1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 3

1Къарындашла, мен сизни бла Сыйлы Нюрге тынгылаучула бла сёлешгенча сёлеширге болалмагъанма, алай а гюняхлы табийгъатларына кёре жашагъанла бла, Масихни жолунда къагъанакъ сабийле бла сёлешгенча сёлешгенме. 2Мен сизге къаты аш тюйюл, сют бергенме; нек десегиз сиз ол заманда къаты ашны ашаргъа болалмай эдигиз, энтда да болалмайсыз. 3Не ючюн десегиз сиз алыкъа гюняхлы табийгъатыгъызгъа кёре жашайсыз. Сизни арагъызда зарлыкъ, даулашыула эм келишмеулюкле бар эселе, сора сиз гюняхлы табийгъатыгъызгъа кёре жашагъанла эмда адамланы адетлерин этгенле тюйюлмюсюз? 4Биригиз: «Мен Пауулнума», биригиз а «Мен Аполлоснума», – дей эсегиз, сора сиз гюняхлы табийгъатыгъызгъа кёре жашагъанла тюйюлмюсюз? 5Кимди Пауул? Кимди Аполлос? Ала жаланда сиз аладан эшитип ийман салгъан къуллукъ этиучюледиле. Раббий хар бирибизге бир иш бергенди. 6Мен орнатханма, Аполлос сугъаргъанды, ёсдюрген а Аллах этгенди; 7Ол себепден орнатыучу да, сугъарыучу да бошду, бары да ёсдюрюучю Аллахданды. 8Орнатыучу бла сугъарыучу уа бирдиле, алай а хар бири да кесини урунуууна кёре саугъа аллыкъды. 9Нек десегиз биз Аллахха къуллукъ этиучю нёгерлебиз, сиз а Аллахны сабанысыз, Аллахны къурулуш мекямысыз. 10Мен Аллахдан манга берилген шафауат бла, ангылаулу къурулушчу кибик, мурдор салгъанма, башхасы уа аны юсюнде ишлейди; алай а хар ким да къалай ишлегенине къарасын. 11Нек десегиз бир киши да салыннган мурдордан, алай демеклик Масих Иссадан башха мурдор салаллыкъ тюйюлдю. 12Ол мурдорну юсюнде алтындан, кюмюшден, асыл ташладан, агъачдан, биченден, саламдан ким ишлей эсе да, – 13Хар кимни иши ачыкъ болур, нек десегиз къыямат кюн аны кёргюзтюр. Хар кимни иши от бла ачыкъ болур, хар ишни къаллай болгъанын от сынар. 14Кимни ишлеген иши чыдаса, ол саугъа алыр. 15Ишлеген иши кюйген адам а зараннга тюшер. Кеси къутхарылыр, алай а отну ичинден ётген кибик болур. 16Сиз Аллахны юйю болгъаныгъызны эм Аллахны Нюрю сизде жашагъанын билмеймисиз? 17Аллахны юйюн чачхан адамны уа, Аллах жояр; нек десегиз Аллахны юйю сыйлыды, ол юй а сизсиз. 18Бир киши да кеси-кесин терилтмесин. Сизден биреу бу ёмюрде кесин акъылманнга санай эсе, ол керти акъылман болур ючюн «акъылсыз» болсун! 19Нек десегиз бу дунияны акъылманлыгъы Аллахны аллында акъылсызлыкъды. Китапда жазылгъаны кибик: «Аллах акъылманланы аланы хыйлачылыкълары бла тутады». 20Дагъыда: «Акъылманланы ойлашыулары фана болгъанын Раббий биледи», – деп жазылгъанды. 21Алай бла бир киши да адамла бла махтанмасын; нек десегиз бары да сизнидиле: 22Пауулму, неда Аполлосму, неда Кефамы, неда дуниямы, неда жашауму, неда ёлюммю, неда бу сагъатдагъымы, неда келлик замандагъымы – бары да сизниди. 23Сиз а Масихнисиз, Масих а Аллахныды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\