1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 2

1Къарындашла, мен, сизге келип, Аллахны юсюнден шагъатлыкъны сизге билдирген заманымда сёзню неда акъылманлыкъны онглулугъу бла келмеген эдим. 2Нек десегиз мен сизни арагъызда болгъан заманымда Масих Иссадан эм Аны къачха керилип ёлгенинден башха бир зат да билмезге бегим этген эдим. 3Эмда мен сизге къарыусузлукъ бла, къоркъуулукъ бла эмда уллу титиреулюк бла келген эдим. 4Мени сёзюм да, ууаз бериуюм да адамны акъылманлыгъындан ийнандырыучу сёзледен тюйюл, алай а Сыйлы Нюрню кючлендириуюню шартларындан эди. 5Сизни ийманыгъыз адамны акъылманлыгъына тюйюл алай а Аллахны кючюне таяныр ючюн, алай этгенме. 6Акъылманлыкъны уа биз тамамлыкъгъа жетишгенлени арасында билдиребиз, алай а билдиргенибиз бу ёмюрню кёпге бармазлыкъ башчыларыны акъылманлыкълары тюйюлдю. 7Алай а Аллах ёмюрледен да алгъа бизни махтауубузгъа буюргъан, Аллахны таша, жашырын акъылманлыгъын билдиребиз. 8Аны уа бу ёмюрню башчыларындан бир киши да ангыламагъанды, нек десегиз ангылагъан болсала эди уа, махтаулу Раббийни къачха кермез эдиле. 9Алай а, Китапда жазылгъаны кибик: «Аллах Аны сюйгенлеге не хазырлагъанын кёз да кёрмегенди, къулакъ да эшитмегенди эм ол адамны жюрегине да келмегенди». 10Бизге уа Аллах аны Кесини Нюрю бла ачыкъ этгенди, нек десегиз Нюр хар нени да Аллахны теренликлерин да тинтеди. 11Нек десегиз адамны ойлашыуларын адамны ичинде болгъан кеси нюрюнден башха ким биледи? Аны кибик, Аллахны ойлашыуларын да Аллахны Нюрюнден башха киши билмейди. 12Алай а, бизге Аллахдан берилген саугъаланы билир ючюн, биз бу дунияны нюрюн тюйюл, Аллахдан келген Нюрню къабыл этгенбиз. 13Нюрден болгъан затланы нюр сёзле бла ангылатып, аланы, адамны акъылманлыгъындан юйретилген сёзле бла тюйюл, алай а Сыйлы Нюрден юйретилген сёзле бла билдиребиз. 14Табийгъат халы бла адам Аллахны Нюрюнден болгъан затланы къабыл этмейди. Нек десегиз ол быланы акъылсызлыкъгъа санайды, быланы юсюнден нюр бла оюм этилгени себепли, быланы ангыларгъа болалмайды. 15Сыйлы Нюрге тынгылаучу адам а хар нени юсюнден да оюм этеди, аны юсюнден оюм этерге уа бир киши да болалмайды. 16Нек десегиз: «Раббийни акъылын ким билгенди, Аны юйретир кибик?» Бизде уа Масихни акъылы барды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\