1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 12

1Къарындашларым, Сыйлы Нюрден берилген фахмуланы юсюнден сизге билдирмей къояргъа сюймейме. 2Сиз, мажюсю заманыгъызда, тилсиз идоллагъа сизни сюрюп элтген кибик, алай жюрюгенигизни билесиз. 3Ол себепден сизге айтама, Аллахны Нюрю бла сёлешген бир адам да, Иссагъа налат бермез эм бир адам да Сыйлы Нюр бла болмаса, Иссагъа Раббий деп айталмаз. 4Фахмула кёп тюрлюдюле, Нюр а бирди; 5Къуллукъ этиуле да кёп тюрлюдюле, Раббий а бирди. 6Этилген ишле да кёп тюрлюдюле, барында да хар нени да этген Аллах а бирди. 7Алай а хар кимге да хайыр болур ючюн, Нюр хар кимге да Кесин белгили этеди. 8Биреуге Нюрню юсю бла акъыл сёз бериледи, башхасына ол Нюрден билим сёз бериледи. 9Дагъыда башхасына ол Нюр бла ийман бериледи; башхасына ол Нюр бла ауругъанланы сау этерге саугъала бериледиле. 10Биреуге къудуретли ишле этиу, башхасына файгъамбарлыкъ, башхасына нюрлени айырып таныу, башхасына тюрлю тилле, башхасына тиллени ангылатыу фахму бериледи. 11Быланы барын да бир Нюр этдиреди, хар бирине Кеси сюйгенча энчи юлешеди. 12Чарх бир болуп, алай а аны санлары кёп болгъанлары кибик эм битеу санла бир чархны болуп, ала кёп эселе да бир чархны къурагъанлары кибик, Масих да алайды. 13Нек десегиз биз барыбыз да, бир чарх болур ючюн, бир Нюрде кёмюлдюрюлгенбиз, иудейлиле неда греклиле, къулла неда азатла, барыбызгъа да бир Нюрден ичерге берилгенди. 14Чарх а бир сандан тюйюл, алай а кёп санладан къуралгъанды. 15Аякъ: «Мен къол болмагъаным себепли чархны тюйюлме», – десе, сора ол аны ючюн чархны тюйюлмюдю? 16Къулакъ да: «Мен кёз болмагъаным себепли чархны тюйюлме», – десе, сора ол аны ючюн чархны тюйюлмюдю? 17Битеу чарх кёз болса эди, сора къалай эшиталыр эди? Битеу чарх къулакъ болса эди, сора къалай ийис ангылаялыр эди? 18Алай а Аллах, санланы хар бирин чархха жарашдырып, Кеси сюйгенча къурагъанды. 19Бары да бир сан болсала эди уа, сора чарх къайда болур эди? 20Алай а энди санла кёпдюле, чарх а бирди. 21Кёз къолгъа: «Сен манга керек тюйюлсе» неда аны кибик баш аякълагъа: «Сиз манга керек тюйюлсюз», – деп айталлыкъ тюйюлдю. 22Ол угъай эсенг, чархны къарыусуз кёрюннген санлары бегирек да керекдиле 23Эм чархыбызда бизге магъанасы аз кёрюннген санларыбызгъа бегирек да сакъ болуп къарайбыз. 24Эм бизни келбетсиз санларыбыз жабылып бегирек да келбетли боладыла, келбетли санларыбызны уа жабылыргъа кереклилери жокъду. Алай а Аллах, тамамлыгъы аз болгъан санлагъа бегирек къараргъа кёлге салып, чархны тап келишдиргенди. 25Алай бла чархда айрылыкъ болмайды, алай а битеу санла бир-бирлерине бирча къайгъырадыла. 26Бир сан къыйнала эсе, аны бла бирге битеу санла да къыйналадыла. Бир сан махтаулу бола эсе да, аны бла бирге битеу санла да къууанадыла. 27Сиз да Масихни чархысыз, башха-башха уа санларысыз. 28Аллах сора бир къауумланы жамауатда биринчиге абустолла этип, экинчиге файгъамбарла этип, ючюнчюге устазла этип салгъанды. Андан сора бир къауумлагъа къудуретли ишле этерге кючле эмда ауругъанланы сау этиу саугъала, болушлукъ этиу, оноу этиу, тюрлю-тюрлю тилле бергенди. 29Бары да абустолламыдыла? Бары да файгъамбарламыдыла? Бары да устазламыдыла? Бары да къудуретли ишле этиучюлемидиле? 30Ауругъанланы сау этиу саугъала барындамы барды? Билинмеген тилле бла бары дамы сёлешедиле? Бары да тиллени ангылатыучуламыдыла? 31Уллу фахмула ючюн эришигиз, мен а сизге андан да аламат жолну кёргюзтюрме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\