1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 11

1Мен Масихден юлгю алыучу болгъаным кибик, сиз да менден юлгю алыучу болугъуз. 2Къарындашла, сиз, мен юйретгенлени барысын да эсигизде тутуп, сизге юйретгенимча этгенигиз ючюн, сизни махтайма. 3Эмда хар эрге баш Масих болгъанын, къатыннга баш эр болгъанын, Масиххе уа баш Аллах болгъанын сиз билиригизни сюеме. 4Башы жабылып тилек этген неда файгъамбарлыкъ этген хар эр киши кесини башын уятлы этеди. 5Эм башы жабылмай тилек этген неда файгъамбарлыкъ этген хар къатын кесини башын уятлы этеди; нек десегиз ол анга башы жюлюннген кибикди. 6Къатын башын жабаргъа сюймей эсе, чачын къыркъсын. Къатыннга чачы къыркъылгъаны неда жюлюннгени айып эсе уа, башын жапсын. 7Алай бла эр, Аллахны сыфаты эм махтауу болгъаны себепли, башын жабаргъа тийишли тюйюлдю, къатын а эрини махтаууду. 8Нек десегиз эр къатындан тюйюл, алай а къатын эрден жаратылгъанды. 9Эмда эр къатын ючюн жаратылмагъанды, алай а къатын эр ючюн жаратылгъанды. 10Ол себепден, мёлекле ючюн, къатынны башында эркинликни белгиси болургъа керекди. 11Алай а Раббийни жолунда не эр къатындан, не къатын эрден эркин тюйюлдю. 12Нек десегиз къатын эрден жаратылгъаны кибик, эр да къатындан тууады, бары да Аллахданды. 13Кесигиз сагъыш этигиз, башы жабылмагъанлай Аллахдан тилек этген къатыннга ушагъылымыды? 14Эр киши чачын ёсдюре эсе, ол анга ыспассызлыкъ болгъанын, табийгъат кеси окъуна юйретмеймиди сизге? 15Къатын чачын ёсдюре эсе уа, ол анга махтауду; нек десегиз анга чачла жабыуну орунуна берилгендиле. 16Даулашыргъа сюйген адам бар эсе уа, не бизни, не Аллахны жамауатларыны аллай адети жокъду. 17Алай а, муну айтып, сизни махтамайма, нек десегиз сизни жыйылыуларыгъыз хайырдан эсе заран кёп келтиредиле. 18Нек десегиз, башындан башлап, сиз жамауатха жыйылгъан заманда, сизни арагъызда келишмей айырылыула боладыла деп эшитеме, анга уа бир жаны бла ийнанама. 19Нек десегиз сизни арагъызда сыналгъан адамла белгили болур ючюн, сизни арагъызда айрылыкъла да болургъа керекдиле. 20Андан сора, сизни жыйылыуугъуз Раббийни ушхууурун ашаргъа жыйылгъанча тюйюлдю. 21Нек десегиз хар ким башхаладан алгъа кесини ашын ашаргъа ашыгъады, алай бла биреу ач къалады, башхасы уа эсиреди. 22Ашаргъа бла ичерге сизни юйлеригиз жокъмуду? Неда Аллахны жамауатын сансыз этип, жарлыланы да ыспассызмы этесиз? Не айтайым сизге? Аны ючюн сизни махтагъанмы этейим? Махтарыкъ тюйюлме! 23Нек десегиз мен сизге айтып юйретгеними Раббийни Кесинден эшитип алгъанма. Раббий Исса ол тутулгъан кечесинде ётмекни алып, 24Шукур этип сындыргъанды эм: «Алыгъыз, ашагъыз, бу Мени, сизни ючюн къурманнга берилген чархымды. Мени эсигизге тюшюрюрге муну этигиз», – деп айтханды. 25Аны кибик ушхууурдан сора аякъны да алып: «Бу аякъ Мени къаным бла бегитилген жангы кесаматды. Бу аякъдан ичген хар заманыгъызда, Мени эсигизге тюшюрюп ичигиз», – деп айтханды. 26Сиз, бу ётмекни ашагъан эм бу аякъны ичген хар кезиуде, Раббий келгинчиге дери Раббийни ёлгенин билдирип турасыз. 27Ол себепден, тийишлисиз бу ётмекни ким ашаса неда Раббийни аягъын ичсе, Раббийни чархына бла къанына къажау болуп терс боллукъду. 28Адам кесин сынасын эм ол халда бу ётмекден алай ашасын эм бу аякъдан алай ичсин. 29Нек десегиз анга тийишли болмай ашагъан эм ичген адам, Раббийни чархыны юсюнден ойлашмагъанлай, алай ашауу эм ичиую бла кеси-кесин терслейди. 30Ол себепли сизден кёбюсю къарыусуз дула эм ауруйдула, ёлгенле да аз тюйюлдюле. 31Нек десегиз биз кеси-кесибизни сынасакъ эди, сора бизге сюд этилмез эди. 32Биз, бу дуния бла бирге сюд этилип жоюлмаз ючюн, сюд этилип Раббийден азап алабыз. 33Ол себепден, къарындашларым, Раббийни ушхуууруна жыйылгъан заманыгъызда бир-биригизни сакълагъыз. 34Ач адам а, сизни жыйылыуугъуз айыпланыргъа болмаз ючюн, юйюнде ашасын. Къалгъан ишлени уа келсем жарашдырырма.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\