1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 14

1Сюймекликге жетерге кюрешигиз; Сыйлы Нюрден берилген фахмуларыгъыз болур ючюн, бегирек да файгъамбарлыкъ этер ючюн эришигиз. 2Нек десегиз билинмеген тилде сёлешген адам, адамлагъа тюйюл, Аллахха айтады; нек десегиз аны киши ангыламайды, ол нюрю бла таша затланы айтады. 3Файгъамбарлыкъ этген а, адамланы нюр жанындан ёсдюрюрге, кёл этдирирге эм жапсарыргъа адамлагъа айтады. 4Билинмеген тилде сёлешген адам кесикесин ёсдюреди, файгъамбарлыкъ этген адам а жамауатны ёсдюреди. 5Сиз барыгъыз да тилледе сёлеширигизни сюеме, алай а файгъамбарлыкъ этсегиз игиди; нек десегиз тилледе сёлешген адам жамауатны нюр жанындан ёсдюрюр ючюн айтханларын кёчюрмесе, файгъамбарлыкъ этиучюден гитчеди. 6Къарындашла, энди мен, сизге келип, билинмеген тилледе сёлешип башласам, алай а сизге не ачылыу, неда билим, неда файгъамбарлыкъ сёз, неда юйретиу бла ангылатмасам, мен сизге не хайыр келтирирме? 7Таууш этген жансыз затла, сыбызгъы неда арфа, бирин-биринден айырырча башха тюрлю таууш чыгъармасала, сора сыбызгъы неда арфа согъулгъанын къалай айырып билирге боллукъду? 8Быргъы белгисиз таууш чыгъарса, урушха ким хазырланырыкъды? 9Сиз да алай, тилигиз бла ангылашынмагъан сёзле айта эсегиз, сора сизни не айтханыгъыз къалай билинир? Сиз хауагъа айтырыкъсыз! 10Сёз ючюн, дунияда ненча тюрлю сёзле бардыла, аладан бирини да магъанасы болмагъаны жокъду: 11Алай а мен сёзлени магъанасын билмей эсем, сора мен сёлешгеннге тыш къыраллыма, сёлешген да манга тыш къыраллыды. 12Сиз да алай, Сыйлы Нюрден берилген фахмула алыр ючюн эришгенигизге кёре, жамауатны нюр жанындан ёсдюрюрча фахмуладан бай болургъа кюрешигиз. 13Ол себепден а билинмеген тилде сёлешген, кёчюрюрге фахмусу болур ючюн тилек этсин. 14Нек десегиз мен билинмеген тилде тилек эте эсем, мени нюрюм тилек эте эсе да, акъылым а файдасыз къалады. 15Сора не этейим? Нюрюм бла да этерикме тилек, акъылым бла да этерикме тилек; нюрюм бла да зикир айтырыкъма, акъылым бла да зикир айтырыкъма. 16Ол себепден сен нюрюнг бла Аллахха шукур этсенг, сора алайда тургъан бош адам сени шукур дууанга: «Амин», – деп къалай айтыр? Нек десенг ол сени не айтханынгы ангыламайды. 17Сен ахшы шукур этесе, алай а башхасы нюр жанындан ёсдюрюлмейди. 18Мен, билинмеген тилледе сизни барыгъыздан эсе да кёп сёлешгеним ючюн, Аллахыма шукур этеме. 19Алай а жамауатда билинмеген тилде тул-туман сёз айтхандан эсе, башхаланы да юйретир ючюн, акъылым бла беш сёз айтыргъа сюеме. 20Къарындашла! Акъылдан сабийле болмагъыз: аманлыкъ жанындан гитче сабийле болугъуз, акъыл жанындан а акъыл-балыкъ болгъанла болугъуз. 21Тауратда: «„Бу халкъгъа башха тилле бла эм тыш къыраллыланы ауузлары бла айтырыкъма, алай а ол заманда да тынгыларыкъ тюйюлдюле Манга“ дейди Раббий», – деп жазылгъанды. 22Алай бла, тилле ийнаннганлагъа тюйюл, ийнанмагъанлагъа, файгъамбарлыгъ’а ийнанмагъанлагъа тюйюл, ийнаннганлагъа илишанды. 23Сора битеу жамауат, бирге жыйылып, барысы да билинмеген тилледе сёлешип башласала, сизге уа бош адамла неда ийнанмагъанла кирселе: «Сиз акъылдан шашасыз!» – деп айтмазламы? 24Барысы да файгъамбарлыкъ эте эселе уа эмда ийнанмагъан неда бош адам кирсе, сора бары да аны гюняхларын ачыкъ этерле, бары да айып этерле. 25Алай бла, аны жюрек тасхалары ачыкъ болурла; сора ол энишге аууп, Аллахха сежда этер эм: «Аллах кертиси да сизни арагъыздады!» – деп айтыр. 26Сора не, къарындашла? Сизни жыйылгъан заманыгъызда, сизни хар биригизде да зикир барды, юйретиу барды, тил барды, билим ачылыу барды, тилни ангылатыу барды. Была бары да жамауатны нюр жанындан ёсдюрюр ючюн болсунла. 27Билинмеген тилде сёлеширикле бар эселе уа, эки неда кёбюсю юч адам бир-бири ызындан сёлешсинле, биреу да айтылгъанланы ангылатсын. 28Айтып ангылатыучу болмаса уа, билинмеген тилде сёлешиучю жамауатда сёлешмесин, алай а кеси-кесине бла Аллахха айтсын. 29Файгъамбарла да экеулен неда ючеулен сёлешсинле, къалгъанла уа айтылгъанланы ойласынла; 30Олтургъанладан башхасына Аллахдан бир зат ачылса уа, биринчи сёлешген тохтасын. 31Нек десегиз барыгъыз да юйренир ючюн эм барыгъыз да кёллендирилир ючюн, барыгъыз да бир-бири ызыгъыздан файгъамбарлыкъ этерге боллукъсуз. 32Файгъамбарланы нюрлери файгъамбарлагъа бойсунадыла. 33Нек десегиз Аллах низамсызлыкъны тюйюл, жарашыулукъну Аллахыды. Сыйлыланы битеу жамауатларында алай болады. 34Сизни къатынларыгъыз жамауатда тынгылап турсунла; нек десегиз алагъа сёлеширге болмайды, алай а Тауратда айтылгъаны кибик, бойсунуп турургъа керекдиле. 35Ала неге юйренирге сюе эселе да, аны юйлеринде эрлерине сорсунла; нек десегиз къатыннга жамауатда сёлеширге ушагъысузду. 36Аллахны сёзю сизденми чыкъгъанды да? Неда жангыз сизгеми жетгенди? 37Кесин файгъамбаргъа неда нюр фахмусу болгъаннга санагъан адам, мени сизге жазгъанларым Раббийни фарызлары болгъанларын ангыласын. 38Муну къабыл кёрмегенни уа Аллах да къабыл кёрмез. 39Алай бла, къарындашла, файгъамбарлыкъ этер ючюн эришигиз, алай а билинмеген тилледе сёлешгенлени да тыймагъыз. 40Хар неда адеп бла эм низам бла болсун ансы.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\