эсе уллуду, Аллахны «къарыусуз» деп айтылгъаны да адамладан эсе кючлюдю. 26Къарындашла, сиз, чакъырылгъанла, кимле болгъаныгъызгъа къарагъыз: адамланы ёлчеулерине кёре, сизни арагъызда кёп тюйюлдюле акъылманла, кёп тюйюлдюле къарыулула, кёп тюйюлдюле асыл адамла. 27Алай а Аллах, акъылманланы уялтыр ючюн, бу дунияны акъылсыз деп айтханларын сайлагъанды. Аллах, кючлюлени уялтыр ючюн, бу дунияны къарыусуз деп айтханларын сайлагъанды. 28Эмда, уллугъа саналгъанланы кетерир ючюн, Аллах бу дунияны асылсыз эм сансыз деп айтханларын, бир затха да саналмагъанланы сайлагъанды. 29Бир адам да Аны аллында махтанмаз ючюн алай этгенди. 30Алай а сиз Аллахны болушлугъу бла Масих Иссадасыз. Масих а бизни ючюн Аллахдан келген акъылманлыкъ, тюзлюклюлюк, сыйлылыкъ эмда гюняхларыбызны тёлеген болуп къалгъанды, 31Аны ючюн, Китапда жазылгъаны кибик: «Махтаннган Раббий бла махтансын».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\