1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 5

1Сизде мажюсюледе окъуна эшитилмеген аллай бир саякълыкъ чыкъгъанды, биреу къатыныны орунуна кесини атасыны къатынын жюрютеди деген керти хапар барды. 2Сиз а ёхтемленнгенсиз! Андан эсе жилясагъыз иги эди. Аллай ишни этген адам арагъыздан къысталсын. 3Мен а, чархым бла сизде тюйюл эсем да, нюрюм бла уа сиздеме. Бу ишни этген адамгъа, мен сизде болгъанча энди сюд этгенме. 4Раббийибиз Масих Иссаны аты ючюн жыйылгъан заманыгъызда, мени нюрюм да сизни бла болуп, Раббийибиз Масих Иссаны кючю бла 5Ол адам, аны гюняхлы табийгъаты жоюлур ючюн, шайтаннга берилсин. Раббийибиз Масих Иссаны кюнюнде аны нюрю къутхарылсын. 6Сизни махтаныр затыгъыз жокъду. Аз ачытхыч битеу тылыны ачытханын билмеймисиз? 7Алай бла сиз, жангы тылы болур ючюн, эски ачытхычдан тазаланыгъыз. Кертиси да сиз ачытхычсызсыз; нек десегиз бизни Къутхарылыу Къозубуз болгъан Масих бизни ючюн къурманнга берилгенди. 8Ол себепден эски ачытхыч бла, аман къылыкъ эм хыйлачылыкъ ачытхыч бла угъай, алай а таза жюреклиликни эм тюз ниетлиликни мыстысыз ётмеклери бла байрам этейик. 9Мен сизге ийген къагъытымда, саякъ адамла бла тюбешмегиз деп жазгъан эдим. 10Алай а бу дунияны саякъ неда жут адамлары бла, неда жыртхычлары бла, неда идоллагъа табыныучулары бла тюбешмегиз деп айтмайма. Нек десегиз алайсыз сизге бу дуниядан чыгъаргъа керек болур эди! 11Мен а сизге: къарындаш аталып, саякъ лыкъда, неда жутлукъда, неда идоллагъа табыныучулукъда, неда ачы тиллиликде, неда ичгичиликде, неда жыртхычлыкъда къалгъан адам бла тюбешмегиз, аллай адам бла бирге ашагъан да этмегиз деп жазгъан эдим. 12Нек десегиз тыш адамлагъа сюд этерге мени не ишим барды? Сиз жамауатдагъы адамлагъа сюд этмеймисиз? 13Тыш адамлагъа уа сюд Аллах этеди. Алай бла, аман адамны арагъыздан чыгъарып атыгъыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\