1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 16

1Сыйлыланы кереклилерине жыйыуда уа мен Галатияны жамауатларында белгилегенимча этигиз: 2Ыйыкъны биринчи кюнюнде сизни хар биригиз да, кесини онгуна кёре, берлик затын кесини юйюнде бир жанына салып сакъласын, алай бла мен келген заманда жыяргъа керек болмасын. 3Келген заманымда уа, къагъытла да жазып, сиз тийишли кёрген адамланы, жыйгъан садакъагъызны Иерусалимге тапдырыргъа иерме. 4Манга да ала бла барыргъа ушагъылы болса уа, сора ала мени бла барырла. 5Мен Македониядан озгъандан сора, сизге келликме; нек десегиз мен Македонияны юсю бла барама. 6Сизде уа, бираз турургъа неда къышны окъуна ашырыргъа болурма, алай бла сиз мени, барлыкъ жериме ашырырсыз. 7Ол себепден мен энди сизни бла жолда бара кёрюшюрге сюймейме, алай а, Аллах онг берсе, сизде бир бёлек заманны турургъа умут этеме. 8Эфесде уа мен эллинчи кюнню байрамына дери турлукъма, 9Нек десегиз мында уллу эмда жараулу ишле этерге манга эшик ачылыпды, манга къажау тургъанла да кёпдюле. 10Тимотей сизге келсе уа, ол сизде къоркъуусуз болуруна къарагъыз; нек десегиз, мени кибик, ол да Раббийни ишин этеди. 11Ол себепден аны бир киши да сансыз этмесин, алай а ол манга келир ючюн, аны ырахатлыкъ бла ашырыгъыз; нек десегиз мен къарындашла бла аны сакълайма. 12Аполлос къарындашны юсюнден а, ол къарындашла бла сизге барсын деп, мен андан бек тилеген эдим, алай а ол бу сагъатда барыргъа бир да сюймегенди. Онг тапхан заманында келликди. 13Сагъайып болугъуз, ийманда туругъуз, кишилиги болгъанла, кючлюле болугъуз; 14Сизде хар неда сюймеклик бла болсун. 15Къарындашла, сиз Истефанасны юйюрюн билесиз; ала Ахаяны биринчи ийманлыларыдыла эмда кеслерин сыйлылагъа къуллукъ этерге бергендиле. Мени сизден тилегеним барды: 16Сиз аллайлагъа эм ала бла бирге ишлеп уруннганланы барына да бойсунугъуз. 17Истефанасны, Фортунатны эм Ахайыкны келгенлерине мен къууаннганма. Ала манга сиз мени биргеме болмагъаныгъызны унутдургъандыла. 18Ала мени да, сизни да кёлюбюзню ырахат этгендиле. Аллайлагъа хурмет этигиз. 19Асияны жамауатлары сизге салам айтадыла. Акила бла Прискила юйдеги жамауатлары бла бирге сизге Раббийде къызыу салам айтадыла. 20Битеу къарындашла сизге салам бередиле. Бир-биригизни сыйлы уппа этиу бла саламлашыгъыз. 21Мен, Пауул, кеси къолум бла бу саламны жазама. 22Раббий Масих Иссаны сюймеген адамгъа налат болсун. Марана-та ! 23Бизни Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни бла болсун. 24Масих Иссада мени сюймеклигим сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\