1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 10

1Къарындашла, бизни аталарыбыз барысы да булутну тюбюнде къорууланнганларын эм барысы да тенгизни ичи бла ётгенлерин сизге билдирмей къояргъа сюймейме. 2Ала барысы да, булутда бла тенгизде кёмюлдюрюлюп, Муса бла байламлы болгъандыла 3Эм барысы да бир нюр ашны ашагъандыла 4Эм барысы да бир нюр суусунну ичгендиле; нек десегиз артда келлик нюр ташдан ичгендиле, таш а Масих эди. 5Алай а Аллах аланы кёбюсюне ыразы болмагъанды; нек десегиз ала къум тюзде къырылгъандыла. 6Ол затла уа, ала кюсегенлери кибик, биз да аманлыкъны кюсемез ючюн, бизге юлгюге болгъандыла. 7Аланы бир къауумлары кибик идоллагъа табыныучула да болмагъыз, аланы юсюнден Китапда: «Халкъ ашаргъа бла ичерге олтурду эм той-оюн этерге турду», – деп жазылгъаны кибик. 8Саякълыкъ да этмейик. Аланы бир къауумлары саякълыкъ этип, бир кюннге аланы жыйырма бла юч минги жоюлгъанды. 9Масихни сынамайыкъ, нек десегиз аланы бир къаууму сынап жилянладан жоюлгъандыла. 10Тарыкъмагъыз, нек десегиз аладан бир къауумлары тарыкъгъандыла эмда аланы ёлтюрюучю мёлек къыргъанды. 11Была бары да башхалагъа юлгю болур ючюн аланы башларына келгенди; жазылгъаны уа бизге, ахыргъы ёмюрлеге жетгенлеге акъыл юйретир ючюндю. 12Ол себепден, аякъ юсюнде турама деп ойлагъан адам, жыгъылмазгъа сакъ болсун! 13Сиз хар адам да тюбеучю сыналыуладан башха тюрлю сыналыулагъа тюбемегенсиз. Аллах а ышаннгылыды. Ол сиз чыдаялмазча сыналыу бла сизни сынатмаз, алай а сыналыуда сиз тёзюп къутулурча амал да берир. 14Алай бла, сюйюлюннгенлерим, идоллагъа табыныудан къачыгъыз. 15Мен сизге оюмлулагъача айтама; мен айтхан затха кесигиз сагъыш этип къарагъыз. 16Ол биз алгъыш этген, алгъышлы аякъ, Масихни къанына къошулууубуз тюйюлмюдю? Ол биз сындыргъан ётмек, Масихни чархына къошулууубуз тюйюлмюдю? 17Ётмек бирди, биз да кёп эсек да, бир чарх болабыз; нек десегиз барыбыз да бир ётмекден ашап, бирге къошулабыз. 18Израильни халкъына къарагъыз: къурманланы ашагъанла, къурман этилиучю жерден юлюшлю тюйюлмюдюле? 19Мени айтханым неди? Идолну неда идоллагъа этилген къурманланы этлерини бир тюрлю магъанасы барды депми айтама? 20Угъай! Мажюсюлени къурман этиулери уа Аллахха тюйюлдю, жинлегеди. Мен а сизни жинле бла бирлеширигизни сюймейме. 21Раббийни аягъын да, жинлени аягъын да ичерге болаллыкъ тюйюлсюз. Раббийни ашына да, жинлени ашларына да къошулаллыкъ тюйюлсюз. 22Биз Раббийни чамландырыргъамы кюрешейик да? Биз Андан кючлюбюзмю да? 23Мен хар затны да этерге эркинме, хайырлы уа хар зат да тюйюлдю; мен хар затны да этерге эркинме, адамны нюр жанындан ёсдюрген а хар зат тюйюлдю. 24Бир киши да кесине хайырны излемесин, алай а хар ким да башхагъа хайырны излесин. 25Эт базарында сатылгъан хар тюрлю этни да, жюрегигиз ырахат болур ючюн, соруу этмей ашагъыз. 26Нек десегиз жер да, жерни юсюнде болгъан хар зат да Раббийниди. 27Ийманлы болмагъанладан биреу сизни ашха чакъырып, сиз да барыргъа сюйсегиз, жюрегигиз ырахат болур ючюн соруу этмей, ала сизге берген хар ашны да ашагъыз. 28Алай а сизге биреу: «Бу идоллагъа этилген къурман этди», – десе уа, муну сизге айтхан адам ючюн эм жюрек ырахат болур ючюн ашамагъыз. Нек десегиз жер да, жерни юсюнде болгъан хар зат да Раббийниди. 29Аны уа кесинги жюрегинг ючюн айтмайма, башханы жюреги ючюн айтама; нек десенг мени азатлыгъым башханы жюреги бла нек терсленирге керекди? 30Мен ашны Аллахха шукур этип ашай эсем, сора мен шукур этген зат ючюн, мени терслерге не затха керекди? 31Алай бла ашай эсегиз да, иче эсегиз да неда башха зат эте эсегиз да, барын да Аллахха махтау болур ючюн этигиз. 32Не иудейлилеге, не греклилеге, не Аллахны жамауатына чырмау болмагъыз. 33Мен да кесиме хайырны тюйюл, алай а ала къутхарылыр ючюн кёплеге хайырны излеп, хар зат бла да барысыны да кёллерине жетерге кюрешеме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\