1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 4

1Алай бла хар ким да биз Масихни жумушчулары эм Аллахны сырларын жюрютгенле болгъаныбызны ангыларгъа керекди; 2Юй жюрютюучюледен изленнгени уа ышаннгылы болмакълыкъды. 3Сиз неда башха адамла мени юсюмден не сюд этгенигизни мен бек аз эсиме алама. Мен кесим-кесиме да сюд этмейме. 4Мен кесимде бир терслик да кёрмей эсем да, аны бла уа кесими ариуламайма. Манга сюд этиучю Раббийди. 5Ол себепден, Раббий келгинчи, замандан алгъа бир тюрлю сюд да этмегиз. Ол а къарангыда жашырылгъанланы жарыкъгъа чыгъарыр эм адамланы жюреклериндеги ниетлерин ачыкъ этер. Ол заманда уа хар кимге да махтау Аллахдан болур. 6Къарындашла, сиз Китапда жазылгъандан артыкъ ойлашып кюрешмезге бизден юйренигиз эм биригиз-биригизден кесигизни уллугъа кётюрмегиз деп, мен сизни ючюн бу затланы кесиме бла Аполлосха жорукъ этгенме. 7Нек десенг сени ким айырып башха кёреди? Сен Аллахдан алмагъан сени не затынг барды? Алгъан эсенг а, нек махтанаса, алмагъан кибик? 8Сиз энди тойгъансыз, сиз энди бай болгъансыз, сиз бизсиз патчахлыкъ этесиз! Эй, сиз кертиси бла патчахлыкъ этге эдигиз, биз да сизни бла бирге патчахлыкъ этер кибик! 9Мени акъылыма кёре, Аллах, биз абустолланы ёлтюрюлюрге сюд этилгенленича эм артда сахнагъа чыгъартханды. Нек десегиз биз, мёлеклеге да, адамлагъа да, битеу дуниягъа тамашалыкъ болгъанбыз. 10Биз Масих ючюн акъылсызбыз, сиз а Масихде акъыллысыз. Биз къарыусузбуз, сиз а кючлюсюз. Сиз махтаудасыз, биз а сансызлыкъдабыз. 11Эндиге дери окъуна ачлыкъгъа эм суусаплыкъгъа, жаланнгачлыкъгъа эм тюйюлюуге тёзебиз, бир жерде да тынчаймай айланабыз 12Эм кеси къолларыбыз бла ишлеп урунабыз. Бизге аман айтадыла, биз алгъыш этебиз; бизге зулму этедиле, биз тёзебиз; 13Бизни сёгедиле, биз тилек этебиз; биз бу дуниягъа багуш кибикбиз, бюгюннге дери бары да сансыз этип атхан затла кибикбиз. 14Сизни уялтыр ючюн жазмайма муну, алай а сюйген сабийлеримеча сизге насийхат береме. 15Нек десегиз сизни Масихни жолунда минг устазыгъыз бар эсе да, аталарыгъыз а кёп жокъду. Сизге Хайыр Хапарны билдириуюм бла Масих Иссада сизни мен туудургъанма. 16Ол себепден сизден тилейме: мен Масиххе эниклегеним кибик, сиз да манга эниклегиз. 17Аны ючюн мен сизге, Раббийни жолунда ышаннгылы, сюйюлюннген уланым Тимотейни ийгенме. Ол а мен Масих Иссада тутхан эм хар жерде, хар жамауатда юйретген жолларымы сизге эсгертир. 18Мен сизге келмезлик сунуп, сизде бир къауумла ёхтемленнгендиле; 19Алай а мен, Раббий буюрса, кёп турмай сизге келликме эм ёхтемленнгенлени сёзлерин тюйюл, кючлерин сынарыкъма. 20Нек десегиз Аллахны Патчахлыгъы сёзде тюйюлдю, кючдеди. 21Сиз нени сюесиз? Сизге таякъ бламы келейим, огъесе сюймеклик бла эм жумушакълыкъ хал бламы келейим?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\