1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 15

1Къарындашла, мен сизге билдирген эмда сиз къабыл этип аны бла бегиген Хайыр Хапарны эсигизге салама. 2Мен сизге берген Хайыр Хапарны мен юйретгенча тута эсегиз, сиз аны бла къутхарыласыз. Алай тюйюл эсе уа сизни ийман салгъаныгъыз бошунады. 3Нек десегиз мен сизге алгъы бурун кесим да къабыл этгеними юйретгенме; Масихни бизни гюняхларыбыз ючюн ёлгени, Сыйлы Китаплада жазылгъанына кёре болгъанын, 4Эм Аны асыралгъаны да, ючюнчю кюн тиргизилгени да, Сыйлы Китаплада жазылгъанына кёре болгъанын, 5Ол алгъа Кефагъа, андан сора Онекисине кёрюннгенин билдиргенме. 6Андан сора Ол бир кезиуге беш жюзден да кёп къарындашха кёрюннгенди, аланы асламысы эндиге дери да саудула, бир къауумлары уа ёлгендиле. 7Андан сора Якъупха эмда битеу абустоллагъа кёрюннгенди. 8Аланы барындан да артда уа, заманы жетмей туугъан сабийгеча манга да кёрюннгенди. 9Нек десегиз мен абустолланы бек гитчелериме. Аллахны жамауатына зулму этгеним себепли, абустол аталыргъа тийишли да тюйюлме. 10Алай а Аллахны шафауаты бла не болгъан эсем да, болгъанма. Аны манга берген шафауаты бошуна болмагъанды. Мен аланы барындан да кёп уруннганма, алай а мен угъай, Аллахны менде болгъан шафауаты уруннганды. 11Алай бла менми, аламы, биз алай ууаз беребиз, сиз да алай ийнаннгансыз. 12Масихни юсюнден а, Ол ёлгенледен тиргизилгенди деп билдириле эсе, сора сизден бир къауумла, ёлгенлеге тиргизилиу жокъду деп къалай айтадыла? 13Ёлгенлеге тиргизилиу жокъ эсе уа, Масих да тиргизилмегенди. 14Масих тиргизилмеген эсе уа, сора бизни билдириуюбюз бошду, сизни ийнаныуугъуз да бошду. 15Аны юсюне да биз Аллахны юсюнден ётюрюк шагъатлыкъ этиучюле болур эдик; нек десегиз Аллах Масихни тиргизгенди деп шагъатлыкъ этгенбиз. Ёлгенле керти да тиргизилмей эселе уа, Аллах Масихни да тиргизмегенди. 16Ол себепден ёлгенле тиргизилмей эселе, Масих да тиргизилмегенди. 17Масих тиргизилмеген эсе уа, сора сизни ийманыгъыз бошду, сиз энтда гюняхларыгъыздасыз. 18Мынга кёре Масихникиле болуп ёлгенле да жоюлгъандыла. 19Ол себепден биз Масиххе жаланда бу дуния жашау ючюн ышаннган эсек, сора биз адамланы барындан да насыпсызбыз. 20Алай а Масих, ёлгенледен биринчи болуп, ёлюмден тиргизилгенди. 21Нек десегиз, ёлюм инсанны юсю бла болгъаны кибик, ёлгенлени тиргизилиую да Инсанны юсю блады. 22Адам файгъамбарда бары да ёлгенлери кибик, Масихде бары да жашау табарыкъдыла. 23Хар ким кесини кезиуюнде: биринчи тиргизилген Масихди, андан сора Аны келген заманында Масихникиле тиргизилликдиле. 24Андан сора Масих, хар тюрлю башчылыкъны, хар тюрлю властьны эм кючню къоратып, патчахлыкъны Аллах Атагъа берген заманында, дунияны ахыры келликди. 25Нек десегиз Аллах, Аны битеу душманларын Аны аякъ тюбюне салгъынчыгъа дери, Ол патчахлыкъ этерге керекди. 26Жокъ этиллик ахыргъы душман а ёлюмдю. 27Нек десегиз Аллах барын да Масихни аякъ тюбюне бойсундургъанды. Анга бары да бойсуннганды деп айтылгъанда уа, Анга барын да бойсундургъан Аллах бери саналмагъаны белгилиди. 28Анга бары да бойсуннган заманда уа, битеу хар неда Аллахны оноуунда болур ючюн, Улан Кеси да, Анга барын да бойсундургъан Аллахха бойсунурукъду. 29Алайсыз ёлгенле ючюн сууда кёмюлдюрюлгенле не этерикдиле? Ёлгенле чыртда тиргизилмей эселе, адамла ёлгенле ючюн сууда нек кёмюлдюрюледиле? 