1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 13

1Мен адам тилледе эм мёлек тилледе окъуна сёлеше эсем да, сюймеклигим жокъ эсе уа, сора мен зынгырдагъан багъырма неда таууш этген кимвалма. 2Файгъамбарлыгъым бар эсе да эм битеу тасхаланы биле эсем да эм, хар тюрлю билимим эм битеу ийнаныуум болуп, алай бла тауланы бир жерден бир жерге окъуна салаллыкъ эсем да, сюймеклигим жокъ эсе уа, сора мен бир зат да тюйюлме. 3Эмда мен, битеу мюлкюмю садакъа этип юлешсем да эм чархымы кюйдюрюрге берсем да, сюймеклигим жокъ эсе уа, андан манга бир тюрлю файда жокъду. 4Сюймеклик кёп тёзюмлюдю, хатерлиди, сюймеклик зарланмайды, сюймеклик кесин ёрге кётюрмейди, ёхтемлик этмейди, 5Адепсизлик этмейди, кесине файданы излемейди, ёпкелемейди, аман ниет тутмайды, 6Тюзсюзлюкге къууанмайды, хакъ кертиге уа къууанады; 7Барына да тёзеди, барына да ийнанады, барына да ышанады, хар нени да кётюреди. 8Сюймеклик бир заманда да тохтамайды. Файгъамбарлыкъ этиуле бошалырла, тилле да тынарла, билим да къоратылыр. 9Нек десегиз бизни билимибиз тамамлы тюйюлдю, файгъамбарлыкъ этиуюбюз да толу тюйюлдю. 10Тамамлыкъ жетген заманда уа, тамамлы болмагъан кетерилир. 11Мен сабий заманымда, сабийча сёлешгенме, сабийча акъыл этгенме, сабийча ой лашханма; киши болгъанымда уа, сабий ишлени къойгъанма. 12Энди биз хар нени да мутхуз кюзгюде кёрген кибик кёребиз, ол заманда уа бетден-бетге кёрлюкбюз; энди мени билимим тамамлы тюйюлдю, ол заманда уа, мен билиннгеним кибик толу билликме. 13Энди уа бу ючюсю жашап турадыла: ийман, умут, сюймеклик, алай а сюймеклик аланы барындан уллуду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\