30Биз да хар сагъатдан кесибизни къоркъуугъа не ючюн салабыз? 31Мен хар кюн сайын ёлеме: анга уа, къарындашларым, Раббийибиз Масих Иссаны хайырындан сизни ючюн менде болгъан махтауум бла шагъатлыкъ этеме. 32Адам ойлашыугъа кёре, Эфесде жыртыучу жаныуарла бла кюрешгеними манга не файдасы бар эди? Ёлгенле тиргизилмей эселе, ашап-ичип башлайыкъ, нек десегиз тамбла ёллюкбюз! 33Алданмагъыз: «Аман нёгерле иги адетлени бузадыла». 34Кереклисича аязыгъыз эм гюнях этмегиз; нек десегиз сизге айыпха айтайым, сизден бир къауумла Аллахны билмейдиле. 35Алай а биреу: «Ёлгенле къалай тиргизилликдиле? Эм къаллай чарх бла келликдиле?» – деп айтыр. 36Оюмсуз! Ол сен жерге сепген урлукъ ёлмесе, тириллик тюйюлдю. 37Сора сен сепген заманынгда, боллукъ чархны кесин тюйюл, не болсада, будай болсада, башха бюртюк болсада жалан бюртюгюн себесе. 38Аллах а анга сюйгенича чарх береди, хар урлукъгъа да ёз чархын береди. 39Хар тюрлю чарх бирча тюйюлдю, алай а адамланы чархы башхады, малланы чархы башхады, чабакъланы башхады, къанатлыланы да башхады. 40Кёкледеги чархла бардыла эм жердеги чархла бардыла, алай а кёкледегилени аламатлыкълары башхады, жердегиленики да башхады. 41Кюнню аламатлыгъы башхады, айны аламатлыгъы башхады, жулдузланы башхады, хар жулдузну да аламатлыгъы башха тюрлюдю. 42Ёлгенлени тиргизилиую да алайды: чарх чирир зат болуп себиледи, чиримезлик болуп тиргизиледи. 43Ыспассыз болуп себиледи, аламат болуп тиргизиледи. Къарыусуз болуп себиледи, кючлю болуп тиргизиледи. 44Жанлы чарх болуп себиледи, нюрлю чарх болуп тиргизиледи. Жанлы чарх барды, нюрлю чарх да барды. 45Китапда: «Биринчи инсан Адам жашагъан жан болгъанды», – деп алай жазылгъанды; ахыргъы Адам а тиргизиучю нюрдю. 46Алай а алгъа нюрден болгъан тюйюлдю, жандан болгъан алгъады, нюрден болгъан а артдады. 47Биринчи адам жерден, топуракъдан жаратылгъанды, экинчи Адам а кёкден келген Раббийди. 48Топуракъдан жаратылгъан къаллай эсе, топуракъдан жаратылгъанла да аллайдыла эм кёкден болгъан къаллай эсе да, кёкден болгъанла да аллайдыла. 49Сора биз, жерден жаратылгъанны сыфатын жюрютгенибиз кибик, кёкден болгъанны сыфатын да жюрютюрюкбюз. 50Алай а муну сизге айтайым, къарындашла, эт бла къан Аллахны Патчахлыгъындан юлюшлю болаллыкъ тюйюлдюле эм чиририк, чиримезликден юлюшлю тюйюлдю. 51Ма, сизге тасханы айтама: биз барыбыз ёллюк тюйюлбюз, алай а барыбыз да, 52Билмей тургъанлай, кёзню жумуп ачхынчы, ахыргъы сур быргъы согъулгъанда тюрленирикбиз; нек десегиз сур согъуллукъду, ёлгенле да чиримезлик болуп тиргизилликдиле, биз а тюрленирикбиз; 53Нек десегиз бу чиририк чархыбыз чиримезликни киерге керекди эм бу ёллюк чархыбыз да ёлюмсюзлюкню киерге керекди. 54Бу чиририк чархыбыз чиримезликни кийсе эм бу ёллюк чархыбыз ёлюмсюзлюкню кийсе, ол заманда уа, Китапда: «Ёлюм хорланып жокъ этилгенди», – деп жазылгъан сёз къабыл боллукъду. 55«Ёлюм! Сени ууунг къайдады? Ахырат! Сени хорлауунг къайдады? » 56Ёлюмню ууу уа гюняхды; гюняхны кючю уа Тауратны Законуду. 57Бизни Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла бизге хорлау берген Аллахха шукур болсун! 58Алай бла, эй сюйюлюннген къарындашларым, къаты, деменгили болугъуз, хар заманда да Раббийни ишинде жетишимли болугъуз; Раббийни жолунда урунууугъуз бошуна болмагъанын билигиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